שאלות ותשובות- פרשת וארא חלק ו

"שאלות ותשובות לפרשת וארא" מעליית שישי עד עליית שביעי. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת וארא

עליית שישי – עליית שביעי  


א.        עד לאן הגיעו הערוב? לבית פרעה.ב.         מה אמר פרעה כשנכנע מהמכה? שילכו לזבוח, אך רק בתוך הארץ.


ג.         מה ענה לו משה? שאי אפשר לזבוח את אלוהי מצרים לעיניהם, הלא יכעסו ויסקלונו.


ד.         מה הציע משה שיעשו? שיתרחקו למדבר דרך שלושת ימים ושם יזבחו.


ה.        האם הסכים פרעה והאם עמד בהבטחתו? הסכים, ולא עמד.


ו.         מה המכה הבאה, עליה ביקש ה' ממשה שיזהיר את פרעה? דבר כבד ומגפה בבהמות.


ז.         מה שלח פרעה לבדוק? שאכן משל ישראל לא מת אחד.


ח.        מה אמר ה' למשה ואהרן לאחר שהכביד פרעה לבו? לקחת פיח כבשן ומשה יזרוק לשמים לעיני פרעה, וזה יהפך לשחין ואבעבועות באדם ובבהמה.


ט.        מדוע לא יכלו החרטומים לעמוד לפני משה לאחר המכה? מפני הבושה שניזוקו בשחין.


י.         על איזו מכה ציוה ה' את משה להזהיר את פרעה וכיצד כונתה? ברד, וכונתה "כל המגפות".


יא.       מדוע השאיר ה' את פרעה חי במכת דבר? כדי להראותו את כחו ולפרסם את שמו.


רש"י


יב.       מהי תועבת מצרים (ב' פירושים)? או אלוהיהם, או מעשה זביחת אלוהיהם.


יג.        מדוע לא מתו החיות בסיום מכת ערוב כמו הצפרדעים? שלא תהיה למצרים הנאה בעורות שלהם.


יד.       אילו ניסים נעשו בזריקת פיח הכבשן השמימה במכת שחין (ב)? שהחזיק קומצו של משה מלא חופניים שלו ושל אהרן, ושהלך הפיח על כל ארץ מצרים.


טו.       כיצד נאמר שהיה שחין בבהמות, אם כבר נאמר שמתו כל הבהמות? רק הבהמות שבשדה מתו, והירא את דבר ה' הניס בהמותיו לבתים.


טז.      מדוע דווקא על מכת ברד נאמר ששקולה ככל המכות (ב' פירושים)? כי גרמה לרעב שהוא קשה מכל (בעיני העם, אך בעיני פרעה מכת בכורות הייתה קשה יותר ע' שפתי חכמים). או ששקולה כנגד כל המכות שלפניה ולעולם בכורות קשה יותר.
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏