ראש השנה- ממה השטן מפחד?

"הסיבה לתקיעת השופר בראש השנה". ביאור הטעם והמשמעות של "הטעם שנתנו חז"ל לתקיעת השופר בראש השנה": כדי "לערבב את השטן".

ממה השטן מפחד?


במשנה במסכת ראש השנה (פרק ד', ט') מובא טעם לתקיעת השופר בראש השנה:

 כדי "לערבב את השטן"

 

ובפירוש רש"י בגמרא שם (דף טז) מבאר:

 ש"כדי לערבב" הוא שלא ישטין, כשישמע השטן שישראל מחבבין את המצוות מסתתמין דבריו!

 

אמר הגאון רבי ישעיה הורוביץ בעל ה"הפלאה":

לכאורה הדבר צריך ביאור – שהרי בשעה שהשטן רואה שהיהודים מחבבים את המצווות, וכל עבודתו והשתדלותו מצויים בסכנה ממשית, היה עליו להגביר עוד יותר את קטרוגו עליהם, ומדוע מבאר רש"י שהדבר גורם לו שיסתממו דבריו?!

 

אלא – תירץ בעל ה"הפלאה":

ידוע הדבר שבשעה שישראל עושים תשובה מאהבה – זדונות נהפכות להם לזכויות, משום כך כאשר רואה השטן שישראל חוזרים בתשובה ולא זו בלבד אלא אף הם "מחבבים את המצוות" משמע שהתשובה שלהם היא מאהבה, לכן מפסיק מיד השטן מלקטרג ולפרט את מעשיהם הרעים מחשש שייהפכו להם לזכויות!...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏