שאלות ותשובות- פרשת לך לך חלק א

"שאלות ותשובות לפרשת לך לך" מעליית ראשון עד עליית שני. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת לך לך

עליית ראשון – עליית שני  


א.        מנין ולאין ציווה ה' את אברם ללכת? מבית אביו אל הארץ שיראנו.


ב.         מה הבטיח ה' לאברם בשכר זאת? שירבה זרעו ויגדל את שמו.


ג.         מה שכר מברכי אברם ולהפך? מברכיו מבורכים ומקלליו מקוללים.


ד.         מי הלך יחד עם אברם? שרי, לוט וכל הנפש אשר עשו בחרן.


ה.        בן כמה היה אברם בצאתו מחרן? 75.


ו.         באיזו עיר חנה אברם כשהגיע לארץ ישראל? שכם.


ז.         מי שלט באותה תקופה בארץ? הכנעני.


ח.        מה הבטיח ה' לאברם כשנגלה אליו? שיתן לזרעו את הארץ.


ט.        מה עשה אברם לאחר הגילוי וההבטחה? בנה מזבח לה'.


י.         להיכן נסע אברם משכם ומה עשה שם? ליד בית אל ובנה שם מזבח.


יא.       לאיזה כיוון נסע אברם משם? לנגב.


יב.       לאן נסע אברם מהנגב ומדוע? למצרים כי היה רעב בארץ.


יג.        מה אמר אברם לאשתו לפני הגעתו למצרים ומדוע? שתאמר שהיא אחותו, כי 

היא יפה, שלא ייקחו אותה ויהרגו אותו.


רש"י


יד.       אילו דברים ממעטת הדרך, שהובטח לאברם להנצל מכך? ממעטת שֵׁם, ממון, ובנים.


טו.       מה פירוש "והיה ברכה" (שני פירושים)? א. מעתה אתה מברך. ב. בך חותמים מגן אברהם.


טז.      מדוע לא גילה ה' לאברם להיכן ילך (שני פירושים)? א. לחבב המצוה בעיניו. ב. להרבות שכרו בריבוי דיבור.


יז.        איזה נפש עשו אברם ושרי בחרן (שני פירושים)? א. גרים. ב. עבדים.


יח.       מדוע נכנס אברם לשכם? להתפלל על בני יעקב שעתידים להלחם שם.


יט.       מה הראה ה' לאברם משכם? את הר גריזים והר עיבל, שקיבלו שם ישראל שבועת התורה.


כ.         בחלק מי נפלה ארץ ישראל כשחילק נח את הארץ לבניו? שם.


כא.      מי היה הולך וכובש את הארץ מזרעו של שם? הכנעני.


כב.      מדוע בנה אברם מזבח בשכם? בעבור בשורת הזרע והארץ.


כג.       כשהיה חונה אברם, את אהל מי בנה תחילה? את אוהל אשתו.


כד.      מדוע בנה אברם מזבח ליד בית אל? להתפלל בגלל עוון עכן שעתיד להיות שם.


כה.      מדוע היה רעב בארץ? לנסות את אברם אם יהרהר אחרי ה' כשנצרך לצאת מהארץ אחרי שרק נכנס.


כו.       מדוע דאג אברם על יופייה של שרי לפני שנכנסו למצרים? כי המצרים מכוערים ולא הורגלו באשה יפה ושמא יינזק מכך אברם.


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏