הלכות עשירי באב

הלכות "עשירי באב". דיני י' באב: אכילת בשר ויין בעשירי באב, דין ברכת שהחיינו בעשירי ודין תספורת, רחיצה וכיבוס בי' באב... בנוסף הלכות של מוצאי תשעה באב דחוי. המובאים בחוברת בהלכה ובאגדה של הרב דוד שלום נקי שליט"א.

הלכות עשירי באב


יום לאחר ט' באב = י' באב

 

שריפת ההיכל
אמרו חז"ל (מסכת תענית כט ע"א): בשבעה באב נכנסו הגויים להיכל המקדש וקלקלו בו שביעי ושמיני, ובתשיעי סמוך לחשכה הציתו בו את האור והיה דולק והולך כל היום כולו. ואמר רבי יוחנן אילו הייתי באותו הדור של חורבן בית המקדש, הייתי קובע את התענית בעשירי באב, מפני שרובו של ההיכל נשרף בעשירי, אך חכמים קבעו בתשיעי משום שהתחלת הפורענות חמורה יותר. ע"כ. 


ומכיון שביום העשירי נשרף רובו של ההיכל, נוהגים בו כמה ממנהגי אבלות כדלהלן: 

 

בשר ויין
כתב מרן השלחן ערוך (סימן תקנח ס"א): בתשעה באב לעת ערב הציתו אש בהיכל ונשרף עד שקיעת החמה ביום עשירי, ומפני כך מנהג כשר שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין בליל עשירי ויום עשירי כולו. ומנהג בני אשכנז לנהוג בחומרה זו רק עד חצות היום [בערך 12:45] של עשירי. ובסעודת מצוה, מותר לאכול בשר. (תיג, תיד)

גם אם חל עשירי באב ביום שישי, אין להקל לאכול בשר ולשתות יין כל היום, לבד מטעימת התבשילים לכבוד שבת, שזה צורך מצוה. ולבני אשכנז, מותר לאכול בשר מחצות היום כבשאר שנים.

 

"שהחיינו"
לכתחילה לא ילבש בגד חדש ולא יאכל פרי חדש גם בעשירי באב, כדי שלא יצטרך לומר "שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה", בזמן שבו נשרף ההיכל של בית המקדש שהוא גמר החורבן והפורענות. (החיד"א. קכט, תטז)

 

תספורת, רחיצה וכיבוס
מותר להסתפר, להתגלח, להתקלח במים חמים, לכבס בגדים וללבוש בגדים מכובסים מיד במוצאי תשעה באב. ומנהג בני אשכנז להחמיר בכל זה עד למחרת בחצות היום. ואולם אם חל תשעה באב ביום חמישי, מותר גם לבני אשכנז להסתפר, להתקלח ולכבס במוצאי הצום לכבוד שבת.

 

מוצאי תשעה באב דחוי
תשעה באב שנדחה ליום ראשון, מותר לאכול בשר ולשתות יין כבר במוצאי התענית [ליל י"א אב]. (וכן היה נוהג רבנו חיים ויטאל, וכן דעת מרן השלחן ערוך. וכתב הפרי חדש שאין טעם לאסור בלילה זה, וכן פסקו הרב טור ברקת, צוף דבש, השל"ה, החיד"א, הגר"ח פלאג'י, זכור לאברהם, יפה ללב, ברית כהונה ועוד.) אבל בני אשכנז נהגו להחמיר במוצאי התענית. אך למחרתו בבוקר של יום שני, מותר. ומכל מקום אף לבני אשכנז יש להקל להסתפר, לכבס ולהתרחץ כבר במוצאי התענית. (הרמ"א סימן תקנח ס"א ומשנה ברורה).


 


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏