שאלות ותשובות- פרשת נח חלק ד

"שאלות ותשובות לפרשת נח" מעליית רביעי עד עליית חמישי. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת נח

עליית רביעי  – עליית חמישי  


א.        מה עשה נח מיד כשיצא מן התיבה? בנה מזבח והקריב קרבנות.


ב.         מה החליט השם יתברך לאחר שהוקרבו קרבנותיו של נח? שלא להכות כך את האדם והאדמה עוד.


ג.         מה הסיבה לכך? כי יש להתחשב בו בעבור שיצרו רע מברייתו.


ד.         האם סדרי הימים והעונות המשיכו כרגיל לאחר המבול? כן.


ה.        מה התיר ה' לנח ובניו והלאה בעניין התזונה? שיוכלו לאכול גם חי ולא רק צומח.


ו.         מה אסר להם בעניין זה? אבר מן החי.


ז.         מה עוד אסר ה' בעניין יחסי אנוש? לשפוך דם.


ח.        מה הבטיח ה' בעניין הרוצח? שידרוש מידו את דם הנרצח.


ט.        האם גם החיות הוזהרו מלהרוג בני אדם? כן.


רש"י


י.         האם נאסרו החיות בתשמיש בהיותם בתיבה? כן.


יא.       מה קיבלו על עצמן החיות כשיצאו מן התיבה? לידבק במינן בלבד.


יב.       כיצד הסיק נח שרצון ה' שיקריב לו קרבנות? מהציווי להכניס 7 זוגות הטהורים.


יג.        מאימתי ניתן היצר הרע באדם? משננער ממעי אמו.


יד.       היכן נשבע ה' שלא יביא עוד מבול? לא אוסיף לקלל, ולא אוסיף עוד להכות, פעמיים - לשבועה.


טו.       מתי הם ימי הקור והאם הקור קשה מחורף? חצי כסלו וטבת וחצי שבט הם ימי הקור והוא קשה מחורף.


טז.      מתי הוא זמן החורף? חצי שבט ואדר וחצי ניסן.


יז.        מתי הוא זמן הקציר? חצי ניסן ואייר וחצי סיון.


יח.       מתי הוא זמן הקיץ? חצי סיון ותמוז וחצי אב.


יט.       מתי הוא זמן החום והאם קשה הוא מהקיץ? חצי אב ואלול וחצי תשרי והוא קשה מהקיץ.


כ.         האם בזמן המבול היה ניכר בין יום ללילה? לא.


כא.      מה נותן לאדם את יראת החיות ממנו? החיים שבו.


כב.      ולכן מה יהיה ההבדל בין תינוק חי לענק מת? את החי אין צריך לשמור מן העכברים ולא כן את המת.


כג.       האם הותר לבני נח שיהרוג אדם עצמו עם או בלי דם? אסור.


כד.      מדוע הוצרך ה' להזהיר את החיות מלהרוג אדם? כי דור המבול הופקרו למאכל חיות רעות בגלל עוונותיהם.


כה.      מי ידרוש מיד הרוצח שאיש לא ראה ברציחתו? ה'.


כו.       האם הרוצח בשוגג צריך לגלות עוונו שימחלו לו ולהיכנע? כן.


כז.       ומה אם לא יעשה כן? ה' ידרוש מעמו ויזמן שיהרגוהו.


כח.      מדוע נאמר פעמיים פרו ורבו? אחד לברכה ואחד לציווי.


כט.      מה נחשב מי שאינו עוסק בפריה ורבייה? לשופך דמים.
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏