שאלות ותשובות- פרשת בראשית חלק ד

"שאלות ותשובות לפרשת בראשית" מעליית רביעי עד עליית חמישי. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת בראשית

עליית רביעי – עליית חמישי


א.     מדוע שילח וגירש ה' את האדם מגן עדן? שמא יאכל גם מעץ החיים ויחיה לעולם.


ב.     לאן שלח ה' את האדם ולאיזו מטרה? לאדמה כדי לעבוד שם.


ג.  מה הציב ה' במזרחו של גן עדן כדי לשמור שלא יכנסו לאכול מעץ החיים? את המלאכים הנקראים כרובים ואת החרב המתהפכת.


ד.         מדוע קראה חוה לבנה הראשון קין? קניתי איש עם ה', שה' שותף עמנו בעשייתו.


ה.        מי היה הבן השני ומה היה עיסוקו? הבל, רועה צאן.


ו.      מה היה עיסוקו של קין? עובד אדמה.


ז.     ממה הביאו קין והבל קרבנות לה', ואת של מי קיבל ה'? קין הביא מפרי האדמה, והבל הביא מבכורות צאנו. ה' קיבל רק את של הבל.


ח.    כיצד הגיב על כך קין? כעס מאוד ונפלו פניו.


ט.   מה אמר לו ה' על כך? שאין טעם שיכעס, כי אם הוא רוצה, הוא יכול לשוב בתשובה ולהיטיב מעשיו ויימחל לו. ואם לא יעשה כן, חטאו יישמר לו ליום הדין ואז יפרעו ממנו.


י.     מה עשה קין להבל בהיותם בשדה? הרג אותו.


יא.   מה ענה קין כשה' שאל אותו היכן נמצא הבל? אמר שאינו יודע, כי אין הוא השומר שלו.


יב.      מה אמר לו ה' בעקבות כך? שהדם של הבל צועק מן האדמה ולכן יהיה קין ארור, והאדמה לא תצמיח לו והוא יגלה ממקום למקום.


יג.        מה הגיב קין על גזר דינו? שאל אם אי אפשר למחול לו, שהרי גורש מגן עדן ולא יוכל להסתתר מפני ה', וכל מי שימצא אותו יהרגנו.


יד. כיצד הקל ה' מעל קין? הבטיחו שמי שיהרוג אותו יפרעו ממנו לשבעה דורות, וכרגע נתן בו אות לסימן שאין להרגו.


טו.       היכן ישב קין לאחר שגורש מגן עדן? בארץ נוד שהיתה ממזרח לגן עדן.


טז.      כיצד קרא קין לעיר שבנה ועל שם מי? חנוך על שם בנו חנוך.


יז.        מה היה למך בשביל קין? דור שישי ממנו (נכד של נין).


רש"י


יח.   במה מיוחד האדם משאר הברואים בעולם התחתון, ומדוע הוא נקרא יחיד בעולם זה? כי יודע להבחין בין טוב לרע.


יט.    מה החשש בכך שיחיה האדם לעולם? הוא עלול להטעות הבריות ולומר שגם הוא אלוה.


כ.         אילו מלאכים היו הכרובים? מלאכי חבלה.


כא.      האם קין והבל נולדו בתוך גן עדן או מחוצה לו? בתוך.


כב.      מי עוד נולד עם קין והבל? עם קין תאומה אחת ועם הבל שתי תאומות.


כג.       מדוע בחר הבל להיות רועה צאן? מפני שראה שנתקללה האדמה.


כד.      מאיזה פרי הקריב קין לה' (ב' פירושים)? מפרי גרוע, או מזרע פשתן.


כה.   כיצד נודע שקיבל ה' את מנחת הבל? ירדה אש מן השמים ואכלה דווקא את מנחתו.


כו.       ליד איזה פתח ממתינים לאדם לפרוע ממנו אם לא עשה תשובה? ליד פתח קברו.


כז.       מהי תאוותו של היצר הרע? להחטיא ולהכשיל את האדם.


כח.      מתי יוכל האדם להתגבר על יצרו? אם ירצה בכך.


כט.      מה עשה קין לפני שקם על הבל להרגו? נכנס עמו בריב וויכוח.


ל.      מה ציפה ה' שיענה קין כשנשאל היכן הבל? אני הרגתיו וחטאתי לך.


לא.      מי עוד צועק חוץ מדם הנרצח? דם כל הדורות שהיה יכול להוליד.


לב.       מדוע דקר קין את הבל בהרבה מקומות בגופו? כי לא ידע מהיכן יוצאת הנפש.


לג.    מה היה חטאה הנוסף של האדמה חוץ ממה שלא הוציאה עץ שטעמו כטעם פריו? שקיבלה ובלעה את הדם של הבל.


לד.       מה היה ענין עונש הגלות של קין? שאין לו רשות לגור במקום אחד.


לה.  מה טען קין לאחר שקיללו ה'? הרי אתה נושא את כל הבריאה, עליונים ותחתונים, האם את עווני אי אפשר לשאת?!


לו.       מה עונשו של הורג קין (רש"י ואונקלוס)? לפי רש"י לא פורש עונשו, ולפי אונקלוס יפרעו ממנו לאחר שבעה דורות.


לז.       מי הוא שיהרוג את קין לאחר שבעה דורות? למך.


לח.      ממי פחד קין שיהרגוהו וממי לא פחד? פחד מהחיות ולא פחד מהוריו.


לט.   מהי האות שנתן ה' לקין כדי שלא יהרגוהו? חקק במצחו אות משמו של השם יתברך (והיא אות ה'. שפתי חכמים).


מ.   מהי "ארץ נוד" (ב' פירושים)? ארץ שכל מי שגולה אליה, הוא נע ונד שם. או שהארץ עצמה היתה נַדה ומזדעזעת מתחת רגלי קין כל היכן שהלך, ואמרו הבריות להתרחק ממנו כי הוא זה שרצח את אחיו.


מא.     מי עוד גורש חוץ מקין אל מחוץ לגן עדן במזרח? אדם הראשון.


מב.      לאיזה כיוון בורחים תמיד הרוצחים? מזרח.


מג.       האם היה חנוך בן קין חי כשנקראה העיר שבנה אביו על שמו? לא.© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏