ויקרא- תורה ומצוות כאכילה ושתייה!

בכך שמימיו לא ראה שום יתרון או מעלה במעשיו ובהתנהגותו. ה"חפץ חיים" הלך בעקבותיו והגיע למסקנה ברורה: תורה ומצוות כאכילה ושתייה לכל דבר!...

תורה ומצוות כאכילה ושתייה!

 

"ויקרא אל משה"

 

ביאר רבינו יעקב בעל הטורים:

פסוק זה נכתב בתורה עם אות אל"ף זעירה, משום שמשה רבינו היה עניו ולא רצה לכתוב אלא "ויקר", שמשמעו כאילו לא דיבר הקב"ה עמו אלא בדרך מקרה.

 

אמר לו הקב"ה שיכתוב גם את האות אל"ף "ויקרא" אמר לו משה מחמת רוב ענווה שלא יכתבנה אלא קטנה יותר משאר אלפי"ן שבתורה, וכך עשה.

 

מידת ענווה גדולה מעין זו מצאנו אצל ה"חפץ חיים":

מימיו לא ראה ה"חפץ חיים" שום יתרון או מעלה במעשיו ובהתנהגותו. תמיד היה טוען שאינו עושה אלא מה שכל יהודי חייב לעשות ומקיים את חובתו בעולמו.

האם יש מקום להתפאר ולהודות בכך? האם מגיעה תודה או תשלום בעד זה?

 

"הייתכן?!" שאל ה"חפץ חיים", "שאדם יתגאה או יחשוב שמגיע לו שכר על אשר הוא אוכל ושותה?... הרי הוא אוכל ושותה להנאת עצמו, כדי שיהיה בריא ויתקיים בעולם?!"

 

קיום התורה והמצוות, אמר ה"חפץ חיים", אינם שונים במאומה מכך. שהרי גם התורה והמצוות הם לטובתו ולהנאתו של האדם ורק בזכותם הוא חי וקיים...

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏