שאלות ותשובות- פרשת תולדות חלק ו

"שאלות ותשובות לפרשת תולדות" מעליית שישי עד עליית שביעי. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת תולדות

עליית שישי – עליית שביעי  


א.        איזו ברכה בירך יצחק את יעקב? שיראה ברכה משמים ומהארץ, בתבואה וביין, שיהיה ראש לעמים, יתברכו מברכיו ויתקללו מקלליו.


ב.         באיזה שלב הגיע עשיו? מיד כשיצא יעקב.


ג.         כשבא עשיו עם צידו להגיש לאביו והזדהה, כיצד הגיב יצחק? חרד מאוד והתפלא, אם כן מיהו המבורך הקודם.


ד.         כיצד הגיב עשיו לשמועה כי הקדימוהו? צעק צעקה גדולה וביקש גם הוא ברכה.


ה.        מה אמר עשיו כשידע שיעקב הקדימהו? ששמו מעיד על שעוקב אחריו ולקח בכורתו ועתה גם ברכתו.


ו.         מה ביקש עשיו למרות זאת? את הברכה הנשארת.


ז.         מה ענה לו יצחק? שאחיו כבר קיבל ברכת הארץ ושיהיה אדון ומה כבר אפשר להוסיף.


ח.        מה עשה עשיו? הפציר לקבל ברכה ובכה.


ט.        מה ברכו יצחק? שמושבו יהיה דשן, ויחיה על חרבו, ויוכל לפרוק עול אחיו מעל צווארו כשיחטא אחיו.


י.         מה היה בלבו של עשיו לאחר שהפסיד הברכות? שנא את יעקב ותכנן להרגו לאחר מות אביו.


יא.       מה אמרה רבקה ליעקב כשנודע לה מה בלבו של עשיו? שעשיו מתכנן להרגו ושיברח ללבן אחיה לחרן, עד שירגע עשיו, והיא כבר תשלח מי שיחזירנו.


יב.       מה היתה הסיבה שהציגה רבקה בפני יצחק ליציאת יעקב מהארץ? שלא ישא מבנות חת.


יג.        מה אמר בעקבות כך יצחק ליעקב? שלא יקח אשה מבנות כנען, אלא ילך לפדן ארם ויקח מבנות לבן דודו.


יד.       מה ברך יצחק את יעקב לפני צאתו? בברכה, בריבוי זרע ובירושת הארץ.


רש"י


טו.       מה ההבדל העקרוני בין ברכת יעקב לעשו? יעקב יבורך רק אם ראוי, ועשיו יבורך בכל מקרה וזה לרעתו.


טז.      מדוע יצחק ברך את יעקב "בני אמך", ויעקב ברך את יהודה "בני אביך"? שליצחק אשה אחת וכל בניו ממנה, וליעקב כמה נשים וכשאומר בני אביך כולל את כולם.


יז.        מדוע בברכת יצחק קודמים המקללים למברכים "אורריך ארור ומברכיך ברוך" ובברכת בלעם קדמו המברכים? הצדיקים תחילתם יסורין וסופם שלוה, והרשעים להפך.


יח.       מדוע חרד יצחק חרדה כשנכנס עשיו? ראה גיהנם פתוחה מתחת עשיו.


יט.       אילו טעמים טעם יצחק במה שהביא יעקב? כל מה שרצה.


כ.         האם הסכים יצחק לברכות שקיבל יעקב, מנין? כן, "גם ברוך יהיה".


כא.      ממה חשש יצחק בלקיחת יעקב את הברכות ובמה התנחם? חשש שמא שינה היחס וברך שלא כהוגן את הקטן לפני הגדול, והתנחם בכך שעשיו אמר בעצמו שלקח יעקב בכורתו.


כב.      איזו ארץ דשנה התברך עשיו שיקבל? איטליה של יוון.


כג.       מתי יוכל עשיו לפרוק עול יעקב מעל צואריו? כשיעברו בני יעקב על התורה.


כד.      מניין נודע לרבקה מה שעשיו מהרהר? ברוח הקודש.


כה.      מה כוונת רבקה שאמרה ליעקב שעשיו "מתנחם" להרגו (ג' פירושים)? מצטער על האחווה ומעתה מתנכל, או כאילו שהרג כבר את יעקב ושתה עליו כוס תנחומין, או שהוא יתנחם על שהפסיד הברכות רק בהריגת יעקב.


כו.       מדוע חששה רבקה שימותו יעקב ועשיו באותו יום? שיקום עשיו על יעקב ויעקב יהרגנו, ויקומו בני עשיו ויהרגו את יעקב.


כז.       האם באמת מתו יעקב ועשיו ביום אחד? כן.


כח.      מדוע נקרא ה' - "שדי"? שדי בברכותיו למתברכין.


כט.      מה הייתה כוונת יצחק כשאמר ליעקב שייתן לו ה' ברכת אברהם? שכל הברכות שנתברך זרעו של אברהם, שממנו, מיעקב, יהא זרע זה.

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏