בין אדם לחברו- הלכות ביקור חולים

"הלכות ודיני ביקור חולים". גדרי מצוות ביקור חולים, האם אפשר ללכת לבד לביקור חולים?. האם מקיימים את המצווה של ביקור חולים בטלפון?...

ביקור חולים

 

תפילה על בריאות, תשובה, צדקה, אמונה

א.        לעולם יתפלל אדם על עצמו שלא יחלה, ואם חלה יפשפש במעשיו ויתקנם כפי יכולתו ויחלק צדקה לפי ערכו לתלמידי חכמים עניים, ויאמין שהרופאים אינם קובעים דבר אלא עושים השתדלות ולה' הישועה ורק הוא יתברך בורא רפואות, הוא רופא והוא מרפא.

 


מצווה לבקר חולים

ב.         מצווה לבקר את החולה ויש אומרים שהיא מצווה מן התורה.

 


אם יש כבר מי שיטפל בחולה

ג.         גם אם יש מי שיטפל בחולה, מצווה לבקרו ולעודדו, ומקיים בזה גם מצות "ואהבת לרעך כמוך".

 

עיקר המצווה

ד.         עיקר מצוות ביקור חולים היא על מנת לראות מה יוכל לעשות עבור החולה, כגון לנקות ולסדר את חדרו, ולאוורר המקום, ולהגיש לו מזון בשעת הצורך, לעודד רוחו, לשמח נפשו ולבקש עליו רחמים.

 

 

לא ללכת לבד לביקור חולים

ה.        טוב ללכת לבקר החולה עם עוד אחרים ולפחות עוד שנים, ולא ילך לבדו.

 


בטלפון

ו.         אין מקיימים את המצווה בטלפון לכתחילה, אך מי שאינו יכול ללכת,  בוודאי טוב יעשה כשיטלפן או ישלח מכתב לעודדו.

 


יתפלל על החולה ולא רק יאחל לו

ז.         בבקשת רחמים על החולה לא יסתפק באמירת "תהיה בריא" וכד', אלא יאמר בלשון בקשה כלפי מעלה "יהי רצון" וכו'. [הגרמ"א בהגהות הקיצור שלחן ערוך: לא יאמר לחולה "תהיה בריא" אלא "הקדוש ברוך הוא ישלח לך רפואה שלמה"].

 


בקשת רחמים

ח.        בקשת רחמים על החולה יכולה להיעשות שלא בפניו, אך עיקרה בפניו.

 


גדול יבקר הקטן, כמה פעמים

ט.        אפילו גדול יבקר את הקטן ואפילו כמה פעמים ביום, ובלבד שלא יטריח את החולה בכך.

 


לא להכביד על החולה

י.         למרות גודל מעלת מצות ביקור חולים, אם מכביד על החולה יוצא שכרו בהפסדו, כי לפעמים קשה לו לדבר ולפעמים צריך החולה לצאת לצרכיו ומתבייש וכד', ולכן אין מבקרים חולי מעיים ועיניים וראש וכל מי שהדיבור קשה לו.

 


לשבת על כסא

יא.       אם החולה שוכב על מיטה מותר לשבת על כסא לידו.

 


שלוש שעות ראשונות

יב.       מותר כיום לבקר את החולה גם בשלוש שעות הראשונות של היום.

 


קימה מפני תלמיד חכם, זקן, ספר תורה

יג.        החולה פטור מלעמוד מפני תלמיד חכם או זקן שבאו לבקרו או עברו לידו, גם אם יכול לעמוד, ואם ירצה יוכל להחמיר על עצמו. אבל ספר תורה שעבר לפניו ויכול לעמוד מפניו - חייב לעמוד.

 


חיוב נשים בביקור חולים

יד.       גם נשים חייבות בביקור חולים, והנשואה לפעמים פטורה.

 


אישה לא תבקר איש

טו.       אין זו מידת הצניעות שאישה תבקר איש או להפך.אישה נידה לעזור לבעלה החולה

טז.      אישה נידה עוזרת לבעלה החולה בנגיעה, כשהוא מרותק למיטתו, אך רק על ידי דבר אחר ולא תיגע בבשרו ואם אי אפשר מותר.

 

לעזור לאישתו החולה שהיא נידה

יז.        אישה נידה חולה, אסור לבעלה לעזור לה בנגיעה גם כשאינו נוגע בבשרה, אלא ישכור לה אישה שתטפל בה. ובמקום סכנה או שעלולה להגיע לסכנה מותר.

 


לבקר שונא

יח.       גם מי שהיה לו ריב עם החולה, טוב שיבקרו להרבות בשלום, ואם היתה מריבה גדולה, טוב שישלח שליח להודיע שהוא רוצה להגיע, ואם יתן לו החולה רשות יגיע.

 


בשבת

יט.       מותר לבקר את החולה בשבת גם אם כבר ביקרו בחול אלא שיאמר לו "שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא", ולא יאמר לו "רפואה שלמה" כדרך שאומר ביום חול.

 


מי שברך בשבת

כ.         מותר לעשות "מי שברך" לחולה בשבת, ויאמר "שבת היא מלזעוק" ויאמר הוא יברך את פלוני ולא את "החולה" פלוני שלא יורע מזלו, ותמיד יכלול את החולה בתוך שאר חולי ישראל.

 


סגולה לחולה שיש בה חילול שבת

כא.      אין מחללים שבת עבור חולה מסוכן ברפואה שאינה טבעית כגון קמיע או ברכה מצדיק וכד'.

 


חולה גוי

כב.      מבקרים חולי נכרים מפני דרכי שלום.

 


לבקש מחכם ברכה לחולה

כג.       מי שיש לו חולה בביתו, ילך לחכם שבעיר ועדיף שיהא גם מזכה הרבים, שיבקש עליו רחמים.

 


לברך חולים בפתיחת ההיכל

כד.      מובא בזוהר הקדוש שנהגו לעשות מי שברך לחולים בבית הכנסת בשעת הוצאת ספר תורה, שאז מתעוררים הרחמים.

 


הזכרת שם החולה בפניו

כה.      המתפלל על החולה בפניו אינו צריך להזכיר שמו, וכמו שעשה משה רבינו בתפלתו על מרים, שאמר רק "אל נא רפא נא לה".

 

 

הזכרת שם החולה שלא בפניו

כו.       שלא בפני החולה יזכיר שמו ושם אמו, ואם אינו יודע שם אמו יזכירנו על שם אביו, ואם לא יאמר "בן חוה".

 


רפא נא לו

כז.       המתפלל על החולה יכול לשנות מלשון הפסוק ולומר אל נא רפא נא לו, שכל שהוא בלשון תפלה ניתן לשנות מלשון הפסוק.

 


שינוי השם

כח.      חולה שהכביד חוליו משנים את שמו והיינו שיקראו לו תחילה בשמו הקודם ואחר כך בשם הנוסף, שאם היה שמו שמואל ורוצים להוסיף לו חזקיהו יקראו לו שמואל חזקיהו.

 


שינו שמו ולא הבריא

כט.      חולה ששינו שמו ולא התהלך כבריא למשך שלושים יום בשמו הנוסף, אין צריך להזכיר שמו הנוסף לא בהשכבה ולא במצבה.

 


תהלים לרפואת חולה

ל.         תהלים לרפואת חולה עדיף רק אחרי חצות לילה, ואם קשה, אפשר גם לפני חצות.

 

 

עבדך אבי

לא.      על אביו ואמו ורבו לא יתפלל בתוספת תארים, אלא עבדך אבי פלוני, אמתך אמי פלונית, עבדך רבי פלוני.

 


שם נוסף לאמו של החולה

לב.       חולה שלאמו עשו שינוי השם מחמת חולי, אין לקראו על שמה בתוספת שם השינוי אלא אם כן הבריאה עם שם זה למשך שלושים יום, וגם לפעמים קראו לה בשם זה.

 


היכן להתפלל על חברו החולה

לג.       גם על חברו אפשר לבקש רחמים בברכת "רפאנו" ולא רק על בני ביתו, ועדיף לבקש על חברו בשומע תפילה.

 


תפילת החולה על עצמו

לד.       תפילת החולה על עצמו קרובה להתקבל יותר מתפילת אחרים עליו, לכן לא יפסיק גם החולה מלהתפלל על עצמו.

 


המתת "חסד"

לה.      חולה מחוסר הכרה כצמח, אסור בשום אופן לנתקו מן המכשירים, אך מותר למכריו להתפלל עליו שימות וייגאל מיסוריו, ובניו לא יתפללו כן.

 

 

תרומת כליה

לו.       יש מחלוקת אם חייב אדם להכניס עצמו לספק סכנה כדי להציל חברו מסכנה ודאית. ואם רוב הסיכויים שינצל, לא ימנע עצמו מלהציל חברו. ולכן תורמי כליה עושים מצוה ואין בכך סכנה.

 


עירוי דם משל גוי

לז.       חולה הזקוק לעירוי דם, ואין דם של יהודי, מותר לקחת דם של גוי גם אם אין סכנה.

 


ביטוח חיים

לח.      מותר לעשות ביטוח חיים, ורק ידאג להיתר עיסקא ולמחוק הסעיף המתיר את נתיחת הגופה לאחר המוות, כי אין להסכים לכך לפי ההלכה.

 


לא להודיע לחולה על מצבו הסופני

לט.      אסור להודיע לחולה שהוא בסכנה או שזמנו קצוב וכד', שמא מרוב צער על רוע השמועה יחלה יותר ובכך מקצרים ימיו יותר רחמנא ליצלן. ולכן אף לא מדברים בפניו על כך, גם אם הוא בערפול חושים, שמא ישמע ויינזק יותר. ולפעמים מותר להודיעו, אך לא על ידי הבן אלא על ידי אחרים, והכל לאחר שאלת חכם.

 

 

 

המחלה הידועה

מ.        חולה במחלה הידועה, עדיף שלא לפרסם הדבר לאף אחד, ועל ידי זה סיכוייו גדולים יותר להרפא, כאשר יבטח בהשם יתברך וירבה בתשובה ותפלה וצדקה. ואם הכביד עליו חוליו מותר לפרסם הדבר לרבים כדי שיתפללו עליו.© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏