שאלות ותשובות- פרשת ויצא חלק א

"שאלות ותשובות לפרשת ויצא" מעליית ראשון עד עליית שני. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת ויצא

עליית ראשון – עליית שני  


א.        היכן ניתנו הברכות ליעקב שמשם יצא לחרן? באר שבע.


ב.         מה עשה יעקב באמצע הדרך ומדוע? סידר אבנים עבור מיטה לישון, כי החשיך ורצה לישון.


ג.         מה ראה יעקב בחלומו? סולם גבוה עד השמים ובו מלאכים עולים ויורדים.


ד.         מה שמע יעקב בחלומו? ה' הבטיחוֹ את הארץ, וריבוי זרע, ושיהיה דוגמא טובה לגויים, ושמירה בדרך וחזרה אל הארץ.


ה.    מה אמר יעקב כשהקיץ? שלא ידע שישן במקום קדוש שהוא בית אלקים וה' נמצא בו.


ו.         מה עשה יעקב לאחר מכן? לקח את האבן שמראשותיו עשה אותה למצבה ויצק עליה שמן.


ז.         כיצד קרא יעקב לאותו מקום ומה היה שמו לפני כן? בית אל, והיה שמו לוז.


ח.        מה ביקש יעקב בנדרו? תזונה, כסות, שִׁיבה לבית אביו ושמירת האמונה.


ט.        מה הבטיח בתמורה? לקדש את אותו מקום של המצבה ולעשר כל שיקבל מה'.


רש"י


י.         מה גורמת יציאת צדיק ממקומו? פנה זיוה של העיר, הודה והדרה, כי יציאתו עושה רושם.


יא.       באיזה מקום ארע חלום יעקב? בהר המוריה.


יב.       מה תיקן יעקב כשהגיע לאותו מקום? תפילת ערבית.


יג.        האם שקעה השמש בזמנה באותו יום ומדוע? הקדימה לשקוע, כדי שילין שם.


יד.       מה עשה יעקב עם האבנים ומדוע? סידרם סביב מקום שינתו מפני חיות רעות.


טו.       מה היה הויכוח בין האבנים וכיצד פתרו השם יתברך? רבו על מי יניח צדיק את ראשו ועשאן השם יתברך לאבן אחת.


טז.      מנין ש-י"ד שנה בבית מדרשו של עבר לא שכב יעקב בשינתו, עד שהגיע להר המוריה? וישכב במקום ההוא.


יז.        מי היו אותם מלאכים בחלום ומה תפקידם? מלאכי ארץ ישראל עולים חזרה, כי לא יוכלו ללוותו בחו"ל, ומלאכי חו"ל יורדים ללוותו.


יח.       האם הקדוש ברוך הוא מייחד שמו על הצדיקים בחייהם ומדוע, ומה נשתנה יצחק? לא, שנאמר הן בקדושיו לא יאמין, ויצחק כהו עיניו והיה כלוא בבית ופסק ממנו יצר הרע.


יט.       כיצד רמז ה' ליעקב שתהא הארץ נוחה לבניו להכבש? קיפל כל ארץ ישראל תחתיו במקום שישן.


כ.         מדוע הוצרך ה' להבטיח שמירה ליעקב? שהיה ירא מעשיו ומלבן.


כא.      מדוע הוצרך יעקב לומר שלא ידע שהמקום בו שכב הוא קדוש? שאם ידע, לא היה ישן שם.


כב.      כנגד אילו ערים היה מוצב הסולם בחלום יעקב? רגליו כנגד באר שבע אמצעו כנגד ירושלים וראשו כנגד בית אל.


כג.       מה נזכר יעקב כשהגיע לחרן ומה עשה? נזכר שלא התפלל במקום בו התפללו אבותיו שהוא הר המוריה, והתחיל לחזור לשם.


כד.      איזה נס נעשה לו כשחזר? כשהגיע לבית אל שבצפון גבול בנימין, נעקר הר המוריה ובא אליו.


כה.      כיצד קרא אברהם להר המוריה כיצד יצחק וכיצד יעקב? אברהם - הר, יצחק - שדה, יעקב- בית.


כו.       מדוע נקרא הר המוריה שער השמים (ב' פירושים)? ששם עולות התפילות לשמים, או שבית המקדש של מטה מכוון כנגד בית המקדש למעלה.


כז.       מי הוא הנקרא "עזוב" שעזבוֹ ה'? מי שהוצרך לבקש לחם.


כח.      מה רצה יעקב כשביקש לחזור בשלום לבית אביו? להיות שלם, ולחזור בלא שום חטא, שלא ילמד מלבן.


כט.      מה רצה יעקב כשביקש שיהיה ה' לו לאלקים? שיחול שמו עליו לגמרי ולא יהיה פסול בזרעו.


ל.         מה הבטיח יעקב שיעשה במקום מצבת האבן? יעבוד שם את ה'.


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏