שאלות ותשובות- פרשת ויצא חלק ה

"שאלות ותשובות לפרשת ויצא" מעליית חמישי עד עליית שישי. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת ויצא

עליית חמישי – עליית שישי  


א.        מה ביקש לבן מיעקב? שיאמר מה שכרו והוא ייתן.


ב.         מה ענה לו יעקב? שהוא (לבן) יודע את נאמנותו ואת הברכה שקיבל בגללו, ושאין הוא מבקש מאומה ממה שקיים כרגע, אלא מה שיוולד לעתיד מסוג מסויים, שהוא חום בכשבים ומנוקד או כעין טלאים על גופו בעיזים, ושיוציא כעת מן הצאן כל שהוא כזה, ורק הנולד כזה להבא יהיה שלו.


ג.         האם שמח לבן בתנאי זה ומה עשה באותו יום? שמח מאוד, ועוד באותו יום הסיר מהצאן מה שאמר יעקב.


ד.         ביד מי נתן לבן את כל הצאן ובאיזה מרחק מיעקב? ביד בניו במרחק 3 ימים.


ה.        מה עשה יעקב כדי שיצאו צאן כמו שרצה, נקודים וטלואים? לקח מקלות וקילף בהם, והניחם במקום אמת המים שהצאן שותים.


ו.         מה עשה יעקב כדי שיצאו חום בכשבים? הניח בחזית העדר עיזים חומות שיראו אותם הכשבים ויביאו כמותן.


ז.         מה עשה יעקב עם כל הנולד כרצונו? הניחם בעדרים נפרדים מעדר לבן.


ח.        מתי לא שם יעקב את המקלות לעיני הצאן? כשהיו מעוברות.


ט.        מה עשה יעקב עם הצאן העטופים, שמתכסים ואינן מתאוות לזכרים? הניח בעדר לבדו עבור לבן.


י.         מה עשה יעקב עם הצאן הקשורים, שמתקשרות יחד להתעבר? הראה להם את המקלות או את החומים.


יא.       מה קנה יעקב בזכות הברכה הגדולה שקיבל מה' בצאן? עבדים ושפחות, גמלים וחמורים.


יב.       מה שמע יעקב שאומרים עליו בני לבן? שכל אשר לו בא מאביהם לבן.


יג.        מה ראה יעקב על לבן לאחר מכן? שמחמיץ לו פנים שלא כאשר היה.


יד.       מה אמר ה' ליעקב באותה עת? לחזור לארץ אבותיו, ושיקבל שמירה מה'.


טו.       מה אמר יעקב לרחל ולאה כשקראן אל השדה? שלבן עמו לא כשהיה, ושהוא רימה אותו וה' הצילו ושמרו.


טז.      מה סיפר להן יעקב שראה בחלום? שה' גרם שזיווג הצאן יהיה עם אלו שיביאו וולדות כמו שרצה יעקב, ושאמר לו ה' לחזור לארץ, והזכיר לו את נדרו ואת מצבת האבן אשר משח בשמן.


יז.        מה ענו רחל ולאה ליעקב? שמזמן כבר אין להן חלק בבית אביהן ושגם אותן הוא ניצל כאילו הן זרות, ושכל מה שהציל ה' ממנו הכל של משפחתם, ושיעשה כמו שאמר ה' לחזור לארץ אבותיו.


רש"י


יח.       מי עזר ליעקב בפרנסה בזמן שעבד בשביל לבן? בניו.


יט.       מהו נקוד טלוא ברוד עקוד. פרט? סוגי סימנים בגוף הצאן. נקוד – נקודות קטנות, טלוא – טלאים גדולים, ברוד – קו לבן מקיף את גופו, עקוד – סימנים ברגליים.


כ.         מדוע אמר יעקב ללבן להפריד את מה שהיו כמו שהוא רצה מהצאן (ב' פירושים)? שלא יאמר אח"כ אלו היו שם משלי, או אלו באו ע"י זכרים כאלה שהיו שלי.


כא.      מה השאיר לבן ליעקב לאחר שהפריד לעצמו? את הצאן הרעועות החולות והעקרות.


כב.      כמה סוגי מקלות לקח יעקב ומה שמותיהם? 3, לִבנֶה לוז וערמון.


כג.       כיצד פעלו המקלות (ב' פירושים)? הנקבה באה לשתות, רואה את המקל המנומר, נרתעת לאחוריה, בא הזכר ורובעה והיא יולדת מנומר. או ששותה מן המים והם נעשים זרע במעיהן ומתעברות גם בלי זכר, ויולדות מנומר כצורת המקל.


כד.      לְמה יוכל לזכות יעקב כשיצא מעם לבן, מה שלא יוכל לזכות כשיהיה עמו? להשראת השכינה עליו, שכל זמן שמחובר לטמא לא יזכה לכך.


כה.      מניין שהודו בני לאה שרחל היא העיקרית בביתו של יעקב? שבועז ובית דינו מבני לאה היו, מיהודה, ואמרו כרחל וכלאה כשקידש בועז את רות, הקדימוּ רחל ללאה.


כו.       כמה פעמים שינה לבן תנאי משכורתו של יעקב? מאה פעמים.


כז.       מי היה מעביר זכרים נקודים למיניהם מצאן לבן שיְעַבְּרו נקבות בצאן יעקב? המלאכים.


כח.      מה היתה סיבת משיחת האבן בבית אל? לעשותה ולהקדישה למזבח.


כט.      מה נדר יעקב שיעשה באבן בבית אל? שיקריב שם קרבנות.


ל.         מה טענו רחל ולאה על עניין הירושה? שברור להן כי לא תקבלנה כלום מלבן.


לא.      מה עשה לבן בקשר לנדוניה לבנותיו כשהתחתנו? לא די שלא נתן, אלא גם לקח תמורה מיעקב על בנותיו, דהיינו מה שעבד אצלו.


לב.       איזה כסף של רחל ולאה אכל לבן? מה שעיכב שכרו של יעקב.© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏