שאלות ותשובות- פרשת וירא חלק ז

"שאלות ותשובות לפרשת וירא" מעליית שביעי עד סוף הפרשה. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת וירא

עליית שביעי  – עד סוף הפרשה 


א.        מה ציוה ה' את אברהם? לקחת את יצחק לארץ המוריה ולהעלותו שם לעולה.


ב.         את מה חבש אברהם בהשכמה? את חמורו.


ג.         את מי לקח אברהם עמו? שני נערים.


ד.         מה עשה אברהם לפני צאתו? ביקע עצים עבור העולה.


ה.        כמה ימים הלך אברהם אל ארץ המוריה? 3.


ו.         כשראה אברהם את המקום מרחוק, את מי לקח ואת מי השאיר? לקח את יצחק והשאיר את החמור עם שני הנערים.


ז.         מה אמר אברהם לנערים שהוא ויצחק הולכים לעשות? להשתחוות ותיכף לשוב.


ח.        מה לקח אברהם ומה נתן ליצחק? לקח אש וסכין ונתן ליצחק את העצים.


ט.        מה שאל יצחק את אברהם? היכן השה האמור להשחט.


י.         מה ענה לו אברהם? שה' כבר יראה להם את השה.


יא.       כיצד ערך אברהם את המזבח? על המזבח עצים ויצחק עקוד עליהם.


יב.       באיזה שלב קרא המלאך אל אברהם? כשלקח הסכין לשחוט את בנו.


יג.        מה אמר לו המלאך? שלא יעשה לנער מאומה, ושעתה יודע ה' שהוא ירא אלקים.


יד.       מה ראה פתאום אברהם ומה עשה? ראה איל נאחז בסבך בקרניו, ושחטו במקום בנו והעלהו לעולה.


טו.       כיצד קרא אברהם לאותו מקום? ה' יראה.


טז.      מה הבטיחו ה' לאחר שעמד בנסיון? בזרע רב שינצח אויביו ויתן לכולם דוגמא טובה לחיקוי.


יז.        לאן הלך אברהם מיד לאחר העקידה? לבאר שבע.


יח.       מי היתה אשת נחור ומי פילגשו? מילכה אשתו ראומה פילגשו.


יט.       כמה בנים הביאה האשה וכמה הפילגש? האשה 8 והפילגש 4.


כ.         מי היתה רבקה בשביל אברהם? נכדת אחיו.


רש"י


כא.      אחר אילו דברים ניסה ה' את אברהם בעקידה (ב' דברים)? או אחר דבריו של שטן שקטרג ואמר שלא הקריב אברהם בסעודת הגמל בנו שום דבר, אמר לו ה' אפילו את בנו היה מקריב. או אחר דברי ישמעאל שהתפאר על יצחק שמל בן י"ג, אמר לו יצחק שזהו באבר אחד ואילו הוא מוכן להזבח כולו.


כב.      כיצד עונים החסידים כשקוראים להם ומה מבטא דיבור זה? הנני, לשון ענוה וזימון.


כג.       מדוע ביקש ה' מאברהם שיעמוד בנסיון זה? כדי שלא יאמרו שהנסיונות הראשונים אין בהם ממש.


כד.      מדוע לא אמר ה' לאברהם במפורש בהתחלה לקחת את יצחק (ג' פירושים)? כדי שתהא דעתו מיושבת ולא מבולבלת, וכדי לחבב עליו המצוה, וכדי לתת לו שכר על כל דיבור.


כה.      מדוע נקראת ירושלים ארץ המוריה (ב' סיבות)? שמשם יוצאת הוראה, או על שם המור שבקטורת.


כו.       מדוע לא פירש ה' על איזה הר מדובר? שה' מתהא הצדיקים ואחר כך מגלה להם, כדי להרבות שכרם.


כז.       מניין שהאהבה מקלקלת השורה? ויחבוש את חמורו, בעצמו.


כח.      מי היו שני נעריו של אברהם? אליעזר וישמעאל.


כט.      מדוע אין אדם חשוב רשאי לצאת לדרך בלא שני מלוים? שאם יצטרך האחד להתרחק, השני יישאר עמו.


ל.         מדוע הראה ה' לאברהם את ההר רק ביום השלישי? כדי שידעו כולם שהיתה לו שהות לחשוב, ובכל זאת עמד בנסיון.


לא.      מה היה הסימן להר בו בחר ה' לעקידה? ענן היה קשור על ההר.


לב.       היכן נפלטה מפי אברהם נבואה שישוב עם יצחק? ונשובה אליכם.


לג.       מדוע נקראה הסכין מאכלת (ג' פירושים)? שאוכלת הבשר, ושמכשירתו לאכילה, ושישראל אוכלין מתן שכרה.


לד.       מאיזה שלב הבין יצחק שהולך הוא להעקד? משענה לו אברהם שה' כבר יראה את השה לעולה.


לה.      מהי העקידה? קשירה, שקושרים הידיים והרגליים יחד מאחורי הגוף.


לו.       מה רצה אברהם לעשות למרות שנצטוה לא לשלוח יד בנער? לעשות בו חבלה והוצאת דם.


לז.       האם הורשה לעשות כן? אל תעש לו מאומה, גם לא זה.


לח.      האם חזר בו ה' מציוויו להעלות יצחק על המזבח? לא, כי מלכתחילה אמר רק להעלות ולא לשחוט.


לט.      מעשה העקידה הוא תשובה לסיבת חיבתו של אברהם, עבור מי התשובה? השטן והאומות.


מ.        מהיכן הגיע האיל למקום העקידה? היה מוכן לכך מששת ימי בראשית.


מא.     מה עשה אברהם כשהקריב את האיל? כל שלב של שחיטה הפשטה הקטרה וכו' היה אומר יהי רצון שיעלה כאילו עשוי הדבר בבני.


מב.      מדוע נקרא מקום העקידה "ה' יראה" (ג' פירושים)? ה' יראה ויבחר המקום להשרות בו שכינתו. ה' ייראה לעמו במקום זה. ה' יראה מקום זה ויסלח לישראל בכל שנה.


מג.       היכן נתברך גם יצחק לאחר העקידה? ברך אברכך, אחת לאב אחת לבן.


מד.      מדוע מיד לאחר העקידה נתבשר אברהם על לידת רבקה? כי הרהר על יצחק שהיה עלול למות בלא בנים, ושהיה צריך להשיאו מבנות ענר אשכול וממרא.
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏