שאלות ותשובות- פרשת חיי שרה חלק ג

"שאלות ותשובות לפרשת חיי שרה" מעליית שלישי עד עליית רביעי. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת חיי שרה

עליית שלישי  – עליית רביעי  


א.        מה לקח איתו אליעזר כשהלך לארם נהרים עיר נחור? 10 גמלים טעונים כל טוב.


ב.         מדוע הבריך אליעזר את הגמלים מחוץ לעיר לעת ערב? כי באותו זמן יוצאות לשם בנות אנשי העיר.


ג.         איזה חסד ביקש אליעזר שיעשה ה' עם אדונו אברהם? שימצא ויגלה את השידוך עבור בנו.


ד.         איזה סימן ביקש אליעזר מה' לנערה המיועדת? שהוא יבקש ממנה לשתות והיא תציע אף לגמליו.


ה.        מה יחוסה של רבקה לאברהם? בת בתואל בן מילכה אשת נחור אחי אברהם.


ו.         מהו לשון הפסוק על יופיה של רבקה? טובת מראה מאוד.


ז.         האם עמדה רבקה בסימניו של אליעזר? במדוייק!


ח.        מה עשה אליעזר כשכילו הגמלים לשתות? נתן לה נזם זהב ושני צמידים.


ט.        מה שאל אותה אליעזר לאחר המתנה? בת מי היא, ואם יש להם מקום ללון.


י.         מה ענתה לו רבקה? על היחוס, על מזון לגמלים, ועל מקום לינה.


יא.       מה עשה אליעזר כששמע כן? השתחוה לה'.


רש"י


יב.       מדוע היה רסן בפי גמליו של אברהם? שלא ירעו בשדות זרים.


יג.        מה עשה אברהם כדי שיקפצו אנשים לשלוח בתם ליצחק? נתן ביד אליעזר שטר קנין כל אשר לו ליצחק.


יד.       מדוע נקראה עיר נחור "ארם נהרים"? שהיתה יושבת בין שני נהרות.


טו.       מדוע ביקש אליעזר סימן זה דוקא? להוכיח שגומלת חסדים היא וראויה להכנס לבית אברהם איש החסד.


טז.      בתולה ואיש לא ידעה. מה פשר הכפילות? בתולה ממקום בתולים, וגם שלא כדרכה נקיה.


יז.        מדוע היה צורך להעיד זאת על רבקה? כי בנות הכנענים היו משמרות את בתוליהן ומפקירות עצמן ממקום אחר.


יח.       מדוע רץ העבד דוקא לקראת רבקה? כי ראה שעלו המים לקראתה.


יט.       מה הרמז במשקל הנזם - "בקע"? שקלי ישראל לעתיד - בקע משקלם.


כ.         מה הרמז בשני צמידים במשקל עשרה זהב? לשני לוחות ועשרת הדברות.


כא.      מדוע העניק אליעזר לרבקה תכשיטים לפני שידע בת מי היא? היה בטוח בזכות אברהם, שהיא זו המיועדת ליצחק.


כב.      מה היתה בקשת אליעזר בעניין הלינה, ומה היתה תשובת רבקה ומניין? ביקש ללון לילה אחד והיא ענתה חיובי על כמה לילות. ללין – לינת לילה אחד. ללון – כמה לינות.


כג.       מה היה מיוחד בתשובת רבקה לאליעזר? שענתה על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון..

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏