שמיני- טענה שלא עמדה במבחן

"דבר תורה לפרשת שמיני". חטא העגל וחטא מכירת יוסף יש בניהם קשר מובהק. שהרי לשניהם כפרה אחת. מדוע יש לכפר על מכירת יוסף יחד עם הכפרה על מעשה העגל - כיצד שני דברים אלו קשורים?! ביאור נפלא של המהר"ד...

טענה שלא עמדה במבחן

 

"קחו שעיר עיזים לחטאת ועגל וכבש בני שנה תמימים לעולה"

 

בתורת כוהנים על פסוק זה נכתב:

מה ראו ישראל להביא יותר מאהרון?

אלא אמר להם יש בידכם בתחילה ויש בידכם בסוף. יש בידכם בתחילה שנאמר (במכירת יוסף): "וישחטו שעיר עיזים", ויש בידכם בסוף שנאמר (בחטא העגל): "עשו להם עגל מסיכה" - יבוא שעיר עיזים ויכפר על מעשה העגל.

 

השאלה העולה מדברי המדרש היא:

מדוע יש לכפר על מכירת יוסף יחד עם הכפרה על מעשה העגל - כיצד שני דברים אלו קשורים?!

 

מביא הספר 'אור חדש':

כתוב במדרש שאחי יוסף כעסו על יוסף משום שראו בנבואה שעתיד לצאת ממנו ירבעם בן נבט שהעמיד עגלי זהב להחטיא את ישראל, והם רצו להרגו בשביל שלא יצא ממנו ירבעם ולא יחטאו ישראל.

 

אם כן, עד שבני ישראל לא חטאו בעבודה זרה יכלו לתרץ את התירוץ שעתיד לצאת ממנו ירבעם בן נבט, אבל אחרי שחטאו בעגל הרי הם עצמם כבר עובדי עבודה זרה, ולכן עתה היו צריכים כפרה על מכירת יוסף...

 

ועל דרך זו אפשר לומר עוד:

שהאחים נימקו את מכירת יוסף בכך שיוסף לא היה מוכיחם אלא ישר הולך לספר לאביהם והחשיבו זאת כלשון הרע.

 

והנה, בעת מעשה העגל בא חור והוכיח את בני ישראל והרגוהו. ממילא ברור שבני ישראל לא היו מוכנים לקבל תוכחה, ועתה בטל הנימוק בגללו מכרו את יוסף, ולכן נדרשו לכפר על מעשה העגל...
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏