שאלות ותשובות- פרשת נח חלק ו

"שאלות ותשובות לפרשת נח" מעליית שישי עד עליית שביעי. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת נח

עליית שישי – עליית שביעי  

 

א.        מה עשה נח איש האדמה? נטע כרם.


ב.         מה עשה נח עם הענבים ומה קרה לו? עשה יין, ממנו שתה והשתכר והתגלתה ערוותו.


ג.         מי ראה את ערות אביו וגילה לשני אחיו בחוץ? חם.


ד.         מה עשו שם ויפת? לקחו בגד הלכו לאחור וכיסו ערות נח אביהם ולא ראו ערותו.


ה.        מה עשה נח כשהקיץ וידע את הנעשה? קילל את כנען בן חם וברך את שם ויפת.


ו.         מהי קללת כנען? שיהא עבד לאחיו.


ז.         בן כמה נפטר נח? 950.


ח.        מגוג יוון ומדי ואשכנז מבני מי היו? יפת.


ט.        כוש מצרים וכנען מבני מי היו? חם.


י.         מבני מי היה נמרוד ואיך כונה? חם וכוש, וכונה גיבור ציד.


יא.       היכן מלך נמרוד? בשנער.


יב.       מי בנה את נינוה ומהיכן ברח? אשור שברח משנער.


יג.        הפלישתים בני מי הם? בני מצרים בן חם.


יד.       לודים בני מי, לוד בן מי? לודים בני חם, לוד בן שם.


רש"י


טו.       האם טוב עשה נח שנטע מיד כרם? לא כי היה לו לעסוק בנטיעה אחרת (פריה 

ורביה).


טז.      מניין מצא נח זרעים לנטוע כרם? כשנכנס לתיבה הכניס זמורות גפן ויחורי 

תאנים.


יז.        מי הראשון שראה את ערות נח ולמי סיפר? כנען וסיפר לחם אביו.


יח.       מה עוד עשה חם כשראה ערות אביו (ב' דעות)? סרסו או רבעו.


יט.       מי התאמץ יותר במצות כיבוד אב שם או יפת? שם.


כ.         למה זכה שם ולמה יפת בדורות מאוחרים יותר? שם לציצית, ויפת לקבורה.


כא.      במה נענש חם בדורות מאוחרים יותר? שילכו בניו בשבי ערומים ויחפים.


כב.      מה ראה חם לסרס את אביו? לא רצה שיביא בן רביעי לעולם, שהרי אדם היו לו 

רק שניים והרג אחד את השני בשביל ירושת העולם, קל וחומר כאן.


כג.       מדוע נתקלל כנען דווקא בעבדות? כי גרם שיטרחו יותר שם ויפת בעבודה כשלא 

יהיה בן רביעי שיעזור להם.


כד.      באיזה בית מקדש שבנה מי שרתה שכינה ובאיזה לא? בבית ראשון שבנה שלמה, 

ולא בבית שני שבנה כורש.


כה.      האם גם בגלות בני שם יהיו בני כנען להם לעבדים? כן.


כו.       פרס מבני מי הם ואיך כונתה בפסוק? מבני יפת. תירס זו פרס.


כז.       מה הייתה גבורתו של נמרוד? גבורה לרעה, שהמריד כל העולם על השם יתברך.


כח.      מדוע נקרא גיבור ציד? שהיה צד את דעתן של הבריות בפיו ומטעה אותם.


כט.      האם היה נמרוד רשע להכעיס? כן.


ל.         כיצד יכונה כל אדם עז פנים היודע קונו ומתכוון למרוד בו? נמרוד.


לא.      כיצד לנינוה יש יסוד טהור? היא נבנתה ע"י אשור שברח מארצו של נמרוד, 

כשראה שמקשיבים לו למרוד בה'.


לב.       כיצד לפלישתים יש יסוד טמא? הם יצאו מפתרוסים וכסלוחים שהיו מתחלפים 

במשכב, ומביאים ממזרים.


לג.       מהו סדר לידת בניו של נח? יפת, שם, חם.


לד.  מדוע נקרא יקטן בשם זה?, ומה זכה בעבור זאת? שהקטין עצמו וזכה להעמיד משפחות רבות.


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏