תזריע- מילה גדולה משבת!

"משל ונמשל לפרשת תזריע". המבארים מהי המצווה הגדולה יותר שמירת שבת או ברית מילה?...

מילה גדולה משבת!

 

"וביום השמיני ימול את בשר ערלתו"


באוצר המדרשים עמוד רכ"ב מובא:

שהיו מצוות שבת ומילה מתדיינות ומתווכחות זו עם זו, אמרה שבת: אני גדולה ממצות מילה שהרי בי שכלל הקדוש ברוך הוא את השמים ואת הארץ, שנאמר: "ויכל אלקים ביום השביעי"!

 

אמרה לה המילה: אני גדולה ממך! שאלמלא אני לא נברא העולם, שנאמר (ירמיה ל"ג כ"ה): "אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי".

 

אמר רבי יהודה בן רבי שלום משל למה הדבר דומה:


לשני שרים שגרו בארמון המלך, ולא היה העם יודע לקבוע איזה מהם גדול וחשוב מחברו! יום אחד יצא המלך בשיירה מהארמון והנה ראו כולם ששר אחד הולך לפני האחר.

הבינו כולם כי ההולך בראש הוא חשוב במעלתו על פני חברו.

 

כן הוא גם הנמשל:

 

נפסק להלכה שמילה בזמנה דוחה שבת, ואם מצות השבת נדחית בגלל המילה, מוכח שמצות המילה גדולה מן השבת!...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏