ט"ו באב- חג של הנשים

"טו באב דרשה קצרה". מדוע רק הנשים מחולות בכרמים? למה הגברים אינם רוקדים? ביאור נפלא של השפת אמת המבאר שט"ו באב הוא חגן של הנשים...

ט"ו באב - חג של הנשים

 

אומרת הגמרא במסכת תענית (ל, ב –לא, א):

"אמר רבן שמעון בן גמליאל לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכיפורים"


עוד שנינו במשנה:

בנות ישראל ירושלים יוצאות וחולות רוקדות בכרמים: תנא מי שאין לו אשה נפנה לשם כדי למצוא אישה: מיוחסות שבהן היו אומרות בחור וכו': תנו רבנן יפיפיות שבהן מה היו אומרות תנו עיניכם ליופי שאין האישה אלא ליופי מיוחסות שבהן מה היו אומרות תנו עיניכם למשפחה לפי שאין האישה אלא לבנים מכוערות שבהם מה היו אומרות קחו מקחכם לשום שמים ובלבד שתעטרונו בזהובים אמר עולא ביראה...

 

נשאלת השאלה:

מדוע רק הנשים מחולות בכרמים? למה הגברים אינם רוקדים?

 

כותב השפת אמת ליקוטים, לט"ו באב:

ומה שהיה יום טוב בט"ו באב כמו ביום הכיפורים, נראה דשני אלו היו עוונות הגדולים שבישראל:

חטא העגל שהיה מרידה בלוחות והתורה, וחטא מרגלים שהיה מרידה בארץ ישראל.

ושני החטאים נוקבין והולכין על כל ימי שפלותינו בגלות.

 

וביום הכיפורים נמחל עיקר חטא העגל, ובט"ו באב נמחל חטא המרגלים שכלו מתי מדבר.

ולכן שמחת יום הכיפורים נשאר גם עתה, שאין לנו שיור רק התורה הזאת, ושמחת ט"ו באב היה רק בזמן המקדש, ועתה שמחת המקדש נהפך לאבל.

 

ויתכן גם כן שלכן הנשים יוצאות במחולות, שאחר שבשני אלו החטאים נשתנו הנשים למעליותא [שלא חטאו בהם], כדאיתא שלא רצו ליתן נזמיהם, ובארץ ישראל איתא גם כן שהנשים חבבו את הארץ, עיין שם גבי בנות צלפחד.

 

לכן מתפארים ב"זה בחור שא עיניך", שתעטרנו בזהובים, רמז כמו "ודי זהב", שהם לא קלקלו בהזהב שהיה להם... ט"ו באב הוא יום מסוגל לבנין הבית השלישי. ובזכות נשים צדקניות נגאלו אבותינו ובזכותן ניגאל...
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏