שאלות ותשובות- פרשת ויצא חלק ב

"שאלות ותשובות לפרשת ויצא" מעליית שני עד עליית שלישי. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת ויצא

עליית שני – עליית שלישי  


א.        מה ראה יעקב כשהגיע לארץ בני קדם? שלושה עדרי צאן רובצים ליד באר שעל פיה אבן גדולה.


ב.         מדוע לא השקו הרועים את העדרים? חיכו לכל העדרים כי רק ביחד יוכלו לגלול האבן מעל פי הבאר.


ג.         מה שאל יעקב את הרועים ומה ענו לו? מניין הם, ואם מכירים את לבן, ואם שלום לו, וענו, מחרן, ומכירים אותו, ושלום לו.


ד.         מי הגיעה מיד בסיום תשובת הרועים? רחל עם הצאן.


ה.        על מה הוכיח יעקב את הרועים? על שסיימו את היום מוקדם בעוד שנותר עוד זמן לרעות.


ו.         מה ענו לו הרועים? שמצידם להמשיך לרעות מיד לאחר ההשקיה, אלא שאין הם יכולים להשקות, כי האבן גדולה על פי הבאר וצריכים את עזרת כולם.


ז.         מה עשה יעקב כשראה את רחל ואת הצאן? גולל את האבן מהבאר, השקה את צאנה, נשק לה ובכה.


ח.        מה אמר יעקב לרחל ומה עשתה רחל? שהוא בן רבקה וממשפחתה, והיא מיד רצה לספר לאביה.


ט.        מה עשה לבן כששמע שהגיע יעקב? רץ אליו חבקו ונשקו והביאו אל ביתו.


י.         מה סיפר יעקב ללבן? את השתלשלות הגעתו לחרן.


יא.       מה אמר לבן ליעקב ומה שאל אותו? אמר שיעקב הוא כעצמו ובשרו ויטפל בו חודש, ושאל מה משכורתו שהוא דורש עבור עבודתו אצלו.


יב.       כמה בנות היו ללבן, מה שמותיהן, מי הגדולה ומה איפיין כל אחת? שתיים, רחל ולאה, לאה הגדולה, והיו עיניה רכות, ורחל היתה יפת תואר ויפת מראה.


רש"י


יג.        מדוע נעשה יעקב קל בהליכתו לחרן? כי הובטח מפי ה' בשמירה.


יד.       מניין שגדול היה כחו של יעקב? מכך שהעביר את האבן מעל הבאר כמי שמעביר פקק מבקבוק.


טו.       מדוע בכה יעקב לאחר שנשק לרחל (ב' פירושים)? כי צפה שאין היא נכנסת איתו לקבורה, או שאין בידו תכשיטים עבורה כמו שהיה לאליעזר עבור רבקה.


טז.      מדוע לא הגיע יעקב עם ממון? נתן הכל לאליפז בן עשיו כדי להציל עצמו.


יז.        מדוע רדף אליפז אחרי יעקב, מדוע לא ביצע את אשר נצטווה, וכיצד פייסו יעקב? עשיו אביו ציווהו להרוג את יעקב, אך הוא, שגדל בחיקו של יצחק נמנע מכך, ופייסו יעקב בממון שנתן לו, ואמר לו שכיון שהעני חשוב כמת הרי שכאילו הרגוֹ.


יח.       מדוע אמר יעקב לרחל שהוא אח אביה וגם בן רבקה? לרמוז שיתנהג עם אביה כיחסו אליו, אם ברמאות, יחזיר כמו כן כאחיו, ואם בכשרות, כן יחזיר, שהרי הוא בן רבקה אחותו הכשרה.


יט.       מדוע סיפרה רחל לאביה ולא לאמה? אמה מתה.


כ.         מדוע רץ לבן לקראת יעקב? בשביל הממון, שהוא בן הבית ובודאי יביא אף יותר מאליעזר עבד הבית.


כא.      מדוע חיבק ונישק לבן את יעקב? ראה שאין עמו מטען, אמר שמא בחיקו זהובים וחבקו, ראה שגם שם אין, אמר שמא מרגליות הביא והן בפיו ונשקו.


כב.      מה סיפר יעקב ללבן בקורות אותו? שהגיע מאונס אחיו ושלקחו ממונו.


כג.       האם בחודש הראשון קיבל לבן תמורה לאירוח יעקב, מהי? כן, שרעה צאנו.


כד.      מדוע היו עיני לאה רכות מבכי? שחששה לעלות בגורל עשיו, כי היא הגדולה, ואמרו אנשים שהיא מיועדת לגדול שבבני רבקה, שהוא עשיו.


כה.      רחל היתה יפת תואר ומראה, מה ההבדל? תואר, צורת פרצוף. מראה, זיו קלסתר.

 


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏