שאלות ותשובות- פרשת תולדות חלק א

"שאלות ותשובות לפרשת תולדות" מעליית ראשון עד עליית שני. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת תולדות

עליית ראשון – עליית שני  


א.        בן כמה היה יצחק כשלקח את רבקה? 40.


ב.         מה עשה יצחק כשראה שאשתו עקרה? התפלל לה'.


ג.         מה הפריע לרבקה בהריונה? שהבנים מתרוצצים בקרבה ומצערים אותה.


ד.         מה עשתה רבקה בעקבות הצער? הלכה לדרוש תשובה על כך מה'.


ה.        מה ענה לה ה'? שיש לה שניים בבטן ואחד ישתעבד לשני.


ו.         כיצד יצא עשיו כשנולד? שעיר ואדמוני.


ז.         במה אחז יעקב כשנולד? בעקב עשיו.


ח.        בן כמה היה יצחק כשנולדו התאומים? 60.


ט.        מה היה עיסוקם של הנערים כשגדלו? עשיו בציד ובשדה ויעקב תמים באוהלים.


י.         את מי אהב יצחק ואת מי רבקה? יצחק את עשיו ורבקה את יעקב.


יא.       מה ביקש עשיו כשחזר מן השדה עייף, וראה את התבשיל שבישל יעקב? שילעיטנו ממנו.


יב.       מדוע נקרא שמו של עשיו - אדום? כי כינה את התבשיל אדום אדום.


יג.        מה ביקש יעקב בתמורה לתבשיל והאם קיבל? את זכות הבכורה של עשיו, וקיבל.


יד.       כדי לחזק את המכירה של הבכורה מה ביקש יעקב והאם קיבל? שישבע עשיו על כך, וקיבל.


טו.       מה נתן יעקב לעשיו לאכול? לחם ונזיד עדשים.


טז.      מדוע הלך יצחק לאבימלך מלך גרר? כי היה רעב בארץ.


יז.        מה דרש ה' מיצחק ומה הבטיח לו? שישאר בארץ. והבטיח לו ברכה וירושת הארץ וזרע רב.


יח.       בזכות מי יקבל יצחק כל הברכות האלו? בזכות נאמנותו של אברהם לה'.


רש"י


א.        מה אמרו ליצני הדור על יצחק? שאינו מאברהם אלא מאבימלך.


ב.         מה עשה ה' כדי לסתור זאת? צר קלסתר פניו של יצחק כאברהם בדיוק.


ג.         בן כמה היה יצחק בזמן העקידה? 37.


ד.         בת כמה היתה רבקה כשלקחה יצחק? 3.


ה.        מה שבחה של רבקה ביחס למשפחתה? שהיתה בת רשע ואחות רשע ומקומה רשעים, ולא למדה ממעשיהם.


ו.         האם גם רבקה התפללה על הריון מניין? כן, "לנוכח אשתו".


ז.         מדוע נעתר ה' לתפילת יצחק ולא רבקה? שהוא צדיק בן צדיק, ואילו היא צדקת בת רשע.


ח.        מהו ויתרוצצו (ב' פירושים)? או לשון ריצה או לשון ריצוץ שבירה וקטטה.


ט.        לאן רצו ועל מה רוצצו אחד את השני? כשהיתה עוברת על פתחי תורה היה יעקב רץ לצאת וליד עבודה זרה עשיו רץ לצאת, ורוצצו ורבו ביניהם על נחלת שני עולמות.


י.         להיכן הלכה רבקה לדרוש את ה'? בבית מדרשו של שם.


יא.       אילו שני מלכים ידידים יצאו מיעקב ועשיו? רבי ואנטונינוס.


יב.       מתי עולה זרעו של עשיו? כשנופל זרעו של יעקב. וכן להיפך.


יג.        לכמה חדשים ילדה רבקה ולכמה תמר? רבקה 9, תמר 7.


יד.       מה היה הסימן באדמוניותו של עשיו? שיהא שופך דמים.


טו.       מדוע אחז יעקב בעקב עשיו? כי היה ראשון ליצירה ורצה להיות גם ראשון ליציאה ויהא בכור.


טז.      מה הסימן לדורות מאחיזה זו? שלפני שיגמור עשיו מלכותו, יטול אותה יעקב ממנו.


יז.        מי קרא שם לעשיו ומי ליעקב (ב' פירושים)? לעשיו אנשים קראו כך. וליעקב קרא כך או ה' או אביו.


יח.       כמה שנים המתין יצחק להריונה של רבקה? 10 שנים אחרי שהגיעה לגיל הריון דהיינו 13 [ונשא אותה בגיל 3 וילדה בגיל 23 ואם כן יוצא שהמתין לה סה"כ 20 שנה מאז שנשאה].


יט.       מדוע לא נשא יצחק שפחה כאביו? משום שנתקדש בהר המוריה להיות עולה תמימה.


כ.         באיזה גיל ניכר הנער במהותו ומניין? 13, ויגדלו הנערים ויהי עשיו וכו'.


כא.      כיצד צד ורימה עשיו את אביו? עשה עצמו מדקדק במצוות והיה שואלו כיצד מעשרים המלח והתבן.


כב.      האם היה עשיו עוסק גם בציד כמשמעו? כן.


כג.       מדוע נקרא יעקב תם? שאינו בקי בהויות העולם וכלבו כן פיו שוים.


כד.      באילו אוהלים ישב יעקב? של שם ועבר.


כה.      מדוע אהב יצחק את עשיו (ב' פירושים)? עשיו היה נותן לו לאכול, או שהיה סבור שהוא צדיק.


כו.       מאיזה עיסוק חזר עשיו באותו יום? מרצח שעשה.


כז.       למה התכוין עשיו כשביקש מיעקב שילעיטהו? שישפוך לפיו הרבה כגמל.


כח.      עבור מי ומדוע בישל יעקב נזיד? עבור אביו יצחק שהיה אבל על אברהם אביו שנפטר באותו יום.


כט.      מדוע נפטר אברהם באותו יום וקיצרו 5 שנים מחייו? כדי שלא יראה את נכדו עשיו שיצא לתרבות רעה באותו יום, שהרי הובטחה לו שיבה טובה.


ל.         מדוע מכינים לאבל דוקא עדשים (ב' פירושים)? שהם עגולים והאבלות היא גלגל החוזר בעולם, או שלעדשים אין פה וכן אבל יש לו הגבלות בשאלת והחזרת שלום לאנשים.


לא.      מדוע ביקש יעקב את הבכורה? שעבודת ה' בקרבנות היא בבכורים, ולא כדאי שרשע כעשיו יקריב לה'.


לב.       מדוע זלזל עשיו בבכורה (ב' פירושים)? שעתידה היא לעבור ללויים, ושמתים על ידה אם לא עובדים כראוי.


לג.       מדוע דרש ה' מיצחק שלא ירד למצרים? כי הוא עולה תמימה ואין חוץ לארץ כדאי לו.


לד.       מה ההבדל בין מצוה לחוק. תן דוגמאות? מצוה היא עם סיבה הגיונית כגון גזל ושפיכות דמים, חוק הוא בלי סיבה כגון חזיר ושעטנז.


לה.      האם שמר אברהם גם על תורה שבעל פה, מניין? כן, "משמרתי ותורותַי", הגזירות והלכה למשה מסיני.© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏