שאלות ותשובות- פרשת וירא חלק א

"שאלות ותשובות לפרשת וירא" מעליית ראשון עד עליית שני. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת וירא

עליית ראשון – עליית שני  


א.        היכן התגלה ה' לאברהם? באלוני ממרא.


ב.         היכן ישב אז אברהם כשהיה מאוד חם? בפתח האוהל.


ג.         מה ראה פתאום אברהם ומה עשה? ראה שלושה אנשים, ורץ לקראתם והשתחוה להם.


ד.         מה ביקש מהם אברהם? שיואילו להתארח אצלו.


ה.        מה הציע להם אברהם? לרחוץ רגליהם ולשבת תחת העץ והוא יעשה להם סעודה.


ו.         האם הסכימו לכך האנשים? כן.


ז.         מה מיהר אברהם לומר לשרה? ללוש שלוש סאים קמח סולת לעוגות.


ח.        מה רץ אברהם לעשות עם הבקר? לקחת בן בקר רך וטוב ונתן לנער להכין אותו.


ט.        מה עוד הגיש אברהם לאנשים? חמאה וחלב.


י.         מה שאלו האנשים את אברהם ומה היתה תשובתו? איה שרה אשתו, וענה שהיא באוהל שלה.


יא.       מה הבטיח המלאך לאברהם? שבעוד שנה יהיה לו בן.


יב.       כיצד הגיבה שרה כששמעה זאת? לעגה לאפשרות זו.


יג.        מה אמר ה' לאברהם על תגובת שרה? מדוע היא לועגת הלא ה' יכול הכל.


רש"י


יד.       מדוע הגיע ה' לאברהם? לבקר את החולה.


טו.       מדוע היה אברהם חולה? היה זה יום השלישי למילתו.


טז.      מדוע נגלה ה' לאברהם דוקא בחלקו של ממרא? הוא שנתן עצה טובה על המילה.


יז.        מנין שה' עומד במקום הדיינים שיושבים? שאמר ה' לאברהם שב ואני אעמוד.


יח.       מדוע ישב אברהם בפתח האוהל? למצוא עובר ושב שיוכל לארחו.


יט.       מדוע היה אותו היום חם? הוציא ה' חמה מנרתיקה כדי שלא יטרח אברהם באורחים.


כ.         מדוע הוצרכו שלושה מלאכים? אחד לבשר את שרה, אחד לרפאות את אברהם, ואחד להפוך את סדום.


כא.      מיהו המלאך שהציל את לוט ומה עוד עשה? רפאל, והוא גם ריפא את אברהם.


כב.      מנין שאין מלאך אחד עושה שתי שליחויות? הם כתובים בלשון רבים, ובביצוע השליחות כתוב בלשון יחיד.


כג.       מדוע לא התקדמו המלאכים לעבר אברהם? להראות שלא רצו להטריחו.


כד.      למי אמר אברהם שלא ילך מעמו (ב' פירושים)? או לה' שימתין לו עד שיכניס אורחים. או לגדול שבג' המלאכים שלא ילך אלא יתארח אצלו וממילא כן יעשו חבריו.


כה.      מה נענש אברהם על שהגיש מים לאורחים על ידי שליח ולא בעצמו? שלזרעו ניתנו מים על ידי שליח ולא על ידי ה'.


כו.   מדוע ביקש אברהם מהמלאכים שירחצו רגליהם? חשב שהם ערביים המשתחוים לאבק רגליהם והקפיד שלא להכניס עבודה זרה לביתו.


כז.  האם לוט הקפיד על כך, מניין? לא, שהרי ביקש מאורחיו ללון בביתו לפני שירחצו רגליהם.


כח.      מנין שהפת סועדת ומחזקת את הלב? אקחה פת לחם וסעדו לבכם.


כט.      מנין שאין יצר הרע שולט במלאכים? סעדו 'לבכם' ולא 'לבבכם'.


ל.         כמה פרים לקח אברהם עבור המלאכים ומנין? ג', "בקר רך וטוב".


לא.      לאיזה נער נתן אברהם לטפל בבשר ומדוע? ישמעאל, לחנכו במצוות.


לב.       מדוע לבסוף לא הגיש אברהם את הלחם? כי הלחם נטמא, כי נעשתה שרה נידה.


לג.       האם הגיש אברהם לפניהם רק כשהכל היה מוכן? לא, אלא כל מה שכבר היה מוכן תכף הביא להם.


לד.       מניין שלא ישנה אדם מן המנהג? המלאכים עשו עצמם כאוכלים אצל אברהם.


לה.      באיזה חג נולד יצחק? פסח.


לו.       מדוע אלישע לא אמר לשונמית שישוב אליה כשיהיה לה בן בניגוד למלאך שאמר כן לאברהם? המלאך קיים לעולם ולא כן אלישע.


לז.       "היתה לי עדנה" מה הפירוש (ב' פירושים)? בשר מבריק ומצוחצח, או עידן וזמן ווסת.


לח.      מניין שמותר לשנות מפני השלום? ה' אמר לאברהם ששרה אמרה שהיא זקנה ולאמיתו של דבר היא אמרה שאברהם זקן.© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏