שאלות ותשובות- פרשת ויצא חלק ג

"שאלות ותשובות לפרשת ויצא" מעליית שלישי עד עליית רביעי. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת ויצא

עליית שלישי  – עליית רביעי  


א.        את מי אהב יעקב וכמה שנים הבטיח לעבוד כדי לקבלה? רחל, 7.


ב.         מה ענה לבן ליעקב לאחר שביקש את רחל? שהוא מסכים, ושעדיף שהוא יקחנה מאשר אדם אחר.


ג.         האם עברו ליעקב השנים בקלות ומדוע? כן, מאהבתו את רחל.


ד.         מה עשה יעקב מיד בתום 7 השנים? ביקש מיד את רחל.


ה.        מה עשה לבן בעקבות הבקשה? אסף אנשים, עשה משתה ונתן במקום רחל את לאה ואת זלפה שפחתה.


ו.         מה עשה יעקב בבוקר כשראה שזוהי לאה? קבל על לבן שנתן לא מה שהבטיח.


ז.         מה הצטדק לבן להגנתו? שבמקומם לא נותנים הצעירה לפני הבכירה.


ח.        מה הבטיח שוב לבן ליעקב והאם הסכים לכך יעקב? שלאחר שבעה ימים יקבל את רחל תמורת עבודה של עוד 7 שנים, ויעקב הסכים לכך.


ט.        את מי נתן לבן לרחל לשפחה? את בלהה.


י.         מדוע נתן ה' הריון ללאה לפני רחל? כי ראה שלאה שנואה.


יא.       מה היה שם בנה הראשון ומדוע? ראובן, שראה ה' בענייה ועתה יאהב אותה יעקב.


יב.       מה היה שם בנה השני ומדוע? שמעון, ששמע ה' כי שנואה היא.


יג.        מה היה שם בנה השלישי ומדוע? לוי, שאמרה עתה ילוה אישי אלי, כי ילדתי לו שלושה בנים.


יד.       מה היה שם בנה הרביעי ומדוע? יהודה, שעתה יש לה להודות לה'.


טו.       מה אמרה רחל ליעקב כשקינתה באחותה על הילדים? שיתן לה בנים, אחרת היא תמות.


טז.      כיצד הגיב על כך יעקב? כעס ואמר שאינו כאלוקים שיכול לתת פרי בטן, ועליה להתפלל לה'.


יז.        מה הציעה לו רחל? שיקח את בלהה שפחתה ובזכות זו גם היא תיפקד.


יח.       מה היה שם בנה הראשון של רחל מבלהה ומדוע? דן, שדן ה' והחליט להושיעה.


יט.       מה היה שם בנה השני של רחל מבלהה ומדוע? נפתלי, שנתפתלה והתעקשה בתפילותיה לזכות לבנים.


כ.         מה עשתה לאה כשראתה שעמדה מלדת? נתנה ליעקב את זלפה שפחתה.


כא.      מה היה שמו של בנה החמישי של לאה מזלפה ומדוע? גד, שבא גד, דהיינו מזל.


כב.      מה היה שם בנה השישי של לאה מזלפה ומדוע? אשר, שאשרוה ושבחוה בנות.


רש"י


כג.       מדוע הדגיש יעקב ברחל "בתך הקטנה"? יעקב ידע שלבן הוא רמאי, וחשש שיביא לו רחל מן השוק, לכן אמר "בתך", או שיחליף שם בתו הגדולה לרחל, לכן אמר "הקטנה".


כד.      מדוע הזדרז יעקב לבקש את רחל בתום עבודתו (ג' פירושים)? הוא צריך לחזור להוריו, או שהוא כבר מבוגר בן 84, או שרצה להעמיד תולדות.


כה.      מדוע בלילה לא הבחין יעקב שזו לאה? רחל העבירה לה את הסימנים שנתן לה יעקב.


כו.       מדוע העבירה רחל ללאה את הסימנים? כדי שלא תתבייש.


כז.       מה החידוש בכך שעבד יעקב עוד 7 שנים באמונה? שהרי עבודה זו באה בעקבות רמאות לבן.


כח.      איזה מובן נוסף יש בשם ראובן? ראו מה בין בני לבן חמי - עשיו, ראובן ניטלה בכורתו וניתנה ליוסף ולא כעס, ואף עזר ליוסף, ועשיו מכר בכורתו ליעקב ועוד ערער על כך.


כט.      מדוע מלידת לוי ציפתה לאה שילוה יעקב אליה? שהוא שלישי ולקחה כל חלקה בבנים. שהיו האמהות נביאות ויודעות ש-4 נשים יקח ו-12 שבטים יעמיד, הרי 3 לכל אחת.


ל.         איזה עוד מובן יש בשם לוי? שגבריאל המלאך הביאו לפני ה', שנתן לו 24 מתנות כהונה וליוהו במתנות אלה ולכן נקרא לוי.


לא.      מדוע דוקא ביהודה היה צורך בהודאה מיוחדת? שהוא היה רביעי, ומעתה נטלה יותר מחלקה בבנים.


לב.       במה קינתה רחל באחותה? במעשיה הטובים.


לג.       מה דרשה רחל מיעקב כשאמרה "הבה לי בנים"? שיתפלל עליה, כמו אביו שהתפלל על אמו.


לד.       מניין שמי שאין לו בנים חשוב כמת? "מתה אנוכי".


לה.      מה ענה יעקב לרחל בענין התפילה? שתתפלל על עצמה, כי הבעיה ממנה ולא ממנו, שהרי יש לו בנים ואין זה דומה לאביו שלא ידע ממי הבעיה.


לו.       מה ענתה לו רחל? הרי גם לאברהם היו בנים מהגר ולא התייאש משרה.


לז.       מה ענה לה יעקב? שרה הכניסה צרתה לביתה.


לח.      מה ענתה לו רחל? הנה אמתי בלהה.


לט.      מהו "נפתולי אלקים"? או חיבור למריבה, או הפצרות, או תפילה.


מ.        מדוע לא היה ניכר הריון בזילפה? מפני שהיתה הכי צעירה.


מא.     מדוע נתן לבן ללאה את זלפה? לרמות את יעקב, כי היו נותנין שפחה צעירה לצעירה.


מב.      אילו מובנים נוספים יש בשם גד? שנולד גוד ומהול, או שבגד יעקב בלאה בעיניה, כי בא אל שפחתה.


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏