תפילות- "תפילה להריון"

"תפילה על הריון". תפילה לבעל על אשתו במשך ימי הריונה מתוך ספר "בית תפילה" לאומרה בכל יום עד הלידה...

תפילה לבעל על אשתו במשך ימי הריונה


ריבונו של עולם, מודה אני לפניך על שחוננתני ונתת לאמתך אשתי הריון, יהי שם ה' מבורך ומרומם על כל ברכה ותהילה. 


ובכן יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו שתרחם על כל עוברות עמך בית ישראל ותקל מעליהן צער עיבורן, ותצילן שלא תפלנה וולדותיהן, והיושבות על המשבר, ברחמיך הרבים תצילן מכל רע, ותלדנה לחיים טובים.

 

ובכללן יהמו נא רחמיך על אמתך אשתי (פלונית בת פלונית), ותקל מעליה צער עיבורה. ובמלאת ימיה ללדת תלד בנקל (לידה קלה מהירה וטבעית), ויצא הוולד לאוויר העולם בשעה טובה ובמזל טוב לנו ולוולד.

 

ולא ייארע שום חולי ושום מום לא ליולדת ולא לוולד, ויהא הוולד (בן זכר) בריא ושלם בכל אבריו ובכל חושיו, ותגזור עליו גזרות טובות, ויהיה בריא מזלו, ואשמח אני ביוצאי חלצי ותגל אשתי בפרי בטנה בעולם הזה ובעולם הבא, ולא נבוש ולא ניכשל לעולם ועד, כי בשם קודשך הגדול הגיבור והנורא בטחנו.

 

אל מלא רחמים, התמלא ברחמים עלינו, חתום פה שטן ואל ישטין על אשתי בעת לידתה, וכל הקמים עלינו לרעה תיפול עליהם אימתה ופחד, בגדול זרועך ידמו כאבן, מהר יקדמונו רחמיך כי דלונו מאד. בעל הרחמים, התנהג עמנו במידת החסד ובמידת הרחמים, ותכנס לנו לפנַי ולפנים משורת הדין, ואל תבוא במשפט עמנו, ואל תדיננו כמעלנו.

 

עשה עמנו צדקה וחסד למען שמך הגדול ותן לנו חיים ארוכים לעבודתך, ותזכנו לי ולאשתי שנזקין יחד בארץ הקדושה בעבודתך, ונשמח ביוצאי חלצינו, בראותנו אותם עושים רצונך כרצונך. ונשלים תיקון נפש רוח ונשמה בגלגול זה, ונזכה ונחיה ונירש טובה וברכה לחיי העולם הבא, למען יזמרך כבוד ולא ידום יי אלוהי לעולם אודך.

 

עשה למען רחמיך הרבים ולמען אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב עבדיך, ולמען משה אהרן יוסף ודוד, ולמען כל הצדיקים זכותם תגן עלינו, ותן שכר טוב לכל הבוטחים בשמך באמת ושים חלקנו עמהם, אם לא בזכות ברחמים. 


יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי:

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏