שאלות ותשובות- פרשת בראשית חלק ו

"שאלות ותשובות לפרשת בראשית" מעליית שישי עד עליית שביעי. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת בראשית

עליית שישי – עליית שביעי 


 א.   על מה התנצל למך בפני נשיו וכיצד? על שהרג איש ויֶלד, הוא אמר שאם קין קיבל נקמה כעבור שבעה דורות, אז הוא כעבור שבעים ושבעה דורות יקבל נקמה, כי הוא הרבה פחות אשם מקין.


ב.     מה היה שמו של הבן השלישי של אדם הראשון ומדוע? שת, כי שת ונתן לי ה' זרע אחר במקום הבל שנהרג.


ג.    מי היה בנו של שת ומה היה בימיו? אנוש, ובימיו התחילו לעבוד עבודה זרה.


ד.     באיזה גיל היה אדם כשנולד לו שת ובאיזה גיל נפטר? 130. ונפטר בגיל 930.


ה.        האם לאחר מכן הביא אדם עוד בנים או בנות? כן. בנים ובנות.


ו.         מי חי 365 שנה? חנוך אבי מתושלח, הוא חנוך שנלקח בטרם עת.


רש"י


ז.    כיצד השתלשלה הריגת קין על ידי למך? למך היה עיור, ותובל קין בנו היה מוביל אותו, ראה תובל קין חיה מרחוק ואמר לאביו למשוך בקשת ולהורגה, ולמעשה היה זה קין הסבא רבה.


ח.    מי עוד נהרג בעקבות תקרית זו וכיצד? תובל קין נהרג, כאשר נודע ללמך בדבר הריגתו את קין ספק כפיו מתוך צער ובתווך היה תובל קין שנהרג ממכה זו.


ט.   מדוע היה ללמך צורך לפייס נשיו להשמע לו לתשמיש? הן פרשו ממנו בעקבות הריגות אלה.


י.     כיצד הוא ניסה לפייסן? הוא טען שאינו מזיד כקין אלא שוגג, ולכן עונשו יהא קל בהרבה מזה של קין.


יא.    האם לכל הדעות הרג למך את קין ותובל קין (פרט)? לא, לפי המדרש הוא לא הרג, אלא נשותיו פרשו ממנו מפני שידעו שלאחר שבעה דורות יכלה זרעו של קין במבול ולא רצו ללדת לבטלה, והוא אמר להן כי לדעתו לא יהא כך כי הוא לא הרג את הבל, ואם לקין ניתנה ארכה של שבעה דורות, לו מגיעה ארכה של שבעים ושבעה דורות.


יב.    האם צדק למך בקל וחומר זה (פרט)? לא, וזה היה קל וחומר של שטות, כי אם כן, אין ה' גובה חובו ומקיים דיבורו.


יג.        מה עשה למך משלא נתפייסו נשותיו? קבל עליהן אצל אדם הראשון.


יד.    מה עשה אדם הראשון? הוכיח את עדה וצילה שאין להן להתערב בגזרותיו של ה', ועליהן לעשות את המוטל עליהן.


טו.   מה ענו לו עדה וצילה? שיקשוט עצמו תחילה שהרי פרש מאשתו 130 שנה מאז שנגזרה עליו מיתה.


טז.   מה עשה אז אדם ומה נשתנה מאז הפעם הראשונה? חזר להיות עם אשתו, והפעם בתאוה יתירה.


יז.    מה בדיוק התחילו לעשות בדור אנוש? לעשות חולין את שם ה' חלילה, והיינו לקרוא לאנשים ולעצמים בשם ה' ולעשותם אלילים.


יח.       בן כמה היה אדם כשהוליד את קין והבל? פחות מיום אחד.


יט.   מדוע לקח ה' את חנוך טרם זמנו? הוא היה צדיק אבל קל בדעתו לחדול מצדקותו ולהרשיע, לכן סילקו ה' קודם זמנו כצדיק.
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏