שאלות ותשובות- פרשת נח חלק א

"שאלות ותשובות לפרשת נח" מעליית ראשון עד עליית שני. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת נח

עליית ראשון – עליית שני  


א.        באיזה תואר כינה השם יתברך את נח? צדיק תמים.


ב.         מה היתה פעולתו הטובה של נח? את האלוקים התהלך ביראת שמים.


ג.         כמה בנים היו לנח ומה שמותיהם? שלושה, שם חם ויפת.


ד.         באיזה תואר נקראה הארץ בקילקולה? מושחתת.


ה.        במה מילאו בני האדם את הארץ? חמס – גזל.


ו.         מה אמר ה' לנח שיעשה (ה') לארץ? שישחית אותה ואת יושביה.


ז.         מאיזה סוג עץ ציוה ה' את נח להכין התיבה? עצי גופר.


ח.        מה יצפה את התיבה מבית ומחוץ? כופר – זפת.


ט.        מהו אורך התיבה רחבה וקומתה? אורך 300 אמה, רוחב 50, גובה 30.


י.         היכן היתה דלת התיבה מלמעלה או מן הצד? מן הצד.


יא.       האם היה חלון לתיבה? כן, ויש אומרים שלא, אלא אבן טובה היתה מאירה.


יב.       מה היה רחבו של גג התיבה ומדוע? אמה, כדי שיזובו המים משני צדדים.


יג.        מה הבטיח ה' שיקרה כשיבא המבול? שימותו כל אשר בארץ.


יד.       את מי ציוה ה' להכניס לתיבה? כל החיות והעופות והרמשים זכר ונקבה.


רש"י


טו.       מדוע היה צורך לומר שנח צדיק (ב' סיבות)? א. כיון שהזכירוֹ שִבּחוֹ ב. ללמדך 

שעיקר תולדותיהם של צדיקים – מעשים טובים.


טז.      האם היה נח צדיק רק בדורותיו או אפילו בדורותיו? מחלוקת.


יז.        מהו ההבדל בין צדקותו של נח לאברהם? אברהם התחזק מאליו ונח היה צריך 

תמיכה משמים.


יח.       על מה נקראה הארץ מושחתת? על גילוי ערוה ועבודה זרה.


יט.       במה השחיתו החיות? שנזקקו לשאינן מינן.


כ.         על מה הפורענות הורגת טובים ורעים? זנות ועבודה זרה.


כא.      על מה נחתם גזר דינם של דור המבול? על הגזל.


כב.      האם היה מן המבול נזק לארץ עצמה ומהו? כן, שעומק שלושה טפחים באדמה 

נימוח.


כג.       למה בחר ה' להציל את נח דוקא בתיבה? כדי שבתוך כדי בנייתה ישאלוהו על כך וישיב להם על המבול ואולי ישובו.


כד.      מדוע תהיה התיבה עשויה דוקא מעצי גופר? על שם גופרית שתבא עם המבול.


כה.      מדוע היתה דלת התיבה בצד ולא למעלה? שלא יכנסו הגשמים.


כו.       כמה קומות היו לתיבה ולמה נועדו? ג', למעלה לאדם, אמצע לחיות, למטה 

לזבל.


כז.       מבול מלשון מה (ג' סיבות)? בלאי, בלבול, והובלה לבבל.


כח.      לאן ננערו כל מתי מבול ומדוע? לבבל מפני שהיא עמוקה.


כט.      מה הבטיח ה' לנח בברית לפני המבול? שהפירות לא ירקיבו והרשעים לא 

יהרגוהו.


ל.         האם הותרו נח ובניו בתשמיש המיטה בתיבה? לא.


לא.      אילו יצורים רוחניים נכנסו אף הם לתיבה? שדים.


לב.       האם הביא נח את החיות או שהגיעו מאליהן? מאליהן.


לג.       איזה תנאי היה לחיות כדי שיכנסו לתיבה? שלא השחיתו דרכם.© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏