שאלות ותשובות- פרשת וירא חלק ד

"שאלות ותשובות לפרשת וירא" מעליית רביעי עד עליית חמישי. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת וירא

עליית רביעי  – עליית חמישי  


א.        איזו עיר מן החמש ניצלה ובגלל מי? צוער, בגלל לוט.


ב.         מדוע זרז המלאך את לוט להכנס לצוער? כי לא יוכל להפוך את סדום לפני כן.


ג.         מתי נכנס לוט לצוער והתחילה הפורענות בסדום? כשיצא השמש על הארץ.


ד.         מה המטיר ה' על סדום ועמורה? גפרית ואש.


ה.        האם הושמדו גם הצמחים בסדום? כן.


ו.         מדוע נענשה אשת לוט והפכה לנציב מלח? כי הביטה לראות את ההפכה.


ז.         מה ראה אברהם כשהשכים לעמוד במקום תפלתו? עשן עולה מסדום.


ח.        לאן עבר לוט מצוער ומדוע? להר, למערה, כי חשש שתהפך גם צוער.


ט.        מה עשו בנות לוט ומדוע? השקו את אביהן יין כדי שיבא עליהן ויהיה קיום לעולם.


י.         כיצד נקראו הבנים של בנות לוט? מואב ועמון.


יא.       להיכן עקר אברהם דירתו מהר חברון? לנגב, לגרר.


יב.       מי לקח את שרה מאברהם כשאמר שהיא אחותו? אבימלך.


יג.        כיצד הופיע ה' לאבימלך ומה אמר לו? בחלום הלילה אמר לו שימות על שלקח אשת איש.


יד.       מה הגיב אבימלך? אמר שהוא חף מפשע.


טו.       האם ה' הסכים עמו? כן.


טז.      מה דרש ה' מאבימלך ומה יקרה אם לא יעשה כן? להחזיר את שרה לאברהם, ואם לא – ימות הוא וכל אשר לו.


יז.        מה עשה אבימלך בבוקר? סיפר לכל עבדיו על דבר החלום.


יח.       מה אמר אברהם כשנשאל על ידי אבימלך מדוע קרא לשרה "אחותי"? שפחד שיהרגוהו וגם באמת היא אחותו מאביו.


יט.       מה עוד נתן אבימלך לאברהם חוץ משרה? צאן ובקר עבדים ושפחות.


כ.         האם הרשה אבימלך לאברהם לשבת בארצו? כן.


כא.      מה היתה המכה שנתן ה' לאבימלך וביתו? עצירת הנקבים.


כב.      האם שרה ילדה במועד המובטח? כן.


כג.       כיצד קרא אברהם לבנו? יצחק.


כד.      בן כמה ימים נימול  יצחק? 8.


רש"י


כה.      מדוע הוזקק המלאך לומר שלא יוכל להפוך את סדום עד הכנס לוט לצוער כגזירת ה'? משום שקודם אמר שהוא משחית את סדום ותלה הדבר בעצמו לכן נענש.


כו.       מי המטיר על סדום גפרית ואש? ה' ובית דינו.


כז.       מדוע דוקא בעלות השחר החריב ה' את סדום? כי אז נמצאים ברקיע גם החמה וגם הלבנה כדי שידעו עובדיהם שלא זה ולא זה יצילום וה' מושל בכל.


כח.      מה ירד משמים על סדום ולמה נהפך? ירד מטר והפך לגפרית ואש.


כט.      כיצד נהפכו יחד 4 הערים? כולן ישבו על סלע אחד והפכו ה'.


ל.         מדוע נהפכה אשת לוט דוקא לנציב מלח? כי לא רצתה שיגיש לוט מלח לאורחים.


לא.      מדוע חס ה' על לוט? כי הוא חס על אברהם במצרים ולא גילה ששרה היא אשתו של אברהם.


לב.       מה סברו בנות לוט כשרצו זרע מאביהן? שנשארו בדד בעולם כבדור המבול.


לג.       מניין היה יין לבנות לוט? נס, שהזדמן להן במערה להוציא מהן ב' אומות.


לד.       מה זכתה הצעירה על שלא היא פתחה בזנות? שלא נכתב במפורש שהיתה עם אביה.


לה.      האם יש אשמה על לוט בשכבו עם בנותיו שיכור, פרט? כן כי ידע בקומה של הבכירה ולא נמנע מלשתות יין בלילה השני.


לו.       מדוע התגלגל על ידי לוט עוון כזה? כי היה להוט אחר בולמוס של עריות.


לז.       כיצד נתעברו בנות לוט הבתולות מביאה ראשונה? שלטו בעצמן והוציאו בתוליהן לפני ביאה ראשונה.


לח.      כיצד נקרא בן הבכירה וכיצד בן הצעירה ומהי השלכת הדברים? בן הבכירה מואב, שלא התביישה לומר שהוא מאביה, ובן הצעירה בן עמי בלשון נקיה. ובימי משה קבלו בני עמון שכר, שאסר ה' להתגרות בם, ובני מואב מותר היה להתגרות ורק לא להלחם בם.


לט.      מדוע נדד אברהם הנגבה (ב' פירושים)? מאחר שחרבה סדום ובנותיה, פסקו העוברים ושבים ולא היו לו אורחים. או שרצה להתרחק מלוט שיצא עליו שם רע שבא על בנותיו.


מ.        מדוע לא נטל אברהם רשות משרה לקרוא לה אחותו בגרר? כבר נטל רשות במצרים.


מא.     כיצד קרה שלא בא אבימלך על שרה? המלאך מנע זאת ממנו.


מב.      את מי שאל אבימלך לזהותה של שרה? את עבדיה ושומרי גמליה ושומרי חמוריה.


מג.       מה טען אבימלך כשאמר ה' להרגו, במה דבר אמת ובמה לא? טען שלא רצה לחטוא ושלא נגע בה, ואמת היה שלא רצה לחטוא, אך כן נגע בה.


מד.      כיצד מנע ה' את אבימלך מלחטוא? לא נתן לו כח גברא.


מה.     ממה חשש אבימלך לפני שהחזיר את שרה? שמא לא יקבלנה אברהם כי תתגנה בעיניו, ושמא לא יתפלל עליו כי ישנאהו, וכל זאת כי יחשוב שנגע בה.


מו.       מה ענה לו ה'? שאברהם הוא נביא ויודע שלא נגעת בה והוא יתפלל בעדך.


מז.      איזה מכה באה על אבימלך וביתו? עצירת כל הנקבים, של צרכים, של זרע, וכן נקבי האוזן וחוטם.


מח.     כיצד ידע אברהם שאין בגרר יראת שמים? שאלוהו על אשתו ולא על צרכי מחייתו.


מט.     כיצד הייתה שרה אחות אברהם מאביו ולא מאמו? כי היתה בת הרן שהוא אחיו מאביו ולא מאמו ואף שהיא נכדת אביו, הרי בני בנים כבנים.


נ.    מנין שהמתפלל על חברו וצריך לאותו דבר נענה תחילה? אברהם התפלל על אבימלך ונפקד קודם.


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏