שאלות ותשובות- פרשת תולדות חלק ה

"שאלות ותשובות לפרשת תולדות" מעליית חמישי עד עליית שישי. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת תולדות

עליית חמישי – עליית שישי  


א.        כיצד קיבל יצחק את אבימלך ופמלייתו? ערך לפניהם משתה.


ב.         מה עשו יצחק ואבימלך כשהשכימו בבוקר? נשבעו איש לאחיו על ברית שלום.


ג.         מה בישרו עבדי יצחק באותו יום? שחפרו באר ומצאו מים.


ד.         כיצד קרא לה יצחק ואיזו עיר נקראה על שמה? שבעה, ועל שמה נקראה באר שבע.


ה.        כמה נשים נשא עשיו ובאיזה גיל? שתיים בגיל 40.


ו.         האם נשים אלה עשו ליצחק ורבקה קורת רוח או מורת רוח? מורת רוח.


ז.         למי קרא יצחק כאשר כהו עיניו? לעשיו.


ח.        מה ביקש יצחק מעשיו? שכיוון שהוא זקן וקרוב למותו, שיביא לו ציד ויעשה מטעמים כדי שיברכו לפני מותו.


ט.        מי שמע שיחה זו שבין יצחק לעשיו? רבקה.


י.         מה אמרה בעקבות כך רבקה ליעקב? שיקדים את עשיו ויביא לה שני גדיים והיא תכין אותם ליצחק כדי שיברך את יעקב.


יא.       ממה פחד יעקב? שכיון שהוא חלק ועשיו שעיר, ימששהו אביו ויגלה את התרמית ויקללהו במקום לברך.


יב.       מה ענתה לו רבקה? שישמע בקולה ויביא מהר את הגדיים.


יג.        מה עשתה רבקה ליעקב לאחר שעשה כדבריה? הלבישה אותו בבגדי עשיו המיוחדים, והרכיבה על ידיו ועל צווארו את עורות גדיי העיזים, ונתנה לו הלחם והמטעמים.


יד.       כאשר בא יעקב והציג עצמו כעשיו ביקש יצחק למששו, מדוע? כי קולו החשיד פן הוא יעקב.


טו.       גם לאחר המישוש שאל יצחק את יעקב האם הוא עשיו, מה ענה יעקב? אני.


טז.      מה הגיש יעקב ליצחק אביו לארוחה? לחם ובשר ויין.


יז.        מה ביקש יצחק מיעקב לאחר הסעודה? שינשק אותו.


יח.       מה אמר יצחק לאחר שנשקו יעקב? שהוא מריח בבגדיו ריח שדה אשר ברכו ה'.


רש"י


יט.       למה היה דומה עשיו ומדוע? לחזיר בגלל שהיה צבוע כמותו, שהחזיר מראה טלפיו לומר טהור אני.


כ.         מדוע נשא עשיו אשה בגיל 40? להראות שהוא צדיק ועושה כאביו שגם נשא אישה בגיל זה.


כא.      איזו צביעות היתה בכך? כי עד גיל 40 היה צד נשים נשואות ומענה אותן, והוא מראה להפך, שעד 40 שמר עצמו.


כב.      מהי מורת הרוח שגרמו נשות עשיו ליצחק ורבקה? כעס ועיצבון.


כג.       אילו מעשים של נשות עשיו הפריעו ליצחק ורבקה? שהיו עובדות עבודה זרה.


כד.      מדוע כהו עיניו של יצחק (ג' פירושים)? מעשן הקטורת לעבודה זרה של נשות עשו, או מדמעות המלאכים בעת העקדה, או כדי שיטול יעקב את הברכות.


כה.      בן כמה היה יצחק בעת שרצה לברך? 123.


כו.       מדוע דוקא אז החליט לברך? כי נכנס לחמש שנים לפני גיל מות אמו וחשש על עצמו.


כז.       מה למדו מכך חז"ל? שחמש שנים לפני גיל פטירת האם או האב יש לאדם לדאוג.


כח.      מה ביקש יצחק מעשו לעשות עם סכינו ומדוע? להשחיזה, כדי שלא יאכילנו נבלה.


כט.      מניין הזהיר יצחק את עשיו שיביא את הציד? מן ההפקר ולא מן הגזל.


ל.         כיצד לקחה רבקה שני גדיים מממון בעלה? בכתובתה הוסכם שתיקח שני גדיים בכל יום.


לא.      מדוע היה צורך בשני גדיים? אחד לקרבן פסח ואחד למטעמים.


לב.       איזו בהמה ביקש יצחק ואיזו קיבל, והאם טעמם שוה? ביקש צבי קיבל גדי, וטעמם שוה.


לג.       מדוע נקראו בגדי עשיו "החמודות" (ב' פירושים)? שהיו נקיים, או שחמד אותן מנמרוד.


לד.       מדוע לא הפקיד עשיו בגדיו המיוחדים אצל נשותיו? שהיה מכיר מעשיהם וחושדן (בגניבה).


לה.      במה היה שונה קולו של יעקב משל עשיו? שהיה מזכיר שם שמים ומדבר בלשון רכה.


לו. מדוע נהנה יצחק מריחו של יעקב למרות שמעורות העיזים היה צפוי ריח רע? 

נכנס עמו ריח גן עדן של שדה תפוחים.
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏