שאלות ותשובות- פרשת לך לך חלק ד

"שאלות ותשובות לפרשת לך לך" מעליית רביעי עד עליית חמישי. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת לך לך

עליית רביעי  – עליית חמישי  


א.        כמה מלכים נלחמו נגד כמה? ארבעה מול חמישה.


ב.         מהיכן היו החמישה ומהיכן הארבעה? החמישה מעבר הירדן המערבי והארבעה מהמזרחי.


ג.         לאיזה מקום נקבעה המלחמה? עמק השידים.


ד.         במי מרדו חמשת המלכים שבארץ? בכדרלעומר מלך עילם.


ה.        מי ניצח במלחמה? ארבעת המלכים.


ו.         להיכן נמלטו חמשת המלכים, פרט? מלך סדום ועמורה נפלו בבורות והשאר ברחו להרים.


ז.         את רכוש אילו ערים לקחו ארבעת המלכים? סדום ועמורה.


ח.        את מי ממשפחת אברם שבו ארבעת המלכים? לוט.


ט.        מי היו בעלי ברית אברם? ענר אשכול וממרא האחים.


י.         כמה אנשים לקח אברם למלחמה כששמע שנשבה לוט? 318.


יא.       האם ניצח אברם במלחמה ואילו שבויים השיב? כן, והשיב את לוט ואזרחי 

סדום.


יב.       מי יצא לקראת אברם בשובו מהמלחמה? מלך סדום ומלך שלם.


יג.        מה שם מלך שלם ומה הוציא לכבוד אברם? מלכי צדק, והוציא לחם ויין.


יד.       מה אמר מלכיצדק לאברם? ברך אותו על שה' איתו והצליח בידו.


טו.       מה נתן אברם למלכי צדק? מעשר מכל השלל.


רש"י


טז.      מי היה אמרפל ומדוע נקרא כך? נמרוד, שאמר לאברהם פול לכבשן האש.


יז.        מה היה שם מלך סדום ומדוע נקרא כך? ברע, שהיה רע לשמים ולבריות.


יח.       מלכי סדום ועמורה אדמה וצבוים ובלע היא צוער האם היו רשעים? רשעים 

גדולים.


יט.       כיצד עמק השידים היה ים המלח בעצמו? בתחילה היה עמק ואחר כך נמשך 

הים לתוכו.


כ.         בזכות איזה נס האמינו בנס של הנצלות אברהם מהכבשן? מבור הטיט והחמר 

שמלך סדום יצא משם.


כא.      מדוע קרתה ללוט כל הצרה הזאת? בגלל ישיבתו בסדום.


כב.      מיהו הפליט שגילה לאברם על שביית לוט? עוג.


כג.       מדוע הואיל הפליט לגלות זאת לאברם? שימות במלחמה וישא הוא את שרה.


כד.      מהיכן נפלט עוג (ב' דעות)? ממלחמת המלכים או מדור המבול.


כה.      מדוע נקרא אברם "העברי"? כי בא מעבר הנהר.


כו.       מדוע נקראו ענר אשכול וממרא בעלי ברית אברם (ב' דעות)? שכרתו עמו ברית, 

או שנתנו לו עצה על ברית מילה.


כז.       כמה אנשים לקח אברם למלחמה בארבעת המלכים לפי המדרש ומה הרמז לכך? 

רק את אליעזר. 318 גימטריא אליעזר.


כח.      מדוע תשש כחו של אברם בדן? שראה שעתידים בניו להעמיד שם עגל.


כט.      האם יש מקום ושמו חובה, פרט? אין. ונקרא דן בשם זה על שם עבודה זרה 

שעתידה להיות שם.


ל.         מהו עמק שוה ומדוע נקרא עמק המלך? שהיה שוה וחלק, שפנוי מאילנות ושאר 

מכשול, ונקרא עמק המלך על שם שהושוו שם האומות והמליכו את אברם עליהם.


לא.      מי היה מלכי צדק? שם בן נח.


לב.       מה מביאים לפני יגעי המלחמה? לחם ויין.


לג.       מדוע דוקא מלכיצדק הביא זאת לפני אברם (ב' דעות)? להראות לו שאין בלבו 

עליו על שהרג את בניו, או גם לרמוז לו על המנחות והנסכים שעתידין בניו להקריב 

שם.


לד.       מה פירוש "קונה שמים וארץ"? עושה שמים וארץ.


לה.      מדוע נתן אברם מעשר למלכיצדק? מפני שהיה כהן.© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏