שאלות ותשובות- פרשת לך לך חלק ה

"שאלות ותשובות לפרשת לך לך" מעליית חמישי עד עליית שישי. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת לך לך

עליית חמישי – עליית שישי  

 

א.        מה ביקש מלך סדום מאברם ועל מה ויתר? ביקש הנפש וויתר על הרכוש.


ב.         על מה נשבע אברם ומדוע? שלא יקח כלום מהרכוש כדי שלא יאמר מלך סדום שהוא העשיר את אברם.


ג.         מה בכל זאת הסכים אברם לקבל? את שכרם של עבדיו ובני בריתו היוצאים למלחמה.


ד.         מה הבטיח ה' לאברם לאחר המלחמה? הגנה ושכר גדול.


ה.        על מה הצטער אברם למרות ההבטחה? על שאין לו יורש מזרעו.


ו.         מי היה יד ימינו של אברם שאמור היה לירש אותו? אליעזר.


ז.         מה הבטיח ה' לאברם לאחר טענה זו? שזרעו יירש אותו.


ח.        מדוע הוציא ה' את אברם החוצה? שיראה ריבוי הכוכבים וידע שכך יהיה זרעו.


ט.        האם האמין אברם בהבטחת ה'? כן.

 

רש"י


י.         מדוע לא רצה אברם שיאמר מלך סדום שהוא העשירו? כדי שידעו כולם שה' העשירוֹ כאשר הבטיחוֹ.


יא.       האם ענר אשכול וממרא היו מהיוצאים למלחמה או מהיושבים על הכלים? מהיושבים על הכלים.


יב.       איזה חוק במלחמה ייסד אברם ומי למד ממנו? שגם היושבים על הכלים יקחו חלקם, ודוד המלך למד ממנו.


יג.        מדוע הוצרך ה' להבטיח שכר לאברם לאחר המלחמה? כי היה ירא שמא בניסים אלו של המלחמה קיבל שכר כל צדקותיו.


יד.       מדוע הוצרך ה' להבטיחו הגנה? כי היה ירא מן העונש על הריגת כל הנפשות.


טו.       מהו ערירי (ב' פירושים)? או חסר בנים, או אדם חרֵב (מחמת חוסר בנים).


טז.      מדוע נקרא אליעזר "דמשק" (ג' פירושים)? שהיה מדמשק, או שרדף במלחמה עד דמשק, או שהיה דולה ומשקה מתורת רבו לאחרים.


יז.        היכן ראה אברם שלא יהיה לו בן? באצטגנינות במזלות.


יח.       מה אמר לו ה' על כך? אשנה את שמכם, לאברם ושרי אין בן, אך לאברהם ושרה יש בן.


יט.       על מה בהבטחות ביקש אברם אות ועל מה לא ביקש? על הזרע לא ביקש, ועל הארץ ביקש.


כ.         כיצד הגיב ה' לכך שאברם האמין בו על ההבטחות? העריך זאת מאוד והחשיב לו זאת לזכות וצדקה.


כא.      האם בהחלט שאל אברם אות על ירושת הארץ, פרט? לא, יש דעה שרק ביקש לדעת באיזו זכות יתקיימו בניו בארץ, ורמז לו ה' בזכות הקרבנות.© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏