שאלות ותשובות- פרשת לך לך חלק ז

"שאלות ותשובות לפרשת לך לך" מעליית שביעי עד סוף הפרשה. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת לך לך

עליית שביעי  – עד סוף הפרשה

 

א.        מה אמר ה' לאברם כשנגלה אליו בהיותו בן 99 (ח' דברים)? א. שיתהלך לפניו בתמימות. ב. שירבה זרעו מאוד. ג. שמעתה ייקרא שמו אברהם. ד. שמלכים יצאו מחלציו. ה. להיות לאלהים לעולם לו ולזרעו אחריו. ו. ירושת הארץ. ז. שישמור ברית מילה. ח. שרי תיקרא שרה ויהיה לו ממנה בן.

ב.         בן כמה ימים יש למול הילד? 8.


ג.         את מי צריך למול? כל זכר אפילו יליד בית ומקנת כסף.


ד.         מה עונשו של זכר אשר לא ימול? כרת.


ה.        כיצד הגיב אברהם לבשורות אלה? נפל על פניו ושמח.


ו.         מדוע שמח אברהם בלבו? על שבגיל 100 לו, וגיל 90 לאשתו יהיה להם בן.


ז.         מה ביקש אברהם מה' בענוותנותו? שהלוואי וישמעאל יתקיים.


ח.        מה אמר לו ה' על כך? שאשתו שרה תלד בן וייקרא שמו יצחק וברית ה' תהיה 

איתו.


ט.        כמה נשיאים הבטיח ה' שיוליד ישמעאל? 12.


י.         מתי עשה אברהם את הברית לישמעאל ולכל זכרי ביתו? עוד באותו יום.


יא.       בן כמה היה אברהם ובן כמה ישמעאל בעת הברית? אברהם 99, וישמעאל 13.


רש"י


יב.       מה פירוש התהלך לפני והיה תמים (ב' פירושים)? א. הדבק בעבודתי ועמוד בנסיונותי ב. עשה מצות מילה ובכך תהיה שלם.


יג.        מתי נפל אברהם על פניו בזמן שנגלה אליו ה' ומתי לא? לפני הברית נפל, כי לא היה בו כח לעמוד בקדושה, ואחרי הברית עמד.


יד.       יו"ד של שרי התרעמה לפני השכינה על שהוסרה, מי קיבלהּ? יהושע.


טו.       מה חסרונו של בן ישראל הדר בחוץ לארץ? כמי שאין לו אלוה.


טז.      מיהם "יליד בית ומקנת כסף" שצריכים להימול? בן השפחה שנולד בבית והקנוי מבחוץ בכסף.


יז.        מנין שהמילה צריכה להיות במקום זכרות? וערל "זכר".


יח.       מי חייב בכרת בענין מילה ומתי? הבן משיהיה בן י"ג בלא ברית.


יט.       מה עבר האב על שלא מל את בנו? עבר בעשה.


כ.         מהו עונש כרת? קיצור ימים בלא זרע.


כא.      מהן הברכות שברך ה' את שרי שהפכה לשרה? שחזרה לנערותה ושתוכל אף להניק.


כב.      מה ההבדל בין צחוקו של אברהם לצחוקה של שרה? הוא שמח והיא לגלגה.


כג.       מה החידוש בלדת שרה בת 90 הלא באותם דורות ילדו מאוחר? מנח ועד אברהם נתמעטו הדורות וחדלו ללדת מאוחר והיה חידוש בשרה.


כד.      מדוע נקרא שמו יצחק? על שם הצחוק או נוטריקון: 10 נסיונות, 90 של שרה, 8 ימי מילה, 100 של אברהם.


כה.      מדוע בני ישמעאל נקראו נשיאים? כנשיאים ועננים יכלו.


כו.       מיהם מרכבתו של מקום? הצדיקים.


כז.       מדוע מל אברהם עצמו ביום? להראות שאינו מתיירא מן הגויים והליצנים.


כח.      מי עזר לאברהם בכריתת בריתו? ה'.


כט.      מדוע לא הוצרך אברהם למילה שלמה כישמעאל? שכבר נתמעך האבר על ידי התשמיש.

 

 


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏