פורים- כשבת המלך אחשוורוש

"סעודת פורים משל ונמשל". למה נכתב במגילה: "כשבת המלך" ולא "בשבת המלך"? ביאור העניין עפ"י ספר "קול רינה" בדרך של "משל ונמשל" המסביר מדוע אחשוורוש עשה משתה וביקש להחטיאם... מתאים כ- "דבר תורה לסעודה בפורים"

"כשבת המלך אחשוורוש"

יש להבין: 
מדוע כתב כאן "כשבת המלך" ולא "בשבת המלך"? 


בספר "קול רינה" מבואר העניין עפ"י משל: 

אדם אחד חלה במחלה ארוכה, והיה דורש ברופאים, זה אומר כה, וזה אומר כה, אולם תרופה למחלתו לא מצאו. לימים הגיע אל עירו רופא מפורסם. מיהר האיש אליו וביקש שיאבחן את מצבו אולי ימצא מזור לחוליו. 

בדק הרופא את האיש ועד מהרה עמד על טיב מחלתו. ערך בפניו רשימה ארוכה שבה פירט איזה תרופות עליו לקחת. וביותר הזהירו, להימנע ממאכלים מסוימים אשר הם הגורמים העיקריים למחלתו. 

לאחר שסיים את דבריו קבע לו הרופא מועד נוסף, לאחר כמה חודשים, אז הוא רוצה לשוב ולראותו שנית. 

יצא האיש מבית הרופא שמח על שנמצא סוף סוף מזור לחוליו, אולם את דברי הרופא לא שמר כלל... את התרופות לא נטל כסדרן ומהמאכלים אשר נצטווה להינזר – לא משך ידו, ולהיפך, עוד היה מלעיט עצמו בהם... 

בהגיע המועד שבו קבעו שב האיש אל הרופא ופניו רעות כמתחילה, ובחוצפתו פנה אל הרופא ואמר: "האתה הוא זה שאומרים עליך שהוא רופא מומחה?!.. ראה נא את מצבי!"... 

"האם לא עזרו לך התרופות שלקחת?!" תמה הרופא - "האם התנזרת מהמאכלים אשר ציוותי עליך לפרוש מהם?!"... 

הודה האיש בבושת פנים כי לא עשה מאומה... 

אם כך, השיב הרופא "מה לך טענות ומענות כלפי?!"... 


כן הוא הנמשל: 

בני ישראל, בהיותם בגלות, שלח להם הקב"ה את ירמיהו הנביא שהזהירם לחזור בתשובה, ולקיים מצוות ומעשים טובים. אם יעשו כך – לסוף שבעים שנה יהיו נגאלים. 

אולם בני ישראל לא שמעו בקולו, ומשום כך התמשכה עליהם הגלות. 

זהו שנאמר בפסוק: "כשבת", משום שאחשוורוש היה ירא תמיד שמא יעשו תשובה, ויגאלו, ואז יינטל ממנו כתר מלכותו, ואם כן אין מלכותו בטוחה בידיו כלל וכלל. 

משום כך עשה משתה וביקש להחטיאם כדי שהגלות תתארך ובכך תתמשך מלכותו...


והמסקנה פשוטה:

אם לא שומעים בקול גדול הדור - מרדכי ונהנים מסעודתו של רשע... אין מה לבא בטענות על גזירה קשה ונוראה...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏