שאלות ותשובות- פרשת שמות חלק ד

"שאלות ותשובות לפרשת שמות" מעליית רביעי עד עליית חמישי. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת שמות

עליית רביעי  – עליית חמישי  


רביעי

א.        לשם מה אסף יעקב את בניו? כדי לומר להם את אשר יקרה איתם באחרית הימים.


ב.         איזה שבח אמר יעקב על ראובן ואיזה גנאי? שבח שהוא ראשית כחו של יעקב, וגנאי שהיה פזיז.


ג.         במה הוכיח יעקב את שמעון ולוי ומה צפה להם? הוכיחם על מידת הכעס שלהם, וצפה שיהיו נפוצים.


ד.         איזו ברכה קיבל יהודה? שימלוך על אחיו וינצח אויביו ומלכותו תימשך עד ביאת גואל.


ה.        איזו נבואה נאמרה על זבולון? שעתיד לשכון ליד החוף ולעסוק במסחר באניות.


ו.         מה המאפיין את יששכר? הנחת רוח העמל והיגיעה.


ז.         מה עתיד להיות עם דן? שיצא ממנו שופט שידון את העם ויושיעו.


רש"י


ח.        האם באמת ניבא יעקב את הקץ ומדוע? רצה ולא עשה זאת, כי נסתלקה ממנו שכינה.


ט.        מניין שלא ראה יעקב קרי מימיו? ראובן נקרא טיפתו הראשונה.


י.         מה היה ראובן ראוי לקבל והפסיד זאת? כהונה ומלכות.


יא.       מה גרם לו להפסיד זאת? הפזיזות להראות כעסו בדבר בלהה.


יב.       את מה חילל ראובן כשהתערב במשכבי אביו? את השכינה שהיתה דרכה לעלות על יצועי אביו.


יג.        ממי חמסו שמעון ולוי את אומנות הרציחה? מעשיו הרשע.


יד.       על אילו מעשים של צאצאי שמעון ולוי לא רצה יעקב שיזכר שמו? על מעשה זמרי ושבט שמעון, ומעשה קורח שיצא מלוי.


טו.       מיהו האיש שהרגו שמעון ולוי ומיהו השור שרצו לעקור? האיש הוא שכם וחמור ואנשי עירם, והשור הוא יוסף.


טז.      האם קילל יעקב את שמעון ולוי על כך? לא, אלא את אפם.


יז.        כיצד נפוצו שמעון ולוי? משמעון יצאו עניים ומלמדי תינוקות, ומלוי יצאו הלויים שמקבלים חלקם מישראל ומחזרים על הגרנות.


יח.       מדוע פייס יעקב את יהודה? ראה שהתחיל לסגת שמא יוכיחו על מעשה תמר.


יט.       מיהו המלך שיצא מיהודה ומדוע נקרא גור אריה? דוד, שבתחילה היה גור, ואח"כ אריה, כשהמליכוהו.


כ.         מאילו חטאים ניצל יהודה ולפיכך זכה לשלום בימי שלמה? מהריגת יוסף ותמר.


כא.      מיהם השבט והמחוקק שיצאו מיהודה? השבט, ראשי גלויות בבבל. והמחוקק, נשיאי ארץ ישראל.


כב.      מדוע המשיח נקרא שילה (ב' פירושים)? שהמלוכה שלו, ויובילו שי לו.


כג.       איזו אסיפת גוים יעשה המשיח? יבואו גוים לדרוש אליו בה'.


כד.      איזה חלק בארץ נתנבא יעקב שיהיה עשיר ביין? ארץ יהודה.


כה.      במה עוד תהיה עשירה ארץ יהודה? במרעה טוב לצאן שיתנו הרבה חלב.


כו.       את מי מפרנס זבולון ומדוע? את יששכר שעוסקים בתורה.


כז.       במה דומה יששכר לחמור? בנשיאת עול כבד לאורך זמן, והיינו עול תורה.


כח.      כמה ראשי סנהדראות העמיד יששכר? 200.


כט.      מהו השפיפון ומדוע נקרא כך? נחש, על שם שנושף.


ל.         מיהו הדיין והמושיע שיצא משבט דן? שמשון.


לא.      במה דומה שמשון לנחש הנושך עקבי סוס? הרוכב נופל בלא שייגע בו הנחש, כמו כן שמשון הרג בפלישתים ע"י שלפת עמודי התווך והפיל את המבנה כולו ונהרגו הפלישתים.


לב.       לאיזו ישועה ניבא יעקב שיקוה לה שמשון? שיתן לו ה' כח להפיל הבית כשניקרו עיניו.© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏