שאלות ותשובות- פרשת שמות חלק ה

"שאלות ותשובות לפרשת שמות" מעליית חמישי עד עליית שישי. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת שמות

עליית חמישי – עליית שישי  


א.        מה אמר ה' למשה לגבי זקני העם? לאסוף אותם ולבשר להם שנגלה אליו ה'      ואמר שראה את צרתם ושהוא יעלה אותם ממצרים אל ארץ כנען.


ב.         מה הבטיח ה' למשה לגבי הזקנים? שהם ישמעו בקולו.


ג.   מה ציווה ה' שיאמר משה והזקנים לפרעה? שאלקי העבריים נגלה אליהם ושברצונם להרחיק מהלך שלושה ימים במדבר כדי לזבוח לה'.


ד.     מה הבטיח ה' לגבי פרעה? שהוא לא יתן להם ללכת עד שיקבל מכות, ואז ישלח את העם, והם ימצאו חן בעיני מצרים ויצאו ברכוש גדול.


ה.        מה טען משה לאחר כל זאת? שלא יאמינו לו שנגלה אליו ה'.


ו.   מה השיב לו ה'? שיעשה לעיניהם שלושה אותות שיוכיחו נאמנותו.


ז.  מהם שלושת האותות? המטה הופך לנחש וחוזר למטה, היד מצטרעת וחוזרת לבריאותה, והמים הנלקחים מן היאור הופכים לדם.


ח.    מדוע נצרכו שלושה אותות? שאם לא יאמינו לזה יאמינו לזה וכו'.


ט.    מה ענה משה למרות זאת? שהוא לא איש דברים אלא כבד פה ולשון.


י.     כיצד דחה ה' טענה זו? אמר לו שהלא הוא זה שקובע מי יהיה חרש או אילם וכו' ובידו לרפאותו.


יא.     מה אמר משה למרות זאת? ביקש שישלח ה' מישהו אחר.


יב.  כיצד הגיב ה'? כעס על משה ואמר מסקנה שאהרן אחיו בא לקראתו וישמח בו וילכו שניהם לפרעה וה' ייתן בפיהם את הראוי, אהרן ידבר אל פרעה ומשה ידריכנו על פי ה'.


יג.        מה ציווה ה' את משה לקחת עמו ולשם מה? את המטה, לעשות בו האותות.


רש"י


יד.       אילו זקנים ציווה ה' את משה שיאסוף? את המיוחדים לישיבה וחכמה.


טו.  איזה סימן של גאולה היה מסור ביד ישראל ומדוע? מי שיאמר להם בשם ה' פקד פקדתי, שכך אמר יעקב לבניו ויוסף לאחיו לגבי הגאולה.


טז.      מה רומזת יו"ד יתירה במלה אלוקי "העבריים"? עשר מכות.


יז.  מדוע לא ייתן פרעה שיצאו בני ישראל (ב' פירושים)? הוא צריך קודם לקבל יד חזקה מה', או שלא מפני שידו של פרעה חזקה אין הוא משלחם אלא כי גזר ה' להקשות לבו.


יח.       מהו וניצלתם את מצרים? לפי מנחם לשון הצלה, ולרש"י לשון אילוץ להוציא.


יט.       מדוע הובטח משה שיחטא במטה במי מריבה וייענש? כי חשד בכשרים שישראל לא יאמינו לו.


כ.   מדוע הפך המטה דווקא לנחש? לרמוז למשה על לשון הרע שדיבר על ישראל, ותפס בכך אומנותו של נחש.


כא.    איזה עוד רמז קיבל משה על לשון הרע? האות של היד המצורעת.


כב.  מניין שמידה טובה ממהרת לבוא ממידת פורענות? היד נעשתה מצורעת רק לאחר שיצאה לגמרי מחיקו, והבריאה מיד כשהוציאה מחיקו.


כג.  מדוע שיאמינו העם לאות הצרעת אם לא יאמינו לאות הנחש? כי יאמר להם שבשבילם לקה, שדיבר עליהם לשון הרע, והם כבר יודעים שהמזדווג להם לוקה בנגעים, כפרעה ואבימלך בשרה.


כד.      מה הרמז באות האחרון דהיינו המים שיהפכו לדם? שהמכה הראשונה למצרים תהיה באלוהיהם.


כה.   באיזה שלב יהפכו מי היאור שביד משה לדם? כשיזרקם ליבשה.


כו.     בכמה ימים ניסה ה' לשכנע את משה על השליחות? 7.


כז.  מדוע סירב משה עד שגער בו ה' ביום השביעי? כי לא רצה ליטול גדוּלה יותר מאהרן אחיו שהיה גדול ממנו והיה נביא.


כח.  מי נעשה בעל פה ומי אילם, חרש ועיור ומתי? בעל פה – משה, כשנידון לפני פרעה וידע מה לומר, אילם – פרעה, כשרצה לצוות להרוג את משה. חרש – משרתי פרעה כשנצטוו לרדוף אחרי משה, עיור – המוציאים להורג כשברח משה מן הבימה.


כט.      ביד מי רצה משה שישלח ה' לגאול את ישראל? או אהרן או מי שעתיד להכניסם לארץ.


ל.  איזה עונש קיבל משה על סירובו בפעם השלישית? שלא הוא אלא אהרן יהיה כהן.


לא.   מדוע היה צורך לה' לומר למשה שאהרן ישמח כשיראהו? כי חשש משה שיקפיד עליו על שעלה לגדוּלה.


לב.       מה זכה אהרן בזכות שלא הקפיד? זכה לחושן הנתון על הלב.

 © כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏