שאלות ותשובות- פרשת שמות חלק ז

"שאלות ותשובות לפרשת שמות" מעליית שביעי עד סוף הפרשה. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת שמות

עליית שביעי  – עד סוף הפרשה


א.    מה אמר פרעה כשאמרו לו משה ואהרן בשם ה' לשלח העם? מי ה' אשר אשמע בקולו, וסרב לשלח את העם.


ב.    מה הוסיפו משה ואהרן לומר? שאם לא ילכו לחוג לה' במדבר עלול ה' להכותם בדבר או בחרב.


ג.         מה הגיב על כך פרעה? שמשה ואהרן רק מפריעים לעם לעבוד.


ד.    מה גזר פרעה בעקבות כך? שישיגו היהודים בעצמם תבן ויכינו לבנים באותה כמות כבזמן שהיה ניתן להם תבן.


ה.     מה עשו העם כששמעו מפי הנוגשים והשוטרים את גזרת פרעה? נפוצו על פני כל מצרים כדי למצוא תבן.


ו.         מדוע הוכו שוטרי בני ישראל? כי בני ישראל לא עמדו בקצב.


ז.         מה עשו שוטרי בני ישראל? צעקו לפרעה מדוע כך הוא עושה.


ח.        מה ענה להם פרעה ומה עשה? שהם נרפים ועל כן מבקשים מנוחה בתירוץ של עבודת ה'. ולא ביטל את הגזירה.


ט.        את מי פגשו השוטרים כשיצאו מפרעה ומה אמרו להם? את משה ואהרן, ואמרו להם שהכל בגללם, וישפוט ה' על העוול שנגרם לישראל.


י.         מה אמר משה לה' בעקבות זאת? למה הרע לעם ישראל ולמה שלח אותו, הרי מאז הדיבור עם פרעה הורע מצב העם.


יא.       מה ענה לו ה'? שתכף יתחילו המכות ופרעה יגרש וישלח את העם.


רש"י


יב.       להיכן נעלמו הזקנים כשהלכו משה ואהרן אל פרעה? נשמטו וברחו אחד אחד, כי פחדו להיכנס אל פרעה.


יג.        במה נענשו הזקנים? במעמד הר סיני ניגשו משה ואהרן להר, ואת הזקנים החזיר לאחוריהם.


יד.   במה איימו משה ואהרן על פרעה, ומדוע לא אמרו זאת במפורש? בדבר וחרב שיביא עליו ה', וחלקו כבוד למלכות לכן אמרו פן יפגענו, דהיינו בָּנו.


טו.       מהו לשון "תפריעו את העם"? תרחיקו את העם ממעשיהם.


טז.      איזה שבט לא השתעבד במצרים ומניין? שבט לוי, שהרי משה ואהרן נכנסים ויוצאים שלא ברשות.


יז.    מיהו נוגש ומיהו שוטר? הנוגש הוא מצרי שממונה על כמה שוטרים, שכל אחד מהם ממונה על כמה מעושי המלאכה.


יח.       כיצד מכינים לבנים? מערבים תבן עם טיט ומיבשים או שורפים אותם.


יט.       מהו לשון "מתכונת"? חשבון.


כ.         מהו לשון לקושש קש? לאסוף אסיפה.


כא.      מדוע לא היכו השוטרים את ישראל ולמה זכו? היו חסים עליהם, וזכו להיות הסנהדרין, ונאצלה עליהם רוח הקודש.


כב.      מי מהשוטרים התריס בפני משה ואהרן? דתן ואבירם.


כג.       מדוע נענש משה לראות נקמת פרעה ולא נקמת שבעה עמים בארץ ישראל? כי הרהר אחר מידותיו יתברך, הצל לא היצלת.


כד.      ביד חזקה של מי ישלח ויגרש פרעה את העם? ביד חזקה של ה' שיתן מכות לפרעה.


 


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏