ואתחנן- חשבון מספר התפילות

"פני יהושע לפרשת ואתחנן". חידוש יפה לפרשת ואתחנן של ה'פני יהושע' המבאר כיצד הגיעו חז"ל לכך שמשה רבינו התפלל 515 תפילות...

חשבון מספר התפילות

 

"ואתחנן אל ה' בעת ההוא לאמר"

 

מסביר רש"י:

"בעת ההוא" - לאחר שכבשתי ארץ סיחון ועוג דימיתי שמא הותר הנדר שנשבע הקב"ה שלא אכנס לארץ.

 

בילקוט שמעוני (רמז תתקמ) מובא:

ומנין שהתפלל משה תקט"ו = 515  תפילות? שנאמר: "ואתחנן אל ה'" - מנין ואתחנ"ן הרי  הוא 515.

 

נשאלת השאלה:

האם בגלל שכתוב 'ואתחנן' לומדים שמשה התפלל חמש מאות וחמש עשרה תפילות?! על סמך מה?!

 

הסביר הגאון בעל ה"פני יהושע" זצ"ל:

זו אכן לא גימטרייה פשוטה, אלא חשבון הדברים יש כאן!

בספרו "פני יהושע" (ברכות לב) הוא מביא חשבון גאוני ונפלא: דהרי משה רבינו התחיל להתפלל אחרי שכבש את סיחון ועוג, כפי שפירש רש"י.

ובגמרא (בבא בתרא קכא) מבואר, שמלחמת סיחון ועוג הייתה בט"ו באב - יום שכלו מתי מדבר.

כמו כן ידוע, שמשה רבינו נפטר בז' אדר.

 

כעת, אם נספור את הימים שישנם מט"ו באב עד ז' אדר - נמצא סה"כ 200 ימים.

 

בכל יום ישנם שלוש תפילות, נמצא שבחדשים אלו היה צריך להתפלל שש מאות תפילות.

 

אמנם, בשבת הדין הוא שאסור לבקש על צרכיו, ועל כן לא התפלל על כך בשבתות.

ובשבעה חודשים ישנן עשרים ושמונה שבתות, כפול שלוש תפילות - סך הכול 84 תפילות.

 

יוצא אם כך, שיש להחסיר 84 מסך 600 התפילות – ונקבל סה"כ 516 תפילות.

 

וביום שהוא נפטר היתה לו רק תפילה אחת בבוקר כי הוא נפטר בצהריים (נחסר תפילה אחת מ - 516), הרי שסך כל התפילות עולה בדיוק ל- 515!

 

פשוט גאוני!!!

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏