ויקרא- תשלם, לא תחטא!

ברהם שמואל בנימין סופר, בעל ה"כתב סופר" בדבר הצורך שהכפרה תיהיה דווקא ע"י קורבן. מדוע חרטה איננה מספיקה?!...

תשלם, לא תחטא!

 

"אדם כי יקריב מכם קרבן לה'"

 

מבאר רש"י:

מדוע נאמר כאן לשון "אדם"? אלא ללמדנו כשם שאדם הראשון לא הקריב מן הגזל, שהכול היה שלו, אף אתם לא תקריבו מן הגזל!

 

שאל הגאון רבי אברהם שמואל בנימין סופר, בעל ה"כתב סופר":

מדוע דווקא בקרבן מזהירה אותנו התורה שלא נביא מן הגזל, האם אין אנו יודעים שמי שמקיים מצוה מדבר גזול הרי זו מצוה הבאה בעבירה?!

 

אלא תירץ ה"כתב סופר":

כאשר האדם חוטא, הקלקול הגדול שנוצר מכך הוא כה גדול עד שלכתחילה היה עליו לקבל עונש מיתה, אולם הקדוש ברוך הוא ברחמיו המרובים הורה שבמקום עונש חמור זה יביא האדם קרבן ויתכפר לו.

 

הוסיף ה"כתב סופר" ושאל:

מדוע דווקא הכפרה היא ע"י קורבן? מדוע חרטה איננה מספיקה?!

 

והוא משיב:

אלא באמת עיקר הכפרה על החטא היא התשובה שהאדם מתחרט על מעשיו הרעים ומקבל על עצמו שלא יחטא שוב, אלא שנקבע גם שיביא קרבן, והדמים המרובים שהאדם צריך להוציא מכיסו לשם קניית הקרבן הם ימנעו בעדו לשוב ולחטוא שנית.

 

משום כך ברור אפוא שנצרכת כאן אזהרה מיוחדת שאין להביא קרבן מן הגזל, שהרי אם המתכפר לא ישלם בעבור הקורבן אין בכך כל תזכורת וסייג שלא ישוב ולחטוא...


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏