ראה- וורטים לפרשת ראה

"פרשת ראה וורטים קצרים". רעיונות וחידושים קצרים לפרשת ראה...

וורטים לפרשת ראה

 

"ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה"

 

שאל ר' מנחם מנדל מקוצק זצ"ל:

פתח הכתוב בלשון יחיד "ראה" ועבר מיד ללשון רבים "לפניכם""מדוע?!

 

והוא השיב:

 לתת נותנים לכולם במידה שווה, אבל לראות רואה כל אחד באופן אחר. אדם כמות שהוא, כך הוא רואה!...

 

 

----------------------------------------------


 

"לא תעשון כן לה' אלוקיכם"

 

ר' מנחם מנדל מקוצק זצ"ל אמר:

לפני ה' יתברך אין עושים "כן", בבחינת "סתם ככה", מתוך רגילות, או כדי לצאת ידי חובה...

 


----------------------------------------------------------


 

 "לא תעשון כן לה' אלוקיכם"

 

הגמרא ב עבודה זרה מ"ה מבארת:

אף כי נאמר לעיל: "את אלהיהם על ההרים" ודרשו חכמינו: "ולא ההרים אלהיהם" היינו שמחובר לקרקע אינו נאסר בתור עבודה-זרה – הרי זה רק לגביכם, להדיוט.

 

אבל לגבי השם- יתברך, לגבוה, אפילו מחובר גם-כן אסור, כפי ההלכה שמחובר שעבדו לו אסור להקריבו בבית-המקדש...

 ---------------------------------------------------------------------- 

 

 

"ואת כל שללה תקבוץ אל תוך רחובה ושרפת באש"

 

מבאר 'אבני האזל' כך:

אם יכולה הייתה עיר שלמה להיכשל בעבודה זרה, הרי סימן הוא כי אנשיה היו שטופים רק בענייני רווחי ממון ולא נתנו דעתם על ענין נעלה מזה.

 

על כן ניטמטם לבם כל כך, עד כי נוח היה להדיחם. ממילא ראוי גם הונם ורכושם, אשר גרמו לידי כך, להישמד כולו באש...

 


-----------------------------------------------------------

 

 

"ונתן לך רחמים ורחמך"

 

הגמרא במסכת שבת דף קנא. מבארת:

"מלמד שכל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמים"

ועל זה אמר ר' דוד משה זצ"ל מטשורטקוב:

"כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמים". היינו שמעורר רחמי שמים על זה שהוא מרחם עליו, כי אומרים בשמים: ומה זה בשר ודם ריחם עליו... הקב"ה בוודאי שצריך לרחם עליו!...

 


----------------------------------------------------------

 

 

"ונתן לך רחמים ורחמך"

אל לך לחשוש מכך, שלאחרי הריגת עיר שלמה של אנשים, נשים וטף, תסגל לעצמך טבע של אכזריות – שכן התורה מבטיחה לך: "ונתן לך רחמים" – מכיוון שאתה עושה זאת למען רצון השם-יתברך וכבוד-שמים, לא ישחית המעשה הזה את מידותיך אלא אדרבה – עוד יחון אותך השם-יתברך במידה של רחמנות...
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏