שאלות ותשובות- פרשת לך לך חלק ו

"שאלות ותשובות לפרשת לך לך" מעליית שישי עד עליית שביעי. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת לך לך

עליית שישי – עליית שביעי  

 

א.        כשביקש אברם אות על ירושת הארץ מה ציוהו ה'? לקחת ג' עגלות, ג' אילים, ג' עיזים ותור וגוזל.


ב.         מה עשה אברם לכל אלה ומה היה יוצא דופן? ביתר אותם לשניים חוץ מן הציפור.


ג.         מה רצה העיט לעשות לפגרים ומה עשה אברם? לחטוף אותם ואברם הפריחם והבריחם.


ד.         מה קרה לאברם כששקעה השמש? נפלה עליו תרדמה וחשכה גדולה.


ה.        כמה ענינים אמר ה' לאברם בברית בין הבתרים, פרט? 7. א. גר יהיה זרעו בארץ זרה 400 שנה. ב. יהיו עבדים ומעונים. ג. הגוי שיעבידם יענש. ד. יצאו ברכוש גדול. ה. אברם יסיים חייו בטוב. ו. דור רביעי אחרי העינוי ישובו לארץ ישראל. ז. זרעו יירש ארץ מנהר מצרים עד נהר פרת.


ו.         מה היה שמה של שפחת שרי? הגר.


ז.         האם שרי ילדה לאברם בתחילה? לא.


ח.        מה אמרה שרי לאברם בעקבות זאת? שיישא את הגר ויביא ממנה בן.


ט.        האם הסכים לכך אברם? כן.


י.         כמה שנים ישבו אברם ושרי בארץ ישראל לפני שהוחלט שיקח את הגר? 10.


יא.       מה עשתה הגר לאחר שהרתה לאברם? זלזלה בשרי.


יב.       מה אמר אברם לשרי כשראה שכועסת עליו בעקבות הזלזול? שתעשה להגר כאשר תחפוץ.


יג.        מה עשתה שרי להגר ואיך הגיבה הגר? עינתה אותה והגר ברחה.


יד.       מי מצא את הגר ומה שאל אותה? מלאך, ושאל מאין באה ולאן הולכת.


טו.       מה אמר לה המלאך כשענתה שבורחת משרי גבירתה? א. שתחזור אליה להתענות. ב. שיהיה זרעה רב ועצום. ג. שתהרה בן ותקרא שמו ישמעאל והוא יהיה פרא אדם. וישכון בכל העולם.


טז.      כיצד קראה הגר למלאך הדובר אליה? אל ראי.


יז.        כיצד נקרא הבאר לידו ראתה הגר את המלאך? באר לחי רואי.


יח.       בן כמה היה אברהם כשנולד ישמעאל? 86.


רש"י


יט.       מדוע ביתר אברהם את הבהמות? כך היתה דרכם של כורתי ברית, והיו עוברים בין הבתרים.


כ.         מי עבר בין הבתרים? תנור עשן ולפיד אש, דהיינו מלאך שליח השכינה.


כא.      מדוע ביתר את הבקר והצאן ולא את הציפור? הבקר והצאן רמז לגויים שיכלו, והציפור רמז לישראל שיהיו קיימים לעולם.


כב.      מדוע נקרא העיט כך? מפני שהוא עט על הנבלות והפגרים.


כג.       מה עשה אברם לעיטים שירדו על הפגרים? השיב והפריח אותם.


כד.      מה הרמז בעיט והפרחתו? דוד המלך ירצה לכלות את הגויים ולא יניחוהו לכך 


משמים עד שיבוא מלך המשיח.


כה.      מה הרמז בחשכה הגדולה? לצרות וחושך של גלויות.


כו.       400 שנה גירות ממתי מונים וכיצד? מלידת יצחק. 60 של יצחק 130 של יעקב 210 

שיעבוד.


כז.       מי עוד חוץ ממצרים יכלה על ששעבד את ישראל? 4 מלכויות.


כח.      מניין שחזר תרח בתשובה? ה' הבטיח לאברם לבוא אל אבותיו בשיבה טובה.


כט.      מה נקראת שיבה טובה? שלפני שנפטר רואה את כל זרעו כשרים.


ל.         מיהם הדורות שהיו במצרים ומי כבר חזר לארץ ישראל? יהודה פרץ חצרון, וכלב 

כבר חזר.


לא.      מתי הקדוש ברוך הוא נפרע מאומה? כשנתמלאת סאתה בעוונות.


לב.       הפועל "באה" מתי נקרא במלעיל ומתי במלרע? כשמבטא עבר - מלעיל, הווה - מלרע.


לג.       היכן סופם של המלכויות עובדי אלילים? בגיהנם.


לד.       מניין שאמירתו של הקדוש ברוך הוא כאילו עשויה כבר? לזרעך נתתי.


לה.      מדוע נהר פרת נקרא הנהר הגדול למרות שאינו הכי גדול? כיוון שהוא קרוב 

לארץ ישראל.


לו.       אילו שלוש אומות יתן ה' בידינו לעתיד לבוא? אדום עמון ומואב.


לז.       בת מי היתה הגר וכיצד הגיעה לבית אברהם? בת פרעה שכשראה נסים שנעשו 

לאברהם אמר מוטב תהיה בתי שפחה בבית זה ולא גבירה בבית אחר.


לח.      מניין שמי שאין לו בנים נקרא הרוס? שרה אמרה על הגר אולי איבנה ממנה.


לט.      מה בדיוק רצתה שרי שיקרה כשנתנה לאברהם את הגר? שבזכות הצער שלה על הכנסת צרתה לביתה, שתיפקד היא בזרע של קיימא.


מ.        כמה שנים תשהה אשה עם בעלה בלא ילדים ויחוייב לישא אחרת? 10.


מא.     מאיזו ביאה התעברה הגר? ראשונה.


מב.      מדוע זלזלה הגר בשרי? חשבה שאין היא צדקת, שהרי לא נתעברה עד עכשיו, 

והיא נתעברה מיד.


מג.       מדוע כעסה שרה על אברהם? שהתפלל על עצמו לבן ולא על שניהם.


מד.      האם החזיק הריון ראשון של הגר ומדוע? לא, שרה הכניסה בה עין הרע ונפל.מה.     מה פירוש "פרא אדם"? אוהב מִדבר, לצוד שם חיות.


מו.       מה היה הגנאי של ישמעאל? שהיה לסטים והיו כולם מתגרים בו.


מז.      מדוע קראה הגר למלאך אלראי (ב' פירושים)? שרואה בעלבון עלובים, ושרואה 

ואינו נראה.


מח.     היכן עוד ראתה הגר מלאכים? בבית אברהם.


מט.     כמה פעמים ראתה הגר מלאך במדבר? 4.


נ.         כיצד קרא אברהם בשם בנו ישמעאל בלי ששמע את המלאך שאמר כן להגר? 

שרתה עליו רוח הקודש.


נא.       האם שיבח הכתוב את ישמעאל שנימול בן י"ג ולא עיכב? כן.© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏