שמיני- במה שקלקלנו נתקן!

"וורט קצר לפרשת שמיני". הרי "אין קטגור נעשה סנגור" הכיצד כיפר הקדוש ברוך הוא לאהרון הכוהן על ידי עגל זה, על מעשה העגל שעשה?! ביאור נפלא של הספר יפה תואר...

במה שקלקלנו נתקן!


"קח לך עגל בן בקר לחטאת"

 

רש"י מבאר:

להודיע שמכפר לו הקדוש ברוך הוא על ידי עגל זה על מעשה העגל שעשה

 

מקשים המפרשים:

והרי אמרו רבותינו בתלמוד (ראש השנה כו.): "אין הכהן הגדול נכנס לפני ולפנים לעבודה בבגדי זהב, שאין קטיגור נעשה סניגור, כי מזהב נעשה העגל", ומטעם זה כל השופרות כשרים חוץ משל פרה, ואם כן מדוע ציווה כאן לקחת עגל!?

 

מביא 'עיטורי תורה' את הסברו של הספר "יפה תואר":

אימתי אומרים אין קטגור נעשה סנגור, כשהדבר בא על עניין אחר ויש חשש שתקטרג מידת הדין.


אבל אם הדבר בא לכפרה על חטא זה עצמו, אז אדרבא במה שקלקלו צריכים לתקן.


וכפי שאמרו במדרש, שקרבן פסח היה טלה על שעבדו למזל טלה, ולכן בא קרבן עגל לכפר על חטא העגל...

 © כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏