שאלות ותשובות- פרשת בראשית חלק ג

"שאלות ותשובות לפרשת בראשית" מעליית שלישי עד עליית רביעי. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת בראשית

עליית שלישי  – עליית רביעי  


א.        את מה קרא האדם בשמות? את כל החיות עופות ובהמות לפרטיהם.


ב.         מה עשה ה' לאדם לאחר שהפיל עליו תרדמה? לקח אחת מצלעותיו וסגר חזרה את הבשר.


ג.         מה עשה ה' עם צלע זו? בנה ממנה את האישה.


ד.         מדוע קרא האדם לאישה כך? כי היא נלקחה מאיש.


ה.        מה יוצא לדורות מחיבור זה שבין אדם לחוה? שיצטרך אדם כשיתחתן, לעזוב את אביו ואמו ולדבוק באשתו.


ו.         מדוע היו צריכים האדם וחוה להתבייש? כי היו ערומים.


ז.         מי היתה החיה המחוכמת ביותר? הנחש.


ח.        מה אמר הנחש לחוה, מה ענתה לו, וכיצד הסית אותה? הוא שאל האם ה' אמר להם להמנע מלאכול כל עץ בגן. היא ענתה שרק מעץ הדעת אסור לאכול ולגעת ושהעונש הוא מיתה. הוא הסית ואמר שלא ימותו אם יאכלו ורק ה' פשוט לא רוצה שהם יהיו כמותו יודעי טוב ורע.


ט.        מה עשתה האישה לאחר ההסתה? התאוותה לפרי עץ הדעת, לקחה ואכלה, ונתנה גם לאדם לאכול.


י.         מה קרה לאדם וחוה לאחר שאכלו? קיבלו דעת והבינו שהם ערומים ושזוהי בושה ותפרו להם בגדים מעלי תאנה.


יא.       מדוע התחבאו לפתע האדם ואשתו? הם שמעו שה' מתהלך בגן ומתקרב אליהם.


יב.       מה ענה אדם לה' לאחר שנשאל היכן הוא נמצא? שהוא שמע שה' מתקרב ולכן התחבא כי הוא ערום.


יג.        כיצד הגיב ה' לדבריו? ה' שאל בחזרה כיצד ידעת שאתה עירום אם אין בך דעת, האם אכלת מן עץ הדעת שאסרתיו עליך באכילה?!


יד.       את מי האשים אדם בחטא זה? את האישה.


טו.       את מי האשימה האישה בחטא זה לאחר שנשאלה על כך מאת ה'? את הנחש.


טז.      במה קולל הנחש? ילך על גחונו בלי רגליים, כל מה שיאכל יטעם בו רק טעם עפר, תמיד ירדפוהו בני האדם להרגו.


יז.        במה קוללה האישה? יהיה לה צער בהריון, לידה, וגידול בנים, ובעלה ימשול בה תמיד.


יח.       במה קולל האדם? בקושי הפרנסה והמאמץ אחר מזונותיו.


יט.       מדוע קרא האדם לחוה כך? כי היא היתה אם כל חי.


כ.         איזה בגד הכין ה' לאדם ולאשתו? כתנות עור.


רש"י


כא.      כיצד נתעורר לאדם צורך בבן זוג? הוא ראה שכל החיות באות לפניו בזוגות זכר ונקבה, ותמה היכן בן זוגו.


כב.      מדוע היה צורך להרדים את האדם לפני לקיחת הצלע ממנו? כדי שלא יראה את הבשר ממנו נבראה האישה ותתבזה עליו.


כג.       מדוע בנה ה' את האישה רחבה מלמטה? כדי שתהיה לה יציבות וכח להחזיק את העובר בהריון.


כד.      מנין שבא אדם על כל החיות לפני שבא על חוה ורק היא הניחה דעתו? זאת הפעם עצם מעצמי וכו'.


כה.      מנין שנברא העולם בלשון הקודש? האישה נקראה "אישה" על שם שנלקחה מאיש.


כו.       מנין שבני נח אסורים בעריות? ודבק באשתו.


כז.       מתי יהיו האיש ואשתו לבשר אחד? כשיביאו ילד לעולם, והוא הרי נעשה מבשר שניהם.


כח.      מדוע רצה הנחש להזיק לאדם וחוה? ראה אותם עסוקים בתשמיש ונתאוה לחוה.


כט.      איזו טעות עשתה חוה בתשובתה לנחש בענין איסור האכילה מן העץ? היא אמרה שהאיסור הוא גם לגעת בו, ואין להוסיף על דבר ה'.


ל.         מה עשה הנחש בעקבות תשובה זו? דחף אותה עד שנגעה בעץ.לא.      מה ניסה הנחש להוכיח מנגיעה זו? אמר לה כשם שאין מיתה בנגיעה כך אין מיתה באכילה, שהרי נגעת ואת חיה.


לב. כיצד הסית הנחש את חוה נגד ה'? אמר לה שה' לא רוצה שהם יאכלו מעץ הדעת כדי שלא יהיו כמותו, כי גם הוא אכל מן העץ ונהיה אלוקים וברא את העולם, ואומן שונא את בני אומנותו.


לג.       האם חוה התאותה לטעם הפרי (פרט)? לא, אלא להיות כאלוקים ולקבל דעת ולברוא עולמות.


לד.       מדוע נתנה האישה גם לאיש מפרי עץ הדעת? כדי שלא תמות היא ויחיה הוא וישא אישה אחרת.


לה.      למי עוד נתנה האישה מן הפרי? לבהמות וחיות.


לו.       ממה נהיו ערומים האדם ואשתו מיד לאחר החטא, מה שלא היה לפני כן? ממצוה אחת שהיתה בידם ונהיו ערומים ממנה.


לז.       מדוע דוקא מעלי עץ התאנה לקחו האדם ואשתו בכדי לתפור להם לבוש? הוא עץ הדעת שממנו אכלו ובו קלקלו, לכן גם בו תיקנו וכיסו עצמם בעליו.


לח.      מדוע לא פורסם בכתוב שעץ הדעת היה תאנה? כי אין הקדוש ברוך הוא רוצה לצער שום בריה. שלא יאמרו הבריות במשך כל הדורות על עץ התאנה שזהו העץ שלקה העולם על ידו.


לט.      באיזה כיוון בגן היה ה' מתהלך כששמעוהו אדם וחוה? בכיוון מערב.


מ.        באיזה שעה מן היום חטאו אדם וחוה? עשירית.    


מא.     מדוע שאל ה' את האדם היכן הוא נמצא, והרי יודע היה היכן הוא? כדי להכנס עמו בדברים בעדינות, ויענה כראוי על שאלותיו ולא יהא נבהל להשיב.


מב.      היכן היה האדם כפוי טובה? כשענה שהאישה שנתן לו ה' היא האשמה.


מג.       מנין שאין מלמדים זכות על מסית? הנחש קולל מיד בלא שיישאל על דבר חטאו.


מד.      כמה זמן עיבורו של נחש עד שמוליד? 7 שנים.


מה.     מה המידה כנגד מידה בעונש הנחש בכך שתהיה שנאה בינו לבין האישה? כי כל כוונתו היתה לשאת אותה לעצמו, לכן קולל להפך, שהיא תשנא אותו.


מו.       מדוע ניגש הנחש לפתות קודם את חוה, אם באמת הוא רצה שהאדם ימות? כי האישה נוחה להתפתות יותר מן האיש, והיא גם יודעת לפתות בקלות את בעלה.


מז.      לאיזה ענין נאמר "ואל אישך תשוקתך והוא ימשול בך"? בתשמיש, היא רוצה אך אינה יכולה לומר, והוא כן יכול לומר ולתבוע.


מח.     במה קוללה האדמה בעבור האדם? שתוציא גם דברים מציקים ומזיקים כגון זבובים פרעושים ונמלים.


מט.     מה הקללה בקוץ ודרדר שתצמיח האדמה? הם כינוי לדברים שיצאו מן האדמה לאחר זריעתה ואין הם ראויים לאכילה מיד אלא על ידי תיקון ועיבוד וטורח.

נ.         מה היו כתנות העור שהכין ה' לאדם ולאשתו (ב' פירושים)? או בגד חלק ודבוק לעור כמו הציפורניים, או דבר הבא מן העור כגון צמר ארנבת שהוא רך וחם.
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏