שאלות ותשובות- פרשת וישלח חלק ה

"שאלות ותשובות לפרשת וישלח" מעליית חמישי עד עליית שישי. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת וישלח

עליית חמישי – עליית שישי  


א.        מדוע יצאה דינה לטייל? לראות בבנות הארץ.


ב.  מי ראה אותה ומה היה מעמד אביו? שכם בן חמור נשיא הארץ.


ג.    מה הוא עשה לה? אנס אותה ועינה אותה.


ד.   מה ביקש הנער בעקבות אהבתו את דינה וממי? ביקש מאביו שיקחנה עבורו לאשה.


ה.        מי שמע כי נטמאה דינה ומה עשה? יעקב אביה, ושתק עד בוא בניו.


ו.         כיצד הגיבו בני יעקב כששמעו זאת? כעסו מאוד.


ז.   מי הגיע לבקש את דינה ומה הבטיחוּ? חמור ובנו שכם, והבטיחו שיתוף פעולה בחתונות ובמסחר, ושכם הבטיח כל שכר שירצו.


ח.   מה ענו להם בני יעקב? שקודם הם חייבים לעשות ברית, כי בושה לנו להתחתן עם ערל.


ט.   מה עשו חמור ושכם מיד לאחר מכן והאם הצליחו? הלכו לשכנע את בני עירם לעשות ברית לכל זכר והצליחו.


י.         מה עשו בני יעקב בשכם ביום השלישי למילתם? הרגו את כולם כולל חמור ושכם, ולקחו את דינה.


יא.       את מה לקחו בני יעקב ולא השמידו? צאנם ובקרם נשיהם טפם וממונם.


יב.  מה אמר יעקב לשמעון ולוי? שהוציאו עליו שם רע במה שעשו, ושעתה כל המשפחה בסכנה מיושבי הארץ שעלולים לנקום.


יג.        מה ענו לו בניו? שלא יכלו להסכים שיעשו את אחותם כהפקר.


יד.       לאן אמר ה' ליעקב שיעלה ומה יעשה שם? לבית אל, ויבנה מזבח.


טו.       את מה ביקש יעקב מביתו ואנשיו שיסירו מתוכם? עבודה זרה ובגדים זרים.


טז. מה הוסיפו לתת ליעקב ומה עשה עם הכל? נזמים ועגילים והטמנם תחת האלה בשכם.


יז.        מדוע לא רדפו הגויים אחרי משפחת יעקב? נפל עליהם פחד ה'.


יח.       כיצד קרא יעקב למזבח שבנה בבית אל היא לוז? אל בית אל.


יט.       מי נפטרה באותה שעה והיכן נקברה? דבורה מינקת רבקה, ונקברה תחת האלון בבית אל.


כ.         כיצד נקרא שמו של אלון זה? אלון בכות.


כא. מה ברך ה' את יעקב כשנגלה אליו בפעם זו השניה? שייקרא שמו ישראל, ושיפרה וירבה, ומלכים יצאו מחלציו.


רש"י


כב.      מה עשתה דינה בדומה לאמה לאה? יצאה מביתה יציאה מיותרת.


כג.       כיצד עינה שכם את דינה? בא עליה גם שלא כדרכה.


כד.      מה דיבר שכם על לב הנערה? שיהיה לה עושר גדול.


כה.      ממתי גדרו האומות עצמם מעריות ומלענות הבתולות? מימי המבול.


כו.       האם טוב עשו השבטים באותה מרמה עם שכם וחמור מדוע? כן, כי טימא את דינה אחותם, ועשה דבר בלתי הפיך.


כז.  מה היו צריכים לעשות שמעון ולוי לפני מה שיזמו לעשות ומדוע? ליטול עצה מיעקב, כיון שהם בניו.


כח.      מדוע כונו שמעון ולוי "אחי דינה"? לפי שמסרו נפשם עליה.


כט.      מדוע נכנסו שמעון ולוי בביטחון למלחמה (ב' פירושים)? ידעו שהם כואבים, או שבטחו על כוחו של זקן שהוא יעקב אביהם, או אברהם שהתפלל עליהם.


ל.         מהי העכירות שבה האשים יעקב את בניו (ב' פירושים)? או אי צלילות דעתו או קלקול מהלך העניינים.


לא.  אם ידעו הכנענים שעתידים הם ליפול ביד בני יעקב, מדוע לא נלחמו בהם מלכתחילה? כי אמרו שמדובר בעם שלם שיבוא לנחול את הארץ, ולא במשפחה אחת של יעקב.


לב.       יעקב ביקש מבניו להוציא את העבודה זרה. מניין הייתה להם? משלל שכם.


לג.       מדוע ביקש יעקב להחליף הבגדים? שמא יש בהם בגדי עבודה זרה.


לד.   מה עניין דבורה מינקת רבקה אצל יעקב? היא זו ששלחה אותה רבקה להביא את יעקב מפדן ארם כהבטחתה, ומתה בדרך.


לה.  היכן נקברה דבורה? למרגלות ההר שבראשו נמצאת בית אל ובאמצע שיפועו נמצא מישור ושמו אלון.


לו.       מי נפטר בסמוך לפטירת דבורה ומדוע לא פורסם? רבקה, ולא פורסם הדבר, כדי שלא יקללו הבריות כרס שיצא ממנו עשיו.


לז.       איזו ברכה ברך ה' את יעקב לאחר פטירת אמו? ברכת אבלים.


לח.      מה המשמעות ב"אני אל שדי"? אני אל שיש די בברכותי.


לט. מי הם ה"גוי" ו"גויים" ו"מלכים" שיצאו מיעקב? גוי, בנימין. גוים, אפרים ומנשה. מלכים, שאול ואיש בושת.


מ.  במה דומים ישראל לגויים שלכן נקראו "גוי" (ב' פירושים)? הגויים 70 אומות ולנו 70 גדולים בסנהדרין, או שהקריבו ישראל בבמה כגויים בימי אליהו.© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏