ט"ו באב- החיבור של כולם

"טו באב וורט חסידי". ביאור נפלא של הרבי מלובביץ' לקביעתם של חז"ל שיום ט"ו באב הוא יום השמח ביותר בשל הפסקת כריתת העצים למערכה...

החיבור של כולם

 

הגמרא במסכת תענית דף ל:-לא. מביאה את הדעות לסיבת השמחה בט"ו באב:

אלא ט"ו באב מאי היא?

אמר רב יהודה אמר שמואל יום שהותרו שבטים לבוא זה בזה מאי דרוש (במדבר לו, ו):  "זה הדבר אשר ציווה ה' לבנות צלופחד..." - דבר זה לא יהא נוהג אלא בדור זה.

אמר רב יוסף אמר רב נחמן יום שהותר שבט בנימן לבוא בקהל שנאמר: (שופטים כא, א: "ואיש ישראל נשבע במצפה לאמר איש ממנו לא ייתן בתו לבנימין לאשה מאי דרוש אמר רב ממנו ולא מבנינו"

 אמר רבה בר בר חנה אמר ר' יוחנן יום שכלו בו מתי מדבר. דאמר מר עד שלא כלו מתי מדבר לא היה דבור עם משה שנאמר (דברים ב, טז): "ויהי כאשר תמו כל אנשי המלחמה למות וידבר ה' אלי" - אלי היה הדבור.

עולא אמר יום שביטל הושע בן אלה פרוסדיות שהושיב ירבעם בן נבט על הדרכים שלא יעלו ישראל לרגל ואמר לאיזה שירצו יעלו.

רב מתנה אמר יום שנתנו הרוגי ביתר לקבורה. ואמר רב מתנה אותו יום שנתנו הרוגי ביתר לקבורה תקנו ביבנה הטוב והמטיב הטוב שלא הסריחו והמטיב שנתנו לקבורה.

 

רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו (=שאמרו שניהם) יום שפסקו מלכרות עצים למערכה.

תניא רבי אליעזר הגדול אומר מחמשה עשר באב ואילך תשש כוחה של חמה ולא היו כורתין עצים למערכה לפי שאינן יבשין..."

 

הרבי מלובביץ' שם לב לכמה דגשים בברייתא:

מה השמחה הגדולה וההתרגשות העצומה מכך שהפסיקו לכרות עצים? – הרי זה יותר קשור לכך שהחמה נחלשת ולא לעצם היום?!

ועוד, מדוע שני אמוראים שידועים כחולקים, לפתע חוברים יחד לדעה אחת? והברייתא מדגישה זאת: "רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו (=שאמרו שניהם) יום שפסקו מלכרות עצים למערכה"

 

והתשובה הנפלאה של האדמו"ר מחב"ד:

כרית העצים הסתיימה בט"ו באב והייתה מתחדשת בחודש ניסן לאחר כ- 8 חודשים.

יכלו הנדבנים לומר: "לשם מה עלי לתרום כעת עצים? אמתין לחודש טבת אם יחסר אזי אשלח פועלים להביא ואתרום"...

 

כמו כן, יכלו התורמים לומר: "מדוע אני צריך לתרום עצים היום, כדי שבעוד חצי שנה איזה חוטא יהיה לו אש תמיד לקורבן על חטאו? שהוא יביא לעצמו אש! אני לא אמרתי לו לעשות חטאים?!..."

 

אלא בעצם התרומה והדאגה היום ליהודי שיחטא בעוד חצי שנה – גילו עם ישראל שתוקן חטא שנאת חינם שבגינו נחרב הבית.

 

יוצא איפה, שט"ו באב הופך להיות היום השמח ביותר כיוון שהוא מתקן את היום העצוב ביותר – יום חורבן הבית.

 

כעת ברור מדוע חברו יחד רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו (=שאמרו שניהם דבר אחד) אם יש תיקון כל כך גדול באחדות ובחיבור של עם ישראל, אזי גם אנו מתחברים...
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏