בלק- להיזהר מנגיעה קטנה

"פרשת בלק דרשה". ביאור נפלא המובא בספר 'לב מרדכי' - שיחות מוסר - לתתך עליון על הזהירות העצומה מנגיעה כל שהיא בדרך עבודת ה' שהאדם שומע את מה שהוא רוצה ותאב לשמוע לפי נטיות ליבו...

להיזהר מנגיעה קטנה

 

"לינו פה הלילה והשבתי אתכם דבר אשר ידבר ה' אלי"

 

מבאר רש"י:

שמא אין כבודו לתתי להלוך אלא עם שרים גדולים מכם

 

הגאון רבי מרדכי צוקרמן זצ"ל היה אומר:

בלעם היה לקוי בבקשת הכבוד, אולם הוא לא הסתפק בלדרוש כבוד, אלא תלה הדבר בשמירה כביכול על כבוד שמים.


טעות זו מצויה מאד לצערנו, שהאדם מרמה את עצמו שמעשיו אינם מושפעים מנגיעותיו וכל דרישתו היא למען כבוד שמים.

 

נשאלת השאלה:

איך קורה דבר כזה, הלא הוא עצמו אומר להם שאינו מגיע איתם משום שאין זה רצון ה'?!

 

היה הגאון רבי חיים שמואלביץ זצ"ל ראש ישיבת מיר משיב על כך:

שטמון כאן לימוד מזעזע בכוחות הנפש של האדם, הוא אכן שומע את ציווי השי"ת והוא הולך לקיימו, אולם הוא מפרש זאת כפי תאוותיו, שהקב"ה רוצה ביקרו וכבודו ואינו רוצה שילך עם פחותים אלא עם גדולים וחשובים...

 

זו תכונה שנמצאת באדם, שהוא שומע את מה שהוא רוצה ותאב לשמוע לפי נטיות ליבו.

 

מסופר על ישיבת סלבודקה שבליטא:

שהיו מחלקים ביום שבועות בבוקר עוגת גבינה, מאכל יקר ולגמרי לא מצוי בימים ההם.

פעם התבטא הסבא מסלבודקה זצ"ל לפני בחורי הישיבה, שאיננו יודע אם מה שלמדו כל הלילה בהתמדה, לא היה רק בשביל לאכול את עוגת הגבינה של הבוקר, כדי שיוכלו לאוכלה בלב שקט...

עד היכן חייבים לבדוק את עצמנו אם יש "נגיעה" כל שהיא במעשינו...

 

באותם ימים פגש הגגאון רבי זלמן מלצר זצ"ל את הסבא מסלבודקה ועלו בשיחה דבריו הנ"ל של הסבא.

 

שאלו הגרא"ז בפליאה: "תלמידי ישיבתכם המצוינים והמסולאים בפז, הייתכן לחשדם שלמדו בשביל עוגת גבינה?!

 

ענה הסבא שלמד זאת ממעשה בגמ' (מועד קטן כ:) שם מסופר על מר עוקבא שהיה מחמיר בהלכות אבילות, והחמיר כל כך עד שהוא עמצמו התאבל על בעל חמותו, שאין חיוב הלכתי להתאבל עליו.


אמר לו רב הונא: כנראה לאכול אתה רוצה, מה שנותנים לאבלים...

 

ביאר הסבא שמר עוקבא היה פורש מאוד מהנהגות העולם הזה, אך מסעודת מצווה היה מתיר לעצמו לאכול, ואמר לו רב הונא שאולי בשיטה שלו להחמיר בעניין אבילות מעורבת איזו נטייה דקה של רצון לאכול מסעודת מצווה זו, ובוודאי שלא היה מר עוקבא מודע לכך...


הרי לנו שאפילו תלמיד חכם ותנא, צריך לבחון עצמו מנגיעה ולו הקטנה...

 


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏