בראשית- "שעשני כרצונו"

"רעיון לדבר תורה פרשת בראשית" - מדוע האישה מברכת שעשאני כרצונו? לפי הנראה זה מלית ברירה.. "וורטים על מעמד האישה". "מעמד האישה ביהדות" הוא גבוהה יותר משל הגבר ביאורים נפלאים להבנת "מעמד האישה אל מול הגבר".

חז"ל תקנו שלוש ברכות הודאה מיוחדות בברכות השחר, ואלו הן: "שלא עשני גוי", "שלא עשני עבד", והשלישית: "שלא עשני אישה", ואילו הנשים מברכות: “שעשני כרצונו”.

אשכנזיות נוהגות לברך: "ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שעשני כרצונו". והספרדיות אומרות בלא שם מלכות: "ברוך שעשני כרצונו", מפני חשש ברכה לבטלה, לדעת כף החיים (מו, מא)  הסיבה היא כיוון שברכה זו לא נזכרה בתלמוד.

 

הטור (או”ח מו, ד) מבאר שיש כאן כעין הצדקת הדין על הרעה בברכה זו, כיוון שהגברים נצטוו ביותר מצוות – יש להם סוג של עדיפות ולכן הנשים מברכות את ה' מתוך אמונה שהכול לטובה, ואומרות מתוך הצדקת הדין עליהן: "שעשני כרצונו".

שני ביאורים נפלאים מובאים בספר טעמי המנהגים,  הקשורים לפרשת השבוע דווקא מבארים שברכה זו היא מעלה של הנשים על הגברים. "מעמד האישה ביהדות" גבוה משל הגבר כפי שהוכיחו מן הפסוקים.

התורה מתארת את החשיבה על בריאת האדם (בראשית א, כ"ו): "וַיֹּאמֶר אֱלֹקִים: נַעֲשֶׂה אָדָם בְּצַלְמֵנוּ כִּדְמוּתֵנו...".

רש"י מבאר: נעשה אדם - ענותנותו של הקב"ה למדנו מכאן לפי שהאדם הוא בדמות המלאכים ויתקנאו בו לפיכך נמלך בהן וכשהוא דן את המלכים הוא נמלך בפמליא שלו.

מבאר מגיד תעלומה:

הגמרא במסכת ברכות דף ס"ו. מביאה את דרשתו של "רבי אבהו רמי (הקשה מצד אחד התורה אומרת) כתיב "זכר ונקבה בראם" וכתיב (מצד שני היא אומרת) " כי בצלם אלהים עשה את האדם" הא כיצד (איך יתכן להסביר את הסתירה בין הפסוקים? אלא) בתחילה עלה במחשבה לבראות שניים ולבסוף לא נברא אלא אחד.

הקב"ה רצה לברוא שניים ביחד, אבל לבסוף ברא אחד שלא כרצונו בהתחלה. ברגע שנבראה האישה חזר רצון ה' כמו שהיה בהתחלה וממילא מברכת האישה: "ברוך שעשאני כרצונו" – כאומרת: בבריאתי נשלם רצון ה'.

 

ביאור נוסף שמביא ספר ישועות יעקב:

הקב"ה אומר: (בראשית א, כ"ו): "וַיֹּאמֶר אֱלֹקִים: נַעֲשֶׂה אָדָם בְּצַלְמֵנוּ כִּדְמוּתֵנו...". ישנה גמרא שאומרת שהתייעץ עם שלש כיתות של מלאכים, המדרש מביא שהתייעץ עם ארבע כיתות של מלאכים וכל כיתה הביעה את דעתה ולבסוף נברא האדם.

שאלת הקב"ה הייתה רק על: "נַעֲשֶׂה אָדָם" ולא על עשיית האישה. לכך מברכת האישה: "ברוך שעשאני כרצונו" – כאומרת: בשונה מהגבר שבו נועץ ה' וקיבל החלטה, בבריאתי היה זה רצון ה' בלבד. 


יוצא אם כן איפה, שלפי הפירושים הנ"ל "מעמד האישה ביהדות" גדול מהאיש ובברכתה היא משבחת את הקב"ה על בריאתה כרצונו. פירושים אלו מצטרפים לביאורו של הרב צבי יהודה המבאר בשיחותיו על פרשת בראשית שמעלת האישה היא גבוהה משל הגבר ולכן איננה זקוקה לכמות כה גדולה של מצוות, כיוון שהיא מחוברת אליו הרבה יותר מהגבר.


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏