פינחס- יש או אין שכר מצווה?

"פרשת פינחס חידוש". אם אין שכר מצווה בעולם הזה מדוע הקב"ה נתן לפינחס את שכרו?! שלשה תירוצים: ביאור נפלא של החתם סופר מתרץ בספר 'תורת משה'. תשובה נוספת מובאת בספר 'שואל ומשיב' להגאון יוסף שאול נטנזון. עוד תירוץ מובא בספר 'תורת איש' להגאון יצחק שלמה אונגר...

יש או אין שכר מצווה?

 

"לכן אמור הנני נתן לו את בריתי שלום"

 

מבארים חז"ל במדרש רבה: "בדין שיטול שכרו"".

 

נשאלת השאלה:

למה בדין הוא שייטול שכרו?, והרי כלל הוא בחז"ל ששכר מצווה בהאי עלמא ליכא (=אין שכר למצוות בעולם הזה)?!

 


החתם סופר מתרץ בספר 'תורת משה':

שהסיבה ששכר מצווה בהאי עלמא ליכא הוא מפני ש"שכר מצווה - מצווה", דהיינו שהצדיק שעובד ה' אינו מתאווה לשום שכר כלל, רק מקווה מתי יזכה הוא שתגיע שוב מצוה זו לידו...

 

ואילו כאן, שהמצווה הייתה שפינחס הרג בועל ארמית וודאי שלא ביקש הוא, שתבוא עוד מצווה כזו לידו שיבעל נשיא בישראל ארמית...

 

לכך אמרו חז"ל: "בדין הוא שייטול שכרו" דשכר מצווה מצווה לא שייך כאן...
תשובה נוספת מובאת בספר 'שואל ומשיב' – להגאון יוסף שאול נטנזון:

אבל זה רק במצוות שאין עליהם עונש בעולם הזה, אבל אם יש עליהם עונש בעוה"ז גם שכר יש בעולם הזה, וכאן כיון שאם זמרי היה הורג את פנחס הרי שלא היה חייב עליו כי יכול לפטור עצמו מדין רודף, דהיינו שיש עונש בעולם הזה, וגם שכר יש בעולם הזה, ולכן בדין הוא שיטול את שכרו...

 


עוד תירוץ מובא בספר 'תורת אי"ש' - להגאון יצחק שלמה אונגר:

אפשר לומר שהסיבה של שכר מצוה בהאי עלמא ליכא הוא מפני שאחרי שהאדם עושה את המצווה הוא חושב תמיד לעצמו הייתי יכול לעשותה טוב יותר.

וכך תמיד הוא מקבל על עצמו לעשותה טוב יותר ולכן אין לו שכר בהאי עלמא כיון שלא גמר את המצווה ושכירות אינה משתלמת אלא לבסוף (בבא מציעא סה.)

 

אבל כאן שהרג פינחס את זמרי הרי כבר גמר את המצווה ואינו יכול לחזור ולקיימה שוב, ולכן בדין שייטול שכרו כי הרי כבר גמר את המצווה...


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏