ואתחנן- וורטים קצרים לפרשת ואתחנן

"פרשת ואתחנן וורטים קצרים". מבחר וורטים ורעיונות קצרצרים לפרשת השבוע פרשת ואתחנן...

וורטים קצרים לפרשת ואתחנן

 

 

"רב לך אל תוסף דבר אלי עוד"

 

מובא בספר ' מגנזנו העתיק':

שבעל החתם סופר היה רגיל להאריך בתפילתו.

שאל אותו אחד מגדולי זמנו: הרי ע"י כך הוא מבטל לימוד תורה, ונאמר "מסיר אזנו משמוע תורה גם תפילתו תועבה"?!

 

ענה לו החתם סופר:

הרי נאמר "המאריך בתפילתו מאריכין לו חייו ושנותיו, נמצא שאם אאריך בתפלתי אזכה לאריכות ימים, ואשלים ע"י זה בלימוד התורה מה שחסרים לי על ידי אריכות התפילה"...

 

 

 

 

"ואתם הדבקים בה' אלוקיכם חיים כולכם היום"

 

מובא בספר עולמו של אבא (עמ' שצ) שפירש ה'דברי יחזקאל' משינווא זצ"ל:

הנה, כל יהודי דומה לפרי העץ. הפרי הזה, כל זמן שדבוק הוא בעץ, הוא חי, מכיוון שהוא יונק את לחותו מלחות העץ.

אבל אחרי שתולשים את הפרי, הוא אמנם קיים אבל הוא מתייבש ומצטמק.

 

לכן צריך כל יהודי להשתדל להיות דבוק בהשם יתברך, כי "עץ חיים היא למחזיקים בה".

והדבר המדבק את היהודי בהקב"ה היא המזוזה הקבועה בדלת, בבחינת "בין שדי ילין". ועל ידי שהאדם מניח את ידו על המזוזה ומנשקה כשנכנס ויוצא מביתו מקיים את "ואתם הדבקים בה' אלוקיכם חיים כולכם היום"...

 

 -----------------------------------------------------------"וביקשתם משם את ה' אלקיך ומצאת... בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה..."

 

דווקא בשעת צרה, ביקשת משם, מ"בצר לך", ומצאת, זה זמן לחיזוק האמונה, ולא כפי שעושים רבים שבשעת צרה דווקא מפנים לרבש"ע עורף...

 

 ------------------------------------------------------------

 

 

 

"אין עוד"

 

אמר ר' אהרן מקרלין, יותר מזה אין צורך לדעת. "וידעת...כי ה' הוא האלוקים...אין עוד"...

 

 ----------------------------------------------------------


 

"אנכי עומד בין ה' וביניכם"

 

ה"אנכי" של האדם, היא המחיצה המבדלת בין אדם לקונו, וכל זמן שחושב על ה"אני" שלו, קשה לו להתקרב לה'...

 

 -----------------------------------------------------------


 

"שמור את יום השבת לקדשו"

 

אומר הרב חרל"פ בשם המשנה תורה:

"שמור" - מלשון "ואביו שמר את הדבר", כלומר, חכה והתגעגע לקדושת השבת במשך כל ימות החול. למדרגה זו הגיעו בדברות השניות...

 

"לך אמור להם שובו לכם לאהליכם"

אחרי מעמד הר סיני וההתלהבות הגדולה, אמר הקב"ה למשה: "לך אמור להם שובו לאהליכם" - נראה איך יתנהגו בביתם, וזה העיקר. "...

 

 

 ------------------------------------------------

"ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך"

 

בספר 'שיח שרפי קודש' מובא בשם חידושי הרי"ם זצ"ל:

 מה שדרשו חז"ל (ברכות נד.): "ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך... - אפי' הוא נוטל את נפשך.


ואמר אם כן הפירוש 'בכל לבבך' גם כן אפילו הוא נוטל את לבבך.

דהיינו שלפעמים אין לו לב כלל לעבודת הבורא, אף על פי כן צריך אדם לעבוד השי"ת כמו שהוא...

 

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏