תפילות- "תפילת השב"

"תפילה לחזרה בתשובה". "תפילת השב ליבנו" של רבנו יונה

תפילת השב / רבינו יונה

 

אנא יי! חטאתי עוויתי פשעתי מיום שנבראתי על האדמה עד היום הזה (וכזאת וכזאת עשיתי -יפרט). 

 

ועתה נשאני לבי, ונדבה רוחי אותי, לשוב אליך באמת ובלב טוב ושלם, בכל לבי ונפשי ומאודי, ולהיות מודה ועוזב, להשליך מעלי כל פשעי ולעשות לי לב חדש ורוח חדשה ולהיות זהיר וזריז ביראתך.

 

ואתה יי אלהַי, הפותח יד בתשובה ומסייע לבאים ליטהר, פתח ידך וקבלני בתשובה שלמה לפניך, וסייעני להתחזק ביראתך.

 

ועזרני נגד השטן הנלחם בי בתחבולות ומבקש נפשי להמיתני - לבלתי ימשול בי. והרחיקהו מרמ"ח אברים שבי ותשליכהו במצולות ים ותגער בו לבלתי יעמוד על ימיני לשטני.

 

ועשית את אשר אלך בחוקיך, והסירות לב האבן מקרבי ונתת לי לב בשר.

 

אנא ה' אלהי שמע אל תפילת עבדך ואל תחנוניו וקבל תשובתי ואל יעכב שום חטא ועוון את תפילתי ותשובתי.

 

ויהיו לפני כסא כבודך מליצי יושר להמליץ בעדי להכנס תפילתי לפניך.

 

ואם בחטאי הרב ועצום אין לי מליץ יושר, חתור לי אתה מתחת כסא כבודך וקבל תשובתי, ולא אשוב ריקם מלפניך כי אתה שומע תפילה:
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏