ט"ו באב- יום של בניין בית המקדש

"טו באב דבר תורה קצר". מה השמחה הגדולה שיש בטו באב?. ושאלת השאלות היא: "מתי יבנה בית המקדש"?. אמנם אנו לא יודעים אך יש יום שמסוגל לו ביותר - ט"ו באב. הראיה של רבי צדוק הכהן מלובלין לכך...

בניין בית המקדש בט"ו באב

 

רבי צדוק הכהן בספרו 'פרי יצחק' מדבר על חשיבותו של יום ט"ו באב:

נאמר בפסיקתא: מפני שמקדש הראשון נחרב על ידי אריה (זה נבוכדנצר) במזל אריה (=חודש אב), הרי שבית המקדש שלעתיד לבוא יבנה על ידי אריה (=הקב"ה) במזל אריה הוא חודש אב.

 

ובאיזה תאריך בחודש אב יבנה בית המקדש?

 

מביא ר' צדוק ראיה - שיבנה בית המקדש בט"ו באב מהמשנה בתענית ד,ח:

"אמר רבן שמעון בן גמליאל: לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכיפורים, שבהן בנות ירושלם יוצאות בכלי לבן שאולין שלא לבייש את מי שאין לו... וכן הוא אומר: (שיר השירים פרק ג'): "צאינה וראינה בנות ציון במלך שלמה בעטרה שעטרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת לבו". ביום חתונתו - זו מתן תורה, וביום שמחת לבו - זה בנין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו אמן.

 

"יום חתונתו" – זהו יום הכיפורים, שבו סלח הקב"ה לעם ישראל והחזירם לאחר שגירשם בחטא העגל. אם כך יום החתונה האמיתי הוא יום הכיפורים.


"וביום שמחת לבו" – זהו היום שבו יבנה בנין בית המקדש.

ומתי הוא היום הזה? הרי המשנה עושה בתחילתה הקבלה ביום יום הכיפורים לט"ו באב. הרי שביום ט"ו באב יבנה בית המקדש.

 

כעת ברור מדוע – "לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכיפורים"...

 

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏