שאלות ותשובות- פרשת וארא חלק ג

"שאלות ותשובות לפרשת וארא" מעליית שלישי עד עליית רביעי. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת וארא

עליית שלישי  – עליית רביעי  


א.        מה שוב טען משה לפני ה' כשציוהו לדבר אל פרעה? שהוא כבד פה וכיצד ישמענו פרעה.


ב.         מה ענה לו ה'? שהוא ישלוט בפרעה במכות ואהרן יהא הדובר.


ג.         מה הבטיח ה' למשה לגבי פרעה ומצרים? שהוא לא ישמע לשלח את העם, ויקבל מכות באותות ומופתים, וידעו כולם את כחו של ה' עד שישלחו את ישראל ממצרים.


ד.         האם עשו משה ואהרן בדיוק כפי שציוה אותם ה'? כן.


ה.        בני כמה היו משה ואהרן כשדיברו אל פרעה? משה 80 אהרן 83.

 

 

רש"י


ו.         האם משה חוזר על טענתו שהוא ערל שפתים? לא, אלא התורה חזרה על מה שטען לפני כן.


ז.         מדוע היה צורך לחזור על כך? כי הופסק הסיפור בעניין יחוס שבט לוי.


ח.        כיצד היה משה "אלהים לפרעה"? שופטו ורודהו במכות ויסורין.


ט.        מהו לשון "נביא"? אדם המכריז ומשמיע לעם דברי תוכחות.


י.         מדוע מעדיף ה' להכות בעובדי אלילים משישובו בתשובה? כי אין תשובתם שלמה.


יא.       מדוע מביא ה' פורענות על האומות? כדי שישמעו ישראל ויעשו תשובה.


יב.       מאיזו מכה הקשה ה' את לב פרעה ומה היה לפני כן? מאחרי המכה החמישית הקשה ה' את לבו, ולפני כן הוא הקשה את לב עצמו.© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏