מוסר השכל- "פתגמים נבחרים"

"פתגמים יהודיים". מבחר "פתגמים חכמים" בעלי אופי יהודי המביאים למוסר השכל חשוב!!! מבחר פתגמים של גדולי ישראל לדורותיהם. מתאים לגננות, מורים ומלמדים...

פתגמים נבחרים

 

השם יתברך מצטער בצערנו, ואנו בעוונותינו לא מצטערים בצער השכינה (הרבי מקוצק).

 

?????????

 

כל יהודי הוא כבן יחיד אצל הקדוש ברוך הוא (הרש"ב).

 

?????????

 

"ריבונו של עולם! רק אותך אני רוצה ומבקש" (בעל התניא).

 

?????????

 

גם בשאול תחתיות אפשר להיות סמוכים לה' יתברך (ר' נחמן מברסלב).

 

?????????

 

מה אלוקים זה אם צריך הייתי ללמדו כיצד ובמה לעזור לי (ר' זושא).

 

?????????

 

דרושה חכמה גדולה לאדם מישראל כדי להגיע לתמימות (ר"נ מרופשיץ).

 

?????????

 

מי שאינו רואה את השם יתברך בכל מקום, אינו רואהו בשום מקום (הרבי מקוצק).


 ?????????


האוהב את השם יתברך באמת, יוכיחוֹ מדוע אינו גואל את בניו (הרי"מ מזלוטשוב).

 

?????????

 

 

"ואתה עייף ויגע" - מתעניות וסיגופים, "ולא ירא אלוקים" - עדיין אינך ירא שמים (הבעש"ט).

 

?????????

 

ה' צילך - כמו שהצל מחקה את האדם, כך השם יתברך מחקה את האדם לעשות כמעשהו, מידה כנגד מידה (הבעש"ט).


????????


הסימן לאהבה אמתית - שכחה, ששוכח הכל מאהבת אהובו (ר"נ מרופשיץ).

 

?????????

 

כשאוהבים את הקדוש ברוך הוא - אוהבים את בניו (הבעש"ט).

 

?????????

 

אם יחיד מישראל מִצוָה לדון לכף זכות, קל וחומר לכלל ישראל (הרב מברדיטשוב).

 

?????????

 

מי יתן ואוּכל לאהוב את הצדיק הגדול ביותר כשם שהקדוש ברוך הוא אוהב את הרשע הגדול שבישראל (ר' שלמה מקרלין).


?????????

 

מוטב לאדם שלא יתענה ויגנוב דעת הבריות משיתענה ויגנוב דעת עצמו (המגיד מקוז'ניץ).

?????????

 

שונא אני תכשיטים מוזהבים, בהם שקר וגאוה גם יחד (ר"י משינובה).

 

?????????

 

עיקר האמונה – בדמיון, כי בהבנת השכל לא שייך אמונה (ר' נחמן מברסלב).

 

?????????

 

הפולט אנחה קלה שלא מעומק הלב, הרי זה גונב דעת (הרבי מקוצק).

 

?????????

 

"לגדולתו אין חקר" - שאינה מושגת על ידי חקירות (ר"מ מקוברין).

 

?????????

 

"יגעת ומצאת תאמין" - אמונה באה רק מיגיעת התורה (הרבי מקוצק).

 

?????????

 

אמונה ובטחון כרוכים הם יחדיו, המאמין בוטח ושאינו בוטח אינו מאמין (ר' אהרן מסטרוסילה).

 

רבים אוהבים את השקר ומעט את האמת, כי את השקר אפשר לאהוב באמת, אך אמת אי אפשר לאהוב בשקר (הרבי מפשיסחא).

 

?????????

 

"מִדְבָר שקר תרחק" - על ידי דיבור אחד של שקר תרחק מהשם יתברך (ר' זושא).


?????????

 

רבים יודעים שיש בורא לעולם, אך מעטים יודעים את ערך הדבר (הרב מברדיטשוב).

 

?????????

 

ברכת ידיד חשובה בשמים יותר מברכת המלאך גבריאל (הבעש"ט).


?????????


המסתכל בזולתו ורואה בו חיסרון, ידע שחיסרון זה קיים גם בו, כמסתכל בראי (הבעש"ט).

?????????

 

אדם חי שבעים שנה ולוּ בכדי להיטיב פעם אחת ליהודי (הבעש"ט).

 

?????????

 

רק המבטל ישותו מסוגל לעזור לחבירו (ר"י מוורקה).

 

?????????

 

אדם שהוא כלום בעיני עצמו לא יחסר לו כלום, כי לכלום לא חסר כלום (הרבי מצאנז).


????????

 

"אין לך אדם שאין לו שעה" - אדם שאין לו שעה בכל יום אינו אדם (ר' נחמן מברסלב).

?????????

 

אם אדם אינו טוב מחר ממה שהוא היום, למה לו המחר?! (ר' נחמן מברסלב).

 

?????????

 

אילו הראך השם יתברך פרצופך האמיתי, לא תוכל להתקיים לרגע (הרבי מקוצק).

 

?????????

 

אל מקום שאדם בורח בשעת צרתו, ניכר ששם שורשו (רצ"ה מלובלין).

 

 

תמיד ירא אני להיות חכם יותר מחסיד (ר"פ מקוריץ).

 

?????????

 

שניים מכירים את האדם לאמיתו: השם יתברך ואשתו של אדם (הרי"מ מגור).

 

?????????

 

בגשמיות אין יראה ושמחה שורות יחד באותו מקום, אך ברוחניות - מקום היראה - שם אהבה שם שמחה (הבעש"ט).

 

?????????

 

תענוג הגוף - צער הנשמה, תענוג הנשמה - צער הגוף (ר"י מפולנאה).

 


?????????


שלוש גלויות הן: ישראל באומות, תלמידי חכמים בין עמי הארץ, תלמידי חכמים צדיקים בין הערמומיים שבהם (ר"י מפולנאה).


?????????

 

צעקה מן הלב בלבד, בוקעת שחקים ומנסרת רקיעים (ר"מ מוורקי).

 

?????????

 

הדמעות - פסולת המוח, וכשיוצאות מתבהר המוח (ר"פ מקוריץ).

 

?????????

 

אשר לו מחשבות קדושות, לו גם מחשבות זרות (החוזה מלובלין).

 

??????????לא כל מה שאדם חושב צריך לומר, ולא כל מה שאומר צריך לכתוב, ולא כל מה שכותב צריך להדפיס (הרבי מקוצק).

 

?????????

 

קודם ביאת המשיח יהיו לומדים בלי תורה, חסידים בלי חסידות, צדיקים בלי מעשים טובים ובעלי מידות עם כל מום רע (הרבי מפשיסחא).

 

?????????

 

איזהו חסיד? כל שאינו עושה את הטפל עיקר ואת העיקר טפל (הרבי מקוצק).

 

?????????

 

הקבלה מעלה את היהודי לשמים, החסידות מורידה את השמים ליהודי (בעל התניא).

?????????

 

אדם שאינו נעשה טוב יותר, נעשה רע יותר (ר"א מקרלין).

 

?????????

 

יהודי בלי מסירות נפש אינו יהודי (ר"מ מלכוביץ).

?????????

 

אין יהודי גלמוד בעולם, כל מקום שמצוי - ה' עמו (הבעש"ט).

 

?????????

 

היכן מצוי היצר? במקום שמאמינים ששם איננו (ר"נ מרופשיץ).

 

?????????

 

כהסתת היצר לחטא, כך מסית הוא להיות צדיק יותר מדי (רי"מ מזלוטשוב).

 

?????????

 

כשרואה היצר הרע שאין מצייתים לו לעבירות, מביא הוא מצוות מזויפות (ר"ב מזאלוויץ).

?????????

 

לפעמים נטפל יצר הרע לאדם בכוחן של דמעות (הרבי מקוצק).

 

?????????

יש לראות את היצר הרע כרוצח העומד מולך ומניף עליך גרזן. ואם קשה לך לראות כך, הרי שכבר התיז ראשך (הרבי מפשיסחא).


?????????

 

במקום להוסיף חומרא להלכה, מוטב להוסיף יראה לעשייה (הרבי מקוצק).

 

?????????

 

יראה בלי אהבה אינה שלמות, אהבה בלי יראה אינה ולא כלום (ר"א מקרלין).

 

?????????

 

מדברים אל רבים, כותבים אל כל הדור, מדפיסים לדורות (הרבי מלובביץ').

 

?????????


לב נשבר - כועס על עצמו, עצבות - כועס על אחרים (ריא"ז מסטריקוב).

 

?????????

 

הלשון היא קולמוס הלב, השיר הוא קולמוס הנפש (בעל התניא).

 

?????????

 

ההכנה לַמצווה - חשובה מהמצווה עצמה (ר' לייבל'ה איגר).

 

?????????

 

"וחי בהם" - יעשה המצוות בחיות והתלהבות (הרבי מקוצק).

 

 

"הרהורי עבירה קשים מעבירה" - מי שנזדמן לו הרהור רע - בוודאי חטא בעבר, כי בלי חטא אין הרהור (המגיד ממזריטש).


?????????

 

יראה בלא שמחה - אינה יראה אלא מרה שחורה (הבעש"ט).

 

?????????

 

עתיד השם יתברך להִפָּרע מן המתעטפים בטלית של מרה שחורה ומכנים אותה יראת שמים (הרבי מליובביטש).

 

?????????

 

דמעות פותחות שערים, זמרה מפילה חומות (ר' נחמן מברסלב).?????????כשחסידים יושבים ומספרים מעשי צדיקים, הרי זה לפני השם יתברך כמו שעוסקים במעשה מרכבה (הבעש"ט).

 

?????????

 

אין כללים בעבודת הבורא, וגם זה אינו כלל (היהודי הקדוש).

 

?????????

 

לא הייתי רוצה לעבוד אלקים שדרכיו מובנות על פי שכל אנושי (הרבי מקוצק).

 

?????????

 

במקום שאין מקווה, טובלים בנהר דינור - אש של דביקות (החוזה מלובלין).

 

?????????


אף כשנופלים לבוץ צועקים וצועקים וצועקים! (ר' נחמן מברסלב).

 

?????????

 

לכל המידות דרושה כוונה חוץ מענווה, שאם כן אינה ענווה (הרבי מקוצק).

 

?????????

 

מקור העצבות - גאווה, חושב שהכול מגיע לו (הבעש"ט).

 

?????????

 

יתכן גאה אף בינו לבין עצמו (רצ"ה מלובלין).


?????????

 

הגאווה היחידה המותרת לנו היא לחשוב שיש לנו אדון ופטרון בשמים (הרב מברדיטשוב).

 

?????????

 

את יצר הגאוה שלי לא אפטם בתעניות (ר"מ מביאליסטוק).

 

?????????

 

המצטדק ומתחסד יתר על המידה, כאן חלק של גאווה תפור בחוטי עצבות ושיעמום (רי"א מקומרנא).

 

?????????

 

אף בהסתלקות כל התאוות, רוצה היצר הרע להדיחנו לגאווה (הרבי מקוצק).


?????????


"קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף" - כמו שקריעת ים סוף בלתי צפויה היתה, כן פרנסתו של אדם (החוזה מלובלין).


?????????

 

היש לך בעל מום מצדיק המאמין שהוא צדיק?! (הרבי מפשיסחא).

 

?????????

 

כדי לאהוב רשע גמור צריך להיות צדיק גמור (ר"פ מקוריץ).

 

?????????

 

כל יום מתקרבים למיתה, והיאך יש זמן למחלוקות?! (ר' נחמן מברסלב).

 

????????


טוב שלום מרומה ממחלוקת של אמת (החוזה מלובלין).

 

?????????

 

עצבות אינה עבירה ושמחה אינה מצווה, אך את אטימות הלב שהעצבות מביאה - שום עבירה לא תביאנו, ולמקום שהשמחה יכולה להביאו - שום מצוה לא תביאנו (ר"א מקרלין).

 

?????????

 

עצבות נועלת שערי שמים, תפילה פותחתם, שמחה בכוחה לשבר חומות (הבעש"ט).


?????????

 

נקל יותר לומר עשרה חידושי תורה מאשר להתפלל תפילה אחת בכוונה (ר"י מפולנאה).

?????????

 

אשמתו של אדם אינה בחטאו, אלא בכך שאינו עושה תשובה בכל רגע (הרבי מפשיסחא).

?????????

 

אדם יתוודע בדעותיו ולא ביחוסיו (מעיין החכמה).


?????????

 

אדם בלא חברים כשמאל בלא ימין (המאירי).


?????????

 

אין זכות כמזכה הרבים (הרוקח).


?????????


אל תהיה מתוק פן יבלעוך, אל תהיה מר פן יקיאוך (ר' שמואל די אוזידא).

 

?????????

 

אל תחליף חבר קדמון בחבר חדש (המאירי).


?????????

 

אם תבקש אח בלי מום תמצא עצמך בלי מאום (מעיין החכמה).

 

?????????

 

אם תמעיט לבקר - תתייקר (מעיין החכמה).


?????????

 

בני אדם - ים גדול ועמוק, הבריחה מהם - ספינה (ר' אברהם בר חסדאי).

 

?????????

 

אם תרצה שישנאוך - הרבה בביקורת (ר' ידעיה הפניני).

 

?????????

 

החבר הנאמן - אשר יזיק לעצמו בכדי להועילך (המאירי).

 

?????????

 

האדם הישר, כראי מוצק, לחברו יראה לו יופיו ולא יעלים ממנו דופיו (מעיין החכמה).

 

?????????

 

המופת על האנוש - חֶבְרָתו (המאירי).

 

?????????

 

המתקן בינו לבין הבורא, יתקן הבורא בינו לבין בני אדם (ר' יהודה החסיד).

 

?????????

 

כשתשאל על אדם, שאל מי רעהו (ר' יהודה החסיד).

 

?????????

 

מי שהוא בז לחברו, עדות היא על חסרון דעתו (רבינו יונה).

 

?????????

 

אל תגלה לאוהבך שום דבר שתסתיר משונאך (ר' יהודה החסיד).

 

?????????

 

אל תעזוב האוהב בעבור רכילות הרכיל (ר' ידעיה הפניני).

 

?????????

 

אל תתן אהבתך לאוהבך בפעם אחת (ר' ידעיה הפניני).

 

?????????

 

הזהר ממי שתשנא בלבבך, כי הלבבות כמראות (ר' שם טוב פלקירא).

 

?????????


כל שנאה יש תקוה לרפאותה, חוץ ממי שישנאך מקנאה (המאירי).

 

?????????

 

כשתרצה לדעת מי יאהבך ומי ישנאך, ראה מה יש בלבך (מעיין החכמה).

 

?????????

 

אין אהבת השם נקשרת בלבו של אדם עד שישׁגה בה תמיד (רמב"ם).

 

?????????

 

הנותן חלק מיראתו לבשר ודם, כאילו שוכח את השם (רבינו בחיי).

 

?????????


טוב ללמוד מעט ביראת השם מהלומדים כל היום ואינם מקיימים (ר' יהודה החסיד).

 

?????????

 

כפי אהבת האדם באל יתעלה כן תהיה אהבת האל יתעלה בו (רבינו תם).

 

?????????

 

אהבת האשה תסיר את האדם מעבודת השם (ר"א אבן עזרא).

 

?????????

 

אי אפשר לנישואין שיצליחו אלא בסיוע אלהי (רבינו בחיי).

 

?????????


בחר בת מעשים על בת מתייחסים (המאירי).


?????????

 

הטוב שבעוזרים לקיום הדת - האישה הטובה (מעיין החכמה).

 

?????????

 

אין כלי נמאס בעיני הבורא כבטן מלאה במותרות (ר' אברהם בר חסדאי).

 

?????????

 

אל תאכל בדרכים ואל תאכל כעכברים, כי אם בביתך ובשעות קבועות (רמב"ם).

 

?????????

 

האכילה והשתייה מביאה את האדם לידי גסות הטבע וגובה הלב (רבינו בחיי).

 

?????????

 

עצירת התאווה בעת האוכל - מבחר התעניות (רבינו יונה).

 

?????????

 

איש אמונים - המכסה צדקותיו ומסתיר חסדיו (רבינו יונה).

 

?????????

 

הבוטח בהשם יתברך, מידת החסד המפרנסת את העולם מקיפתו מכל צד (רבינו בחיי).

 

הבושה והאמונה נצמדות, כאשר תסיר האחת תסתלק חברתה (ר' יחיאל הרופא).


?????????

 

הזהיר בברכות, הרי זה מופת על אמונתו וזכות לבו (רבינו בחיי).

 

?????????

 

החכמות החיצוניות משחיתות את האמונה (רבינו תם).

 

?????????

 

אל יבקש מנוחה ותענוגים פן יאבד האמת (רמב"ם).

 

?????????

אל תערוך טענותיך אלא עם מודה על האמת (מעיין החכמה).

 

?????????

 

"אמת" ראשי תיבות: א'רון מ'טה ת'כריכים (בעל הטורים).

 

?????????

 

המשבח אותך במה שאין בך, גם יחרפך במה שאין בך (מעיין החכמה).

 

?????????

 

לעולם לא יתאחדו הכזב והצניעות (ר' ידעיה הפניני).

 

?????????

שונא שקרים - ממעט בדברים (ר' שלמה בן גבירול).

 

?????????

 

ישיג האדם מדרגת הבושה בהתבודדו לחשוב בגדולת השם (רבינו יונה).

 

?????????

 

מוטב תתבייש בפני מאה בזה העולם ולא בפני רבבות אחר מותך (ר' יהודה החסיד).

?????????

 

לא יגיע חשד לביישן (ר' יחיאל הרופא).

 

?????????

 

סימן הבנים הכשרים - הבושת הנראה על פניהם (ר' יחיאל הרופא).

 

?????????

 

הממלא כרסו - מחריב בנין גופו ומהרסו (ר' יוסף זבארה).

 

?????????

 

השינה הטבעית - רפואת כל חולי (מעיין החכמה).

 

?????????

 

אי אפשר לאדם שישמח שמחת הנפש, עד שיעציב הגוף (רבינו בחיי).

 

?????????


אין הקדוש ברוך הוא חפץ במעשים החיצוניים הטובים אם לא תתחבר בהם זכות הנפש (ר"י אברבנאל).

 

?????????

 

הנפש השלמה לא תחוש בכאב הביזיון (ר' שם טוב פלקירא).

 

?????????

 

הנפש והגוף - כשתי צרות, כשתתרצה האחת תקצוף השניה (רבינו בחיי).

 

?????????

 

ישגיח על גופו שיהיה טהור, מפני שהוא כלי הנשמה העליונה (רבינו בחיי).

 

?????????


כמו שהמאכל הרב קשה לגוף כן ההתחכמות הרבה קשה לנפש (רמב"ן).

 

?????????

 

בזמן שיתייאשו בני ישראל מן הגאולה תבוא ותהיה פקידתם אחר היאוש (רבינו בחיי).

?????????

 

בעת שיתגלה המשיח, תהיה צרה גדולה ליהודים ואז יגלהו ה' וישלים מה שהבטיח (רמב"ם).

?????????

 

בִּקרוב ימות המשיח יִרְבּו החושבים שכל אחד מהם משיח (רמב"ם).

 

?????????

הגאולה תהיה פלא גדול וחידוש עצום כחידוש העולם בבריאת שמים וארץ (רבינו בחיי).

?????????

 

כשיחשבו אומות העולם שאומה זו לא תהיה לה לעולם ממשלה אז יתגלה המשיח (רמב"ם).

 

?????????

 

אדם שתחפוץ לדעת מה הוא, רְאה במה שתדיר מדבר (ר' יהודה החסיד).

 

?????????

 

אל תגלה סודך לא למשכיל ולא לכסיל (ר"י אבוהב).


??????????

 

אם תראה אדם שמרבה דברים אל יהא לך עסק עמו (ר' יהודה החסיד).

 

?????????

 

בדיבור יתעורר הלב (ר' אהרן הלוי).

 

?????????

 

המאריך במיליו יקוצו בדבריו (ר' שלמה בן גבירול).

 

?????????

 

המרבה דברים לא יצליח בחכמה (רבינו יונה).

?????????

 

המשכיל לא יגלה סודו ולא יבקש מאחר לגלות סודו (ר' שם טוב פלקירא).

 

?????????

 

הצחוק מסיר הדרת הפנים (ר' שלמה בן גבירול).

?????????

 

הקול בדיבור, ישנה הדיבור מענין להפכו (ריטב"א).

 

?????????

 

השתיקה תולדת הענוה (ר' יהודה אלחריזי).


?????????

 

לא תיטיב להלחם עם נבל כמו שתחריש לו (ר' שמואל די אוזידא).

 

?????????

 

לאחד מאלף תגלה סודך, סוד בשניים ישמר, בשלושה ידעוהו הכל (הרוקח).

 

?????????

 

מי שאינו נשמר מן הרכילות לא יזהר בהסתרת סוד (רבינו יונה).

 

?????????

 

מי שקצרה רוחו להאזין אמריך סלק מעליו טורח דבריך (ר' ידעיה הפניני).

 

?????????

ממופתי החכמים - מיעוט דברים, ממופתי הסכלים - ריבוי דברים (ר' מנחם די לונזאנו).

?????????

 

המלעיג על זולתו כמשבח עצמו (ר' יוסף כספי).


?????????

 

המספר על בני אדם רע, חושדהו בעצמו ברע הזה שמספר (ר' יהודה החסיד).

?????????

 

איך לא יזכור כי בעיתים שהוא משחיתן יוכל להשיג הנעימוּת ולקנות חיי עולם (רבינו יונה).

?????????

 

אין אבדה כאבדת הזמן (ר' שמואל די אוזידא).


?????????

 

אין יודע טובת העולם הבא גודלה ויופיה אלא השם לבדו (רמב"ם).

 

?????????

 

המיאוס בעולם - נוח הלב (מעיין החכמה).


?????????

 

כל אנשי הלבב יחשבו העולם הזה כמו דירת עראי ויכינו בו צידה לנפשם (רבינו יונה).

?????????

 

מה טוב אמר האומר לולא המשתגעים היה העולם חרב (רמב"ם).

 

?????????

 

מתי יתאוה האל יתעלה לראות האדם? - בעת שישליך אחר גוו העולם וכל חמדתו (רבינו תם).

 

?????????

 

העצל מרבה להתאוות (רבינו יונה).

 

?????????

 

המוות - חוף, החיים - ים, הזקנה - ספינה תקרב אל חוף (ר' אברהם בר חסדאי).


?????????

 

המוות קשה מכל אשר לפניו וקל מן הבא אחריו (ר' יהודה אלחריזי).

 

?????????

 

מי שרוצה לחיות - יכין לַתְלאות לב אמיץ (מעיין החכמה).

 

?????????

 

אין החכמה אות על חסידות (רמב"ן).

 

?????????

 

אין חכם כבעל הניסיון (ר' יצחק עראמה).

?????????

 

אין למשכיל מוכיח כנפשו, דהיינו כאשר מוכיח עצמו (ר' ידעיה הפניני).

 

?????????

 

אין ראוי לחכם שישמח בריבוי ממון וידאג במיעוטו, אבל ראוי לו שישמח בשכלו (ר' ידעיה הפניני).

 

?????????

 

אין שלמות לחכמה בלתי תיקון המעשים (רבינו בחיי).

 

?????????

 

אל תאמין בעצמך שאתה חכם עד שתמשול בתאוותך (ר' ידעיה הפניני).

 

???????????


אם יזהר אדם שלא יחטא - הנה הוא חכם (ר' יהודה החסיד).

 

?????????

 

אנשי החכמה ישימו השתדלותם וזריזותם על מה שישלימם ויקרבם אל הבורא, לא על מה שיביא להם שלמות אצל ההמון (רמב"ם).

 

?????????

 

במה יתוודע החכם? - כשלא יתגאה בחכמתו ובעת דאגה ימשול בכעסו (מעיין החכמה).

 

?????????

 

גוף האדם יוצא מגדר השכל בעת החטא (ר' אהרן הלוי).

 

?????????

 

דרישת החכמה צריכה תנועת הנפש והשקט הגוף (רבינו בחיי).        

 

?????????

 

הוי חכם במעשים ולא בדברים, שהמעשים ילווך והדברים ישארו בעולם הזה (ר' יהודה החסיד).

 

?????????

 

החכם שבחכמים צריך יעוץ (המאירי).

 

 ?????????החכמה והתהפוכות שונאים זה לזה (ר"א אבן עזרא).

 

?????????

 

החכמה תוליד ענוה (ר' אברהם אבן עזרא).


?????????

 

החכמים תִרבה צניעותם כפי רוב חכמתם (ר' יוסף כספי).

 

?????????

 

החסידות - אות על החכמה (רבינו בחיי).


?????????

 

הטובה במידות האדם - שיהיה שואל (ר' ידעיה הפניני).

 

?????????

 

המשכיל הנלבב תספיק לו מעט מהתוכחת (ר' ידעיה הפניני).

 

?????????

 

הנמשך אחר התענוגים - יפרד מעל דרכי הנפש החכמה (רבינו יונה).

 

?????????

 

חכם חולק טוב מכסיל מודה (מעיין החכמה).

 

??????????

 

חכמה בלא מוסר - דבר מכוער (מעיין החכמה).


?????????

 

ימי הלימוד הם ימי חייך (הרא"ה).

 

?????????

 

לא נאָה לחכם דאגה (מעיין החכמה).

 

?????????

 

לא תצליח בלימוד החכמה אם איננה יקרה בעיניך (רבינו יונה).

 

?????????

 

מדת הכסיל - לקנא החכם ולהשתרר עליו (ר' יחיאל הרופא).


????????????


מי שאינו מושל ברוחו אין שכלו שלם (ר' שם טוב פלקירא).

 

?????????

 

ראשוני האומות טעו מרוב חכמה והאחרונים מאין חכמה (רבינו בחיי).

 

?????????

 

שאלת חכם חצי תשובה (מהר"ם אלשקר). 

  

 ?????????

 

אל תחמוד גדולה ושבח - אם תרצה להיות טוב (מעיין החכמה).

 

?????????

 

המביט אל מה שיש ביד זולתו מאריך ומגדיל דאגתו (ר' יואל אבן שועיב).

 

?????????

 

אין ספק כי עצתו של אדם נמשכת אחר טבעו (רבינו בחיי).

 

?????????

 

הסומך על הנס לא יעשו לו נס (הרא"ה).

 

?????????

 

אין רע שאין בו טוב (ר' אברהם סבע).

 

?????????

 

איש טוב מבשר טוב ורע מכסה ומעלים (השל"ה הקדוש).

 

?????????

 

החושב על טובים רעה - חוטא (ר' יהודה החסיד).

 

?????????

 

הטוב הכללי נבחר מהפרטי (ר"י אברבנאל).

 

?????????

 

הידיעה שעשה רע - חצי תשובה (המאירי).


?????????

 

הרבה התחילו בקנין הטוב, רק המתמידים השיגוהו (מעיין החכמה).

 

?????????

 

לא יוכל אדם לגמול לבורא תודה כמו שייטיב לזולתו (מעיין החכמה).

 

?????????

 

מי שיש בו יראת ה' ישנא איש רע (רבינו בחיי).

?????????

 

נקל לאדם להיות רע ולהראות טוב (מעיין החכמה).

 

?????????

 

המידה המיוחדת למשיח: בשעה שיתגלה, יבהלו כל מלכי הארץ משמעו ויפחדו (רמב"ם).

 

?????????

 

המשיח יֵראה בארץ ישראל ובה תהיה תחילת הראותו (רמב"ם).

 

?????????

 

זה מעולם בישראל, שכל אחד אומר אני אמלוך (ר' אברהם סבע).

 

?????????

 

אין הכעסן שמח (ר' שלמה בן גבירול).

 

?????????


בעלי הכעס חייהם אינם חיים וגם מתים קודם זמנם (ר' יהודה החסיד).

 

?????????

 

הכעס רע מאוד, בְּרח ממנו ואפילו בדבר שראוי לכעוס (ר' יהודה החסיד).

 

?????????

 

אין החכמה לדעת המדות המשובחות, כי אם לעשותן (מעיין החכמה).

 

?????????

 

אין להוכיח הכסיל כי הרְגיל נפשו ללכת אחרי תאותו ימים רבים (רבינו יונה).

 

?????????

אם אדם לא יעורר נפשו, מה יועילוהו המוסרים (מעין החכמה).

 

?????????

 

הזוכר מומי בני אדם, הוא עצמו בעל המומים (ר' שלמה אלעמי).

 

?????????

 

המידות הרעות מטעות השכל ויבקש טעמים להמשך בתאוות (רבינו יונה).

 

?????????

 

הרואה מומי עצמו - לא יראה מומי זולתו (ר' שלמה אלעמי).

 

?????????


שנא את השררה ולא תעלנה בפיך ולא תיקחנה בידיים עד שיתנוה לך (רבינו בחיי).


?????????

 

אל תהיה חכם בדברים כי אם במעשים (המאירי).

?????????

 

אם ימשך אדם אחר מחשבות לבו נמצא מחריב העולם לפי קוצר דעתו (רמב"ם).

 

?????????

 

ההרגל יעוור עיני חכמים (מעיין החכמה).

?????????

 

הכסיל- במיליו, המשכיל- במפעליו (ר' אברהם בר חסדאי).

 

?????????

 

כשם שהחכם ניכר בדעותיו, כך צריך שיהיה ניכר במעשיו (רמב"ם).

 

?????????

 

שאל מי שניסה, וקבל בחינם מה שקנה הוא בדמים יקרים (ר' אברהם בר חסדאי).


?????????

 

אם בורח אדם מן העבירה עושים לו נס (ר' יהודה החסיד).

 

?????????


אף על פי שנצטוינו לעשות המצוה בנגלה, אין עיקרה אלא בנסתר (רבינו בחיי).


?????????

 

מצוות התלויות בלב - מעלתן גדולה מן המצוות התלויות בדיבור (רבינו בחיי).

 

?????????

 

השמחה בעשיית המצוה - עבודה גמורה לה' וחשובה יותר מן המצוה (רבינו בחיי).

?????????

 

כשתקוה אל תקוה כי אם לבוראך, כשתפחד אל תפחד כי אם מחטאך (מעיין החכמה).

 


???????????


המדבר בלא קדימת המחשבה - הוא יקרא בהול (רבינו בחיי).

 

?????????

 

מהירות התשובה מחייבת מכשול (ר' שם טוב פלקירא).

 

?????????

 

פרי המהירות - חרטה (רבינו יונה).

 

?????????

 

הנדיבות מקרבת אויבים, הקמצנות מרחקת אוהבים (מעיין החכמה).

 

?????????

 

מי שהוא כילַי - נבזה (ר' ידעיה הפניני).

 

?????????

 

הסברת פנים - אות נאמן לנדיבות, כמו שהניצנים אות אמת על הפרי (ר' אברהם בר חסדאי).

 

?????????

 

טוב להתחבר עִם עם הארץ ותרן בממונו מלהתחבר עם תלמיד חכם כילי (ר' יהודה החסיד).

 

?????????

 

מיטב חסדיך - ההקדמה בלא שאלה (מעיין החכמה).

 

?????????


בימי הזִקנה רחוק הדבר להחליף הטבע (רבינו יונה).

 

?????????

 

במה ינקם אדם מאויבו? יתקן מידותיו (ר' שם טוב פלקירא).

 

?????????

 

המחילה בעת היכולת להרע - ענוה (המאירי).


?????????

 

כל אדם אפשר לפייס, חוץ מן המקנא (ר' ידעיה הפניני).

 

?????????

 

ראוי לו לאדם להיות מעביר על מידותיו על כל דברי העולם, שכולו הבל והבאי ואין כדאי לנקום בעבורו (רמב"ם).

 

?????????

 

החולי הגדול והרעה החולה, שכל שימצאו כתוב בספרים יעלה על ליבם מיד שהוא אמת (רמב"ם).

 

?????????

 

השירה תיפסד באריכות (מעיין החכמה).


?????????

 

מרבה ספרים - מרבה חכמה (ר' יצחק לאטיש).

 

???????????


אין לך אבר המעותד למכשול כמו העינים (ר' יחיאל הרופא).

 

?????????

 

אין קרבן כשבירת הלב (הרוקח).

 

?????????

 

אין קרוב להקדוש ברוך הוא כלב האדם (ספר הקנה).

 

?????????

 

אם הלב שלם עם השם - הכל שלם ואם הלב חסר עמו - הכל חסר (רבינו בחיי).

 

?????????

 

בוראנו אינו שואל כי אם לב האדם שיהיה תמים עמו (ר' יהודה החסיד).

 

?????????

 

האדם נתעב על כוונת לבו הרעה אף שלא חטא (רבינו יונה).

 

?????????

 

הלב הקשה - רחוק מהשם (ר' יהודה החסיד).


?????????

 

הלב יראה מה שלא תראה העין (מעיין החכמה).


?????????

 

הלב לא יראה מומי זולתו אלא במה שמצוי בו (ר' יהודה החסיד).

 

?????????

 

כאשר יעדר יקוד הלב, תקפא הדמעה במקומה (ר' אברהם סבע).

 

?????????

 

לב טוב - שאין בלבו קנאה על שום אדם (רבינו בחיי).

 

?????????

 

לכל לבב יש דבר המטרידו (ר' ידעיה הפניני).

?????????

 

פעמים רבות הלב אומר מה שיהיה (ר"י אברבנאל).


?????????

 

הגאוה תכריח להטות מדרך האמת (רבינו בחיי).


?????????

 

הגדוּלה  -טעות, הגאוה - שטות (ר' שלמה בן גבירול).

 

?????????

 

ה' יצילך ממי שהוא גדול וחשוב אצל עצמו (רמב"ם).

 

?????????

 

הנכבד כשימאס בעולם – יכנע, והשפל כשימאס בעולם - יתגאה (ר' שלמה בן גבירול).

?????????

 

הענוה - שיכבד הגדול ממנו ויאהב מי שכמוהו וירחם מי שלמטה ממנו (ר' אברהם בר חסדאי).

 

?????????

 

טוב לסבול שוטה בכל עניניו מלסבול חכם בעיניו (ר' ברכיה הנקדן).

 

?????????

 

ענוה פירושה ביישן וסבלן מכבד הבריות ומדבר בטובתם (רבינו בחיי).

 

????????????


אין העושר לישראל מצד מערכת הכוכבים, אלא מצד ה' בעצמו (רבינו בחיי).


?????????

 

אין העושר תלוי בחריצות בלתי גזרת השם יתברך (רבינו יונה).

 

?????????

 

אין לחוש מה יאכל למחר, כי מי שיביא יום מחר הוא יזמין פרנסת ביתו (רבינו בחיי).

?????????

 

אסור לגעור בעני, די לו בצערו שהוא נצרך לבריות (רמב"ם).

 

?????????


העושר לא נברא אלא בכדי שיעשו בו מצוות (רבינו בחיי).

 

?????????

 

השחתת הסדר - מפתח העניות (מעיין החכמה).


?????????

 

לא יהיה אדם להוט אצל העושר אלא אם כן לבו פנוי וריק מן החכמה (רבינו בחיי).


?????????

 

מי שטעם טעם החכמה יתחייב שיהיה העושר נבזה בעיניו ונמאס (רבינו בחיי).

 

?????????

 

מי שתצטרך אליו - תקל בעיניו (ר' ידעיה הפניני).

 

?????????

 

סוד העושר - באמונה (ר' ידעיה הפניני).

 

?????????

 

רוב אוהבי כסף הם צרי עין (רבינו יונה).

 

?????????

 

אין האדם נקרא טהור עד שיתחתן בשתיים: טהרת הגוף וטהרת הלב (רבינו בחיי).


?????????

 

אם תרצה להכיר האדם, תן לו שלטון, הרשע יתגאה והטוב יכנע (מעיין החכמה).

 

?????????

 

הצדיק, כפי שהוא דבק בהשם כן השגחת השם דבקה בו (רבינו בחיי).

 

?????????

 

הצדיקים וישרים בלבותם, שאגה להם כלביא תמיד במחשבותם (רבינו יונה).

 

?????????

 

הצדיקים מפארים ומכבדים בני אדם על כל מעלה טובה שבהם (רבינו יונה).

 

?????????

 

הרשעים מחפשים מומי בני אדם ושגיאותם כדי להשפילם (רבינו יונה).

 

?????????

 

אין אדם מקנא בחברו אלא בכיוצא בו (רבינו בחיי).


?????????

 

במקום קנאה לא תעמוד אהבה (ר' יהודה אריה די מודינא).

 

?????????

 

דייך מהמקנא, שהוא מתעצב בזמן שמחתך (ר' שלמה בן גבירול).

 

?????????

 

הקנאה מולידה חֵמה (ר"א אבן עזרא).

 

?????????

 

הקנאה תחדש שנאה (ר' יהודה כלץ).

 

?????????

 

יזדרז אדם בנתינת שלום לחברו, בזה תגדל החברה ותרבה האהבה (רבינו בחיי).


?????????

 

לוּ החריש מי שלא ידע, כבר בטלו המחלוקות (מעיין החכמה).

 

?????????

 

אל תגלה צערך למי שלא ישתתף בו (ר' יהודה החסיד).

 

?????????

 

כל דבר ישְמח בַּדומה לו (מעיין החכמה).

 

?????????

 

מי שמשמחת לב אוהב את ה' - אין הפסק לטובותיו (ר' יהודה החסיד).

 

?????????

 

אויבו של אדם - תאותו (ר' ידעיה הפניני).


?????????

 

כשיהיה חכם ונבון מבקש תאוות - אינו חכם על האמת (רמב"ם).

 

?????????

 

תאות הצמא חזקה משאר התאוות, תאות צמאון הנפש אל הבורא - יותר חזקה (רבינו בחיי).

 

?????????

 

אין תורה אלא בצניעות (ר' ידעיה הפניני).

?????????

 

גדול כח התפילה אפילו לשנות הטבע (רבינו בחיי).


?????????

 

דוד המלך ערך שלחן תפילה לכל באי עולם (רבינו בחיי).

 

?????????

 

כל תפילה שאינה בכוונה - אינה תפילה (רמב"ם).


?????????

 

עם התפילה יתקרב האדם לבוראו (רבינו בחיי).


?????????

 

אין התשובה שילבש שק ויתפלש באפר ויטבול במים ושיהיה מלוכלך מבפנים בעבירות ומחשבות זרות (רבינו בחיי).

 

?????????

 

ראוי לאדם שיזהר מאוד במידת הצדקה שהיא שקולה כנגד כל המצוות (רבינו בחיי).

 © כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏