מסעי- משל מכוון למסעות

"משל לפרשת מסעי". ביאור נפלא של השפת אמת למשל שהביא רש"י בשם התנחומא, המבאר כי למדרש הייתה כוונה מדוקדקת במשל שהביא...

משל מכוון למסעות

 

"מסעי בני ישראל"

 

בפרשת מסעי מפורטים מ"ב המסעות של בני ישראל במדבר.

 

שואלים רבים ממפרשי התורה:

למה ובשביל מי נכתבו מסעות אלה? הלא הדור המבוגר – דור המדבר כבר לא היה בחיים, לדור הצעיר לא היה כל עניין במסעות אלה, אם כן למה נכתבו?!

 

רש"י מביא בשם רבי תנחומא, משל למה הדבר דומה?

למלך שהיה בנו חולה. הוליכו למקום אחר לרפאותו. כיון שהיו חוזרין, התחיל אביו מונה כל המסעות ואמר לו: כאן ישננו, כאן הוקרנו, כאן חששת את ראשך – כך אמר לו הקדוש ברוך הוא: "משה, מנה להם כל המקומות היכן הכעסוני. לכך נאמר "אלה מסעי בני ישראל".

 

ה"שפת אמת" מבאר באופן נפלא את המדרש שהביא רש"י:

לא בכדי הביא המדרש את הדוגמאות הללו כי בהם יש רמז על  המקומות כדלהלן:


"כאן ישננו" - רומז למתן תורה שהיו צריכים להקיצם משנתם למתן תורה.


"כאן הוקרנו" - מרמז על הקרירות שהכניס בלבם עמלק כעניין שכתוב "אשר קרך".


"כאן חששת את ראשך" - זה מחלוקת קורח ועדתו שהיו להם חששות כלפי הראש שלהם, המנהיג שלהם משה רבינו ומשום כך פירטה תורה את כל המסעות, כדי שמתוך כך יזכרו מה היה באותם המקומות ויחזרו עליהם בתשובה...
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏